Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Porovnanie morfologických znakov a úrody rôznych odrôd hrachu záhradného

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: hrach; Pixabay.com /Efraimstochter/

Hrach záhradný (Pisum sativum) patrí k najpestovanejšej strukovej zelenine na Slovensku. Je bohatým zdrojom minerálnych látok, vitamínov a iných biologicky aktívnych látok. Selén ako mikroprvok sa vyznačuje antioxidačnými vlastnosťami a zároveň pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie. Konštatujú to v práci Porovnanie morfologických znakov a úrody rôznych odrôd hrachu záhradného (pisum sativum l.) po biofortifikácii so selénom (The comparison of morphological parameters and yield of different garden pea (pisum sativum l.) varieties after selenium biofortification) Jozef Vician a Alžbeta Hegedűsová, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Nakoľko pôdy Slovenska sú podľa nich chudobné na selén, selenizáciou rastlín možno dosiahnuť zvýšenie jeho obsahu v konzumných častiach a pozitívny vplyv aj na inékvalitatívne a kvantitatívne parametre rastlín. Cieľom predkladanej práce bolo po foliárnej biofortifikácii 5 odrôd hrachu záhradného (Aloha, Sienna, Eddy, Exzellenz, Ambassador) vo fáze kvitnutia selénom (vo forme selénanu sodného – 5 mg Se/m2) v poľných podmienkach pestovania sledovať morfologické a úrodotvorné vlastností semien a strukov hrachu záhradného vo fáze konzumnej zrelosti – dĺžku, priemer a obvod čerstvého struku, úrodu a hmotnosť 100 semien.

„Z hodnotenia výsledkov vyplýva, že po aplikácii selénu sa zvýšila úroda odrody Ambassador a HTS u odrodách Exzellenz a Sienna v porovnaní s kontrolou. U odrôd Sienna a Eddy selenizáciou sa zvýšil priemer a dĺžka strukov a obvod strukov u odrody Exzellenz. Z výsledkov hodnotených parametrov vyplýva, že aplikácia selénu ovplyvnila morfologické a úrodotvorné znaky, ale zároveň sa potvrdili aj výrazné medziodrodové rozdiely,“ uviedli autori práce.

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Jozef Vician (SR) – Alžbeta Hegedüsová (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Efraimstochter/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky