Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Génová banka živočíšnych genetických zdrojov ukrýva prírodné bohatstvo našej krajiny

VEDA NA DOSAH

Obsahuje vyše 3700 vzoriek, medzi nimi aj národných plemien zvierat a hydiny, ktoré už neexistujú.

Kravy na lúke. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Hospodárske zvieratá a ich genetický materiál sú súčasťou biodiverzity a agrobiodiverzity, ako aj nášho kultúrneho a historického dedičstva. Dlhodobému uchovávaniu kvalitne konzervovaných genomických vzoriek živočíchov sa na Slovensku venuje jediná génová banka živočíšnych genetických zdrojov v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre (NPPC – VÚŽV), vysvetľuje poľnohospodár.sk, onlineový spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre.

Jej činnosť realizuje odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat pod vedením prof. Petra Chreneka z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva  SPU v Nitre a vedeckovýskumného pracovníka NPPC – VÚŽV.

Čo je úlohou génovej banky

Génová banka bola založená v roku 2015. „Zabezpečuje záchranu pôvodných genetických živočíšnych zdrojov Slovenska v rámci medzinárodného spoločenstva, ako aj ich udržateľné využitie, monitoring, odber a uchovávanie (skladovanie) vzoriek genetických zdrojov (spermií, oocytov, embryí, somatických buniek, tkanív, DNA a i.) v pôvodnom stave, hlboko zmrazené alebo lyofilizované, ako aj molekulárno-genetickú charakterizáciu vzoriek. Tiež zabezpečuje výskum – porovnanie genetickej biodiverzity, vedenie informačného systému o skladovaných vzorkách a ich použití a v prípade potreby ich využitie na obnovenie pôvodných plemien,“ približuje význam génovej banky profesor Peter Chrenek.

Génová banka má využitie dnes aj v budúcnosti

Genetické zdroje obsahujú funkčné jednotky dedičnosti v pohlavných bunkách. Vďaka ich kryokonzervácii majú využitie nielen v súčasnosti, ale aj ako obrovský potenciál do budúcnosti.

„Kryokonzervácia je spôsob ochrany genómu, keď sú uchovávané živé tkanivá pri veľmi nízkych teplotách (-196 °C) v tekutom dusíku. Táto teplota zabezpečí zastavenie mitotickej a metabolickej aktivity buniek. Metóda kryokonzervácie ponúka väčšiu bezpečnosť pre dlhodobé (desiatky rokov a viac) nákladovo efektívne zachovanie genetických zdrojov. Spermie a embryá, ktoré sú v génových bankách uložené krátkodobo, môžu byť distribuované poľnohospodárom na použitie v chovných programoch miestnych plemien, zatiaľ čo dlhodobé skladovanie genetického materiálu, tzv. génová rezerva, môže byť považované za zálohu na zabezpečenie plemena, resp. obnovu plemena,“ vysvetľuje odborník.

Nástroje na insemináciu kravy. Zdroj: iStockphoto.com

Obrázok ilustruje uchovanie spermií hovädzieho dobytka kryokonzerváciou. Zdroj: iStockphoto.com

Aké vzorky sú v génovej banke

V génovej banke v súčasnosti evidujú asi 3 767 kryouchovávaných vzoriek (inseminačné dávky, kmeňové bunky, oocyty, embryá, DNA a i.) vyše dvanástich pôvodných slovenských plemien.

„Aktuálne génová banka NPPC – VÚŽV v Nitre uchováva inseminačné dávky hovädzieho dobytka (pinzgauský a slovenský strakatý dobytok), oviec (valaška, zošľachtená valaška, slovenská dojná ovca), králikov (holíčsky modrý, nitriansky, slovenský sivomodrý rex, slovenský pastelový rex, zoborský, zdrobnený slovenský sivomodrý rex) a hydiny (oravka), oocyty a embryá hovädzieho dobytka a králikov, kmeňové bunky králikov a DNA viacerých slovenských plemien vrátane včiel (slovenská kranská včela),“ dozvedáme sa.

Ako zdôrazňuje prof. Peter Chrenek, v období, keď slovenské poľnohospodárstvo, a najmä živočíšna výroba, ustavične rok čo rok zaznamenáva znižovanie stavu hospodárskych zvierat, treba si čo najrýchlejšie uvedomiť, že chov hospodárskych zvierat predstavuje ekonomické a národohospodárske bohatstvo. Spoliehať sa len na dovoz genetického materiálu živočíšneho pôvodu zo zahraničia je spojené s permanentným rizikom ich kvality a originality.

Uchováva aj minulosť

Na Slovensku registrujeme 38 národných plemien zvierat a hydiny, niektoré z nich však už neexistujú, takže ich záchrana nie je možná.

„Efektívne kryouchovávanie (zmrazovanie) reprodukčného biologického materiálu niektorých druhov hospodárskych zvierat zatiaľ nie je úplne zvládnuté. Výsledkom je znížená schopnosť prežívať a kvalita čerstvých a hlavne zmrazených/rozmrazených pohlavných buniek (spermií, oocytov, embryí) hospodárskych zvierat. Naše aktivity umožňujú selekciu samcov a samíc konkrétnych, pôvodných slovenských plemien na účely zmrazovania spermií, oocytov, embryí, kmeňových buniek, a tým rozšíriť génovú banku živočíšnych genetických zdrojov,“ uzatvára prof. P. Chrenek.

Je súčasťou novej stratégie Európskej únie

Slovenská republika sa zaviazala chrániť svoje živočíšne genetické zdroje v rámci Dohovoru o biologickej diverzite v roku 1992. Nová stratégia Európskej únie prijatá v roku 2020 je komplexným, systematickým a ambicióznym dlhodobým plánom na ochranu prírody a zvrátenie degradácie ekosystémov.

Všetky vzorky uchovávané v tekutom dusíku v NPPC – VÚŽV v Nitre sú evidované v medzinárodnej databáze www.cryoweb.com.

Génová banka je registrovaná na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj v európskej databáze génových bánk EUGENA.

Zdroj: poľnohospodár.sk
Autorkou pôvodného článku je Renáta Chosraviová.
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky