Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vplyv foliárnej aplikácie selénu na obsah vybraných bioaktívnych látok v brokolici

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: brokolica; Pixabay.com /moreharmony/

Brokolica patrí v súčasnosti medzi veľmi populárnu zeleninu. Jeden z hlavných dôvodov je celoročná dostupnosť, jej využiteľnosť v čerstvom, ako aj v mrazenom stave a vysoká nutričná hodnota. Tvrdia to vo svojej práci Vplyv foliárnej aplikácie selénu na obsah vybraných bioaktívnych látok v brokolici (The effect of foliar selenium application on the content of selected bioactive compounds in broccoli) Michaela Miklósová a Miroslav Šlosár, Katedra zeleninárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

„Brokolicu považujeme za jednu z veľmi hodnotných zelenín z hľadiska obsahu rôznych vitamínov a minerálnych látok. Cieľom diplomovej práce bolo zistiť vplyv foliárnej aplikácie selénu na antioxidačnú aktivitu, obsah chlorofylu a, chlorofylu b a vitamínu C. Maloparcelkový poľný pokus s brokolicou bol založený v roku 2016 v Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,“ hovoria realizátori projektu.

V rámci poľného pokusu boli použité štyri odrody, a to LUCKY F1, BEJO 2914 F1, MATSURI F1, LIMBA F1. V poľnom pokuse boli sledované dva varianty aplikácie selénu. Prvý variant bol kontrolný, t. j. bez aplikácie selénu. V druhom variante bol selén aplikovaný v dávke 250 g.ha-1. Celková plocha založeného pokusu bola 36 m2. Jednotlivé varianty boli rozdelené na 3 opakovania, v rámci ktorých bolo vysadených 6 rastlín, t. j. v rámci jedného variantu bolo vysadených celkovo 18 rastlín v spone 0,5 m x 0,5 m. „Výsev brokolice bol realizovaný 23. 5. 2016 a následné rozsádzanie mladých rastlín brokolice bolo uskutočnené 1. 6. 2016. Výsadba sadeníc brokolice na experimentálnu plochu bola realizovaná 16. 6. 2016. Zber brokolice bol realizovaný postupne v troch termínoch: 18. 8. 2016, 23. 8. 2016 (hlavný zber) a 26. 8. 2016.“

Kvalitatívne parametre brokolice boli podľa autorov projektu stanovené z ružíc brokolice zberaných 23. 8. 2016. Obsah antioxidačnej aktivity bol stanovený na Katedre Chémie FBP SPU metódou DPPH. Obsah Vitamínu C bol stanovený chromatograficky (HPLC) na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Nitre. Obsah chlorofylov bol stanovený spektrofotometricky na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre, pričom extrakcia vzoriek bola realizovaná vo Výskumnom centre AgroBioTech na SPU v Nitre.

„Foliárna aplikácia selénu viedla k zvýšeniu antioxidačnej aktivity a obsahu chlorofylov a vitamínu C v brokolici. Najvýraznejšie zvýšenie antioxidačnej aktivity bolo zaznamenané pri odrode LIMBA, kde sa jej hodnota zvýšila o 16,05 %; naopak, najmenej sa vplyv aplikácie selénu prejavil pri odrode LUCKY F1 (+ 8,63 %). Najvyšší nárast obsahu chlorofylu a a chlorofylu b bol zistený u odrody LIMBA F1 (Chl a = + 15,34 %; Chl b = + 16,18 %). Zvýšenie obsahu vitamínu C sa pohybovalo v závislosti od odrody v rozpätí od 16,25 % (LUCKY F1) do 25,71 % (MATSURI F1). Aplikácia selénu mala za následok pokles úrody, pričom najmenej výrazný pokles úrody bol zistený pri odrode BEJO 2914 F1, naopak, najvýraznejší pokles úrody v dôsledku aplikácie selénu bol zistený pri odrode LUCKY F1,“ uzavreli autori práce.

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Michaela Miklósová (SR) – Miroslav Šlosár (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /moreharmony/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky