Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Voda – chemické riešenie alebo chemický roztok

VEDA NA DOSAH

doc. RNDr. Milan Drábik, CSc. je vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník na Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a v Ústave anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc., sa podieľa na výuke chémie (všeobecnej, anorganickej a materiálovej) študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na PriF UK. Jeho výskumný profil predstavujú vybrané interdisciplinárne témy v oblasti anorganickej a materiálovej chémie. Orientuje sa predovšetkým na štúdium chemických aspektov takých materiálov, akými sú cementy, betóny, keramika a materiály, ktorých vlastnosti môžu potenciálne predstavovať prienik kladne hodnotených vlastností cementov, betónov a keramiky. Viedol a vedie viacero výskumných projektov a podieľa sa aj na medzinárodnej spolupráci v uvedenej oblasti výskumu. Doc. Drábik je autorom a spoluautorom množstva vedeckých prác a niekoľkých kapitol v monografiách, ako napr. „Nanotechnology of Concrete: Recent Developments & Future Perspectives“ vydanej Americkým cementárskym inštitútom. Prednášal na početných domácich a zahraničných konferenciách a na univerzitách. Podieľa sa aj na organizovaní vedeckého a vedecko-pedagogického života chemikov na Slovensku. V rokoch 2009 a 2010 ako predseda Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV a v priebehu tohto roku ako jej podpredseda, garantoval a garantuje prípravu a priebeh aktivít realizovaných s cieľom priblížiť chémiu v Medzinárodnom roku chémie 2011 nielen chemikom, ale aj žiakom, študentom a širokej verejnosti.

Voda – chemické riešenie / chemický roztok, celosvetový projekt v Medzinárodnom roku chémie zameraný na žiakov a študentov. Voda je najrozšírenejšia a najdôležitejšia chemická zlúčenina, dalo by sa povedať, že všedne všadeprítomná. Často si jej význam uvedomíme až vtedy, keď nám chýba, alebo nie je použiteľná. Zásoby vody sú možno nevyčerpateľné vďaka jej kolobehu v našom prostredí. Poznáme však oblasti s nedostatkom vody pre počet obyvateľov, ktorí v takýchto oblastiach žijú, alebo oblasti, kde vody môže byť dostatok, ale je znečistená. Aj napriek tomu, že Slovensko nepatrí k takto problémovým oblastiam, rozhodli sme sa celosvetový projekt v Medzinárodnom roku chémie 2011 ponúknuť aj žiakom a študentom na Slovensku a tlmočiť tak mladej generácii aj u nás správu o potrebe racionálneho prístupu k tejto zdanlivo všednej chemickej zlúčenine. Návštevníci októbrovej vedeckej cukrárne mali možnosť zúčastniť sa v improvizovanom chemickom laboratóriu ‒ časti celosvetového projektu a určovať jednu z najtypickejších informácií o vode pre chemikov – hodnoty pH vo vodách, ktoré si do cukrárne sami priniesli a niečo nám o svojich vzorkách vody aj oni povedali. A nielen to, namerané hodnoty ihneď poslali do centrálnej databázy výsledkov a spoločne sme sa pozreli, aké výsledky sú v tomto celosvetovom projekte zaznamenané v rôznych končinách našej zemegule.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky