Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Miroslava Kačániová (výskum antibiotík)

Matej Pok

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Jej vedecko-výskumná činnosť sa zameriava na mikrobiologickú analýzu potravín, na vplyv biologicky účinných látok a prírodných látok so zameraním na mechanizmy účinku týchto látok na tráviacu sústavu zvierat v in vivo a in vitro podmienkach. Venuje sa taktiež výskumu antimikrobiálnej rezistencie baktérií vyizolovaných z potravín a antimikrobiálnej aktivite prírodných látok proti rôznym druhom mikroorganizmov. Za svoju prácu získala viacero ocenení, vrátane ocenenia Osobnosť vedy a techniky MŠVVaŠ SR za rok 2019.

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.