Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Objav českých vedcov o rozrôznení druhov ocenil časopis Nature Communications

VEDA NA DOSAH

Podľa zistení vedcov treba pri aplikovaní evolučnej teórie prihliadať na lokálne špecifiká oblastí, kde vývoj prebieha.

Veverica kapská (Xerus inauris) má veľa blízkych príbuzných druhov, kým vtákopysk je stará a izolovaná evolučná línia

Veverica kapská (Xerus inauris) má veľa blízkych príbuzných druhov, kým vtákopysk je stará a izolovaná evolučná línia. Zdroj: Wikimedia Commons

Vedci a vedkyne z Centra pre teoretické štúdiá Karlovej univerzity a českej Akadémie vied použili matematické moduly evolúcie na potvrdenie Darwinových predpokladov, že veľká miera rozrôzňovania živočíšnych druhov súvisí s veľkosťou územia, na ktorom sa zmeny odohrávajú. Zároveň ale objavili mimoriadne oblasti a skupiny živočíchov, ktorým k rýchlemu rozrôzneniu druhov paradoxne stačí veľmi malý areál. Výsledky ich objavu teraz vyšli v prestížnom odbornom časopise Nature Communications.

Darwinova teória

„Problém tejto Darwinovej hypotézy spočíva v tom, že je ťažké ju otestovať. Keď sa pozrieme na fylogenetické stromy vyjadrujúce príbuznosť druhov, často zistíme, že druhy s malými areálmi majú rad blízkych príbuzných, čo by nasvedčovalo tomu, že, naopak, tieto druhy diverzifikujú rýchlejšie. Nemusí to však byť vždy pravda. V skutočnosti môže ísť o druhy, ktorých predkovia mali väčšie areály, ktoré sa rozpadli, a tak vznikol rad druhov s malými areálmi. Malé oblasti výskytu teda môžu mať buď vyššiu schopnosť vytvárať nové druhy, alebo, naopak, môžu byť výsledkom predchádzajúceho rozrôzňovania druhov s väčšími areálmi, o ktorých nám priama informácia chýba. Aby sme zistili, či sa druhy s väčšími areálmi rozrôzňujú rýchlejšie alebo pomalšie, potrebujeme teda inú metódu, ako je priama analýza príbuzností,“ uviedol Jan Smyčka z Centra pre teoretické štúdiá Karlovej univerzity a českej Akadémie vied.

Matematické modely evolúcie

Jan Smyčka sa spolu s Annou Tószögyovou a Davidom Storchom z Centra pre teoretické štúdiá rozhodli preskúmať otázku rozrôzňovania pomocou takzvaných SSE modelov (State-dependent Speciation-Extinction models). Ide o matematické modely evolúcie, kde jednotlivé evolučné línie môžu prechádzať rozmanitými stavmi (zodpovedajúcim napríklad rozlične veľkým areálom) s rôznou pravdepodobnosťou a diverzifikovať rozlične rýchlo podľa toho, aká je hodnota daného stavu. Porovnaním s reálnymi dátami, teda s tvarom fylogenetického stromu a informáciami o veľkosti areálu rozšírenia jednotlivých druhov (čiže koncových bodov stromu), je potom možné spočítať, aké parametre evolučného procesu majú najväčšiu pravdepodobnosť. Napríklad ako často vzniknú z druhu s veľkým areálom druhy s malými areálmi a či je bežnejšie, že sa rozrôzni druh s veľkým areálom alebo s menším.

Štúdium výnimiek

Keď autori aplikovali tieto modely na dáta o fylogenéze a veľkosti areálov všetkých cicavcov, ukázalo sa, že druhy s veľkými areálmi, ako predpovedal Darwin, diverzifikujú naozaj v priemere rýchlejšie. Zároveň druhy s veľkými areálmi typicky speciujú tak, že minimálne jeden z dcériných druhov má malý areál. To ale neplatí pre všetky rady cicavcov – napríklad v prípade kopytníkov alebo netopierov je vzťah obrátený a druhy s malým areálom často diverzifikujú rýchlejšie. Podrobné štúdium týchto výnimiek ukázalo, že prakticky vždy ide o situáciu, keď určitá línia osídlila izolovanú oblasť s množstvom vnútorných geografických bariér, konkrétne skupinu ostrovov alebo hory. Vďaka veľkému množstvu geografických bariér v týchto oblastiach rýchlo vznikajú nové druhy, ktoré majú ale z rovnakého dôvodu malé areály rozšírenia.

Špecifiká oblastí ovplyvňujú evolúciu

Uvedené zistenia majú zaujímavé dôsledky. Znamená to, že pôvodná Darwinova myšlienka bola síce v princípe správna a druhy s veľkými areálmi celkovo diverzifikujú rýchlejšie, ale konkrétne geografické podmienky s tým môžu poriadne „zamiešať”. Druhy s veľkým areálom majú väčší evolučný potenciál a oplatí sa ich z tohto dôvodu chrániť, no jednako geografické podmienky a prostredie s mnohými bariérami, ako sú súostrovia alebo hory, predstavujú kolísku vzniku nových druhov, a zasluhujú si tak osobitnú pozornosť. Všeobecnú ekologickú a evolučnú teóriu možno teda aplikovať len obmedzene a treba pri nej prihliadať na lokálne špecifiká oblastí, kde vývoj prebieha.

Zdroj: TS CUNI

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky