Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aby bola pitná voda v jej okolí ešte kvalitnejšia

Monika Tináková

laboratórne vybavenie

Snaží sa o to Ivana Marko, ktorá pochádza zo slovenskej dediny Hložany v Srbsku. Základnú a strednú školu ukončila v Srbsku a už od strednej školy sa venuje stavebníctvu. Počas vzdelávania sa zapájala do mnohých projektov a súťaží. Po ukončení strednej školy sa rozhodla pre štúdium v Bratislave, kde sa prihlásila na Stavebnú fakultu a skončila ako inžinierka vodných stavieb a vodného hospodárstva. Doktorandské štúdium videla ako možnosť vzdelávať sa vo výskume v oblasti úpravy vody a zapojiť sa do mnohých projektov, ktoré by okrem iného vyriešili problémy súčasnej kvality pitnej vody. Ivanku podporí v najbližšom období Nadácia Pontis prostredníctvom fondu AXA, pretože ju odborná porota vybrala ako jednu z najlepších mladých inovátorov tohto roka.

M. HUCÁKOVÁ: Kde sa začala cesta hľadania spôsobov, ako zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu vody?

I. MARKO: Témou úpravy vody sa zaoberám asi rok. Začala som na nej pracovať ešte počas diplomovej práce, kde som sa venovala eliminácii bromičnanov z vodného zdroja Dvorníky, použitím niekoľko druhov sorpčných materiálov. Keďže som sa rozhodla ďalej pokračovať vo vzdelávaní tak sme sa s docentkou Barlokovou – mojou školiteľkou dohodli, že budeme pokračovať vo výskume a tentokrát sa zameriame iba na sorpčné materiály, ktoré dosiahli najväčšiu účinnosť pri znižovaní koncentrácie bromičnanov. Na základe experimentu pre diplomovú prácu sa ako najúčinnejšie sorbnety preukázali zeolit a aktívne uhlie.

Touto problematikou som sa rozhodla zaoberať vzhľadom na kvalitu pitnej vody v Srbsku. Srbsko je krajina, kde kvalita pitnej vody je na nízkej úrovni a veľké percento obyvateľstva vodu učenú na pitné účely nemôže používať lebo obsahuje škodlivé látky ohrozujúce život. Hlavným problémom zníženia kvality pitnej vody v Srbsku je znečistenie podzemnej vody a vypúšťanie odpadových vôd priamo do povrchových vôd. 

M. H.: Takže na Slovensku by sme si mali viac vážiť našu pitnú vodu a jej kvalitu?

I. MARKO: Kvalita pitnej vody na Slovensku je pomerne vysoká. Vodné zdroje si nevyžadujú zložitý proces úpravy. Už 6 rokov žijem v Bratislave, ktorá je zásobovaná z podzemných zdrojov vody. Táto voda vyhovuje hygienicko-zdravotným požiadavkám, ktoré sú stanovené Ministerstvom zdravotníctva a nemusí sa upravovať, iba sa dezinfikuje kvôli zdravotnému zabezpečeniu roztokmi na báze chlóru.

laboratórne vybavenie

M. H.: Prečo sa zeolit a aktívne uhlie ukazujú ako najlepšie absorbenty?

I. MARKO: Zeolit je prírodný minerál vulkanického pôvodu, ktorý vznikol za pôsobenia vysokého tlaku a teploty na usadenú vrstvu popola. Štruktúra prírodného zeolitu je veľmi zložitá a zaujímavá, tvorený je z kremičitanových tetraédrov (SiO4)-4, ktoré vytvárajú poréznu kryštalickú štruktúru. Vyznačuje sa vysokou sorpčnou schopnosťou vďaka čomu je využiteľný v mnohých oblastiach, napr. vo vodárenstve, poľnohospodárstve, stavebníctve, pri ochrane životného prostredia a v rôznych odvetviach priemyslu. Vo vodárenstve je zeolit často používaný na odstraňovanie amoniaku, železa, huminových látok, mangánu a iných ťažkých kovov spôsobujúcich zmenu senzorických vlastností vody (ako napr. zmenu chuti a farby, zápach vody). Aktívne uhlie patrí medzi najčastejšie používané filtračné materiály vo vodnom hospodárstve. Vyznačuje sa vysokou vnútornou pórovitosťou pohybujúcou sa od 600 do 1 500 m2∙g-1 . Štruktúra aktívneho uhlia pozostáva z grafitových doštičiek usporiadaných tak, aby vytvárali vnútorné póry. Aktívne uhlie vzniká termicko-chemickým alebo termickým spracovaním uhlia, škrupiny z kokosových orechov a dreva. Účinnosť sorpčných materiálov je premenlivá a závisí od chemického zloženia vody a charakteristiky vodného zdroja (teploty vody, pH hodnoty, obsahu organických látok a iné). V literatúre bolo aktívne uhlie uvedené ako najúčinnejší sorpčný materiál pri odstraňovaní bromičnanov, čo v našom experimente nebolo zistené z dôvodu použitia iného druhu aktívneho uhlia, hodnoty pH a samotného zloženia vody.

M. H.: Aký cieľ si si teda aj na základe všetkých týchto poznatkov stanovila?

I. MARKO: Hlavným cieľom projektu, ktorý je financovaný grantom z Nadácie Pontis, je stanoviť najúčinnejší sorpčný materiál na elimináciu bromičnanov z vodného zdroja Dvorníky. Vodný zdroj Dvorníky obsahuje zvýšenú koncentráciu bromičnanov, pohybujúcu sa od 1,0 μg·l-1 až do 40,0 μg·l-1 v priebehu roka. Témou, alebo cieľom mojej dizertačnej práce je odskúšanie účinnosti prírodného zeolitu pri odstraňovaní kontaminantov z pitnej vody. Na území Slovenska v Nižnom Hrabovci sa nachádza jedno z najkvalitnejších ložísk zeolitu v Európe a treba toto prírodné bohatstvo využiť.

M. H.: Ďakujeme pekne za Váš čas a želáme veľa úspechov do budúcnosti.

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: z archívu Ivany Marko

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky