Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Parazita typického pre bociany našli po prvý raz v hltane slovenského orla kráľovského

VEDA NA DOSAH

Podľa analýz, vykonaných v Parazitologickom ústave SAV, v. v. i., v Košiciach, ide o druh motolice Cathaemasia hians.

Orol kráľovský (Aquila heliaca). Zdroj: dravce.sk

Orol kráľovský (Aquila heliaca). Zdroj: dravce.sk

Jeden z našich najvýznamnejších prírodných klenotov orol kráľovský (Aquila heliaca) patrí v globálnom meradle medzi najvzácnejšie, ale zároveň najohrozenejšie dravce. Orol kráľovský je skutočným kráľom nížin a jeho výskyt je pravidelne monitorovaný a prísne chránený legislatívnymi opatreniami. Celosvetová populácia orla kráľovského klesá, ale v Európe i na Slovensku bol v posledných rokoch zaznamenaný nárast počtu hniezdnych párov.

Povedz mi, kde lietaš…

Areál rozšírenia orla kráľovského sa tiahne pozdĺž lesostepnej zóny od centrálnej časti strednej Európy vrátane Karpatskej kotliny a Balkánskeho polostrova cez veľkú časť východnej Ázie až po jazero Bajkal v Rusku.

Čiastočne izolovaná populácia orla kráľovského sa nachádza v Karpatskej kotline na území severného Srbska, Maďarska, Ukrajiny a Slovenska, pričom zasahuje západne do Česka a Rakúska. Vhodné biotopy pre hniezdiace páry orla sa vyskytujú aj u nás, konkrétne na juhozápadnom a juhovýchodnom Slovensku.

Čo ohrozuje orla kráľovského

Populáciu orla kráľovského môže negatívne ovplyvniť niekoľko faktorov. Medzi hlavné patrí zmena biotopov a štruktúry krajiny, ktoré môžu spôsobiť úbytok vhodných potravných zdrojov a hniezdnych stanovíšť. Vplyvom intenzívnych poľnohospodárskych zásahov a nevhodných lesohospodárskych postupov, ako je chemizácia či odstraňovanie vetrolamov a remízok, môžu byť eliminované vhodné miesta na odpočinok a hniezdenie orla.

Výrazne negatívny vplyv má aj nelegálna činnosť (napríklad chytanie do pascí, úmyselná otrava, nezákonné strieľanie), ktorá spôsobuje úmrtnosť ohrozených druhov dravých vtákov. Nežiaduci úhyn orlov je pozorovaný aj počas migrácie v dôsledku kolízie s elektrickým vedením.

Ako môže malý parazit zmeniť život orlovi

Aj malé, takmer neviditeľné živočíchy môžu naše dravce ohroziť. Na zdravotný stav orla kráľovského môžu mať negatívny vplyv parazitárne infekcie, ktoré spôsobujú zníženú vitalitu, stratu hmotnosti alebo imunosupresiu nakazených jedincov. Orol kráľovský môže byť hostiteľom širokého spektra ektoparazitov, ako sú kliešte a roztoče, alebo rôznych druhov endoparazitov (napríklad motolíc a pásomníc).

Motolica v hltane orla kráľovského

V oblasti chráneného vtáčieho územia Medzibodrožie v katastri obce Leles bol nájdený zranený približne ročný samec orla kráľovského, ktorého následne hospitalizovali, vyšetrili a liečili na Klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Veterinári počas ezofagoskopie izolovali z hltana vyšetrovaného dravca parazity, ktoré boli predmetom ďalšieho skúmania. Morfologické a molekulárne analýzy, vykonané v Parazitologickom ústave SAV, v. v. i., v Košiciach, objasnili, že ide o druh motolice Cathaemasia hians. Typickým definitívnym hostiteľom tohto parazita sú však bociany čierne (Ciconia nigra) a bociany biele (Ciconia ciconia).

Endoparazit Cathaemasia hians nájdený v hltane orla kráľovského. Autori fotografie: Doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD. a MVDr. Peter Major, PhD.

Endoparazit Cathaemasia hians nájdený v hltane orla kráľovského. Autori fotografie: doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD., a MVDr. Peter Major, PhD.

Nové otázky

Tento nález predstavuje prvý zdokumentovaný prípad motolice C. hians v hltane nového druhu vtáčieho hostiteľa, orla kráľovského. Môžeme sa však len domnievať, či sa tento parazit v telách orlov vyskytoval už skôr a či infekcia nebola zachytená pre pomerne zriedkavé príležitosti vykonať biopsiu alebo kompletné parazitologické vyšetrenie týchto dravcov. Nezodpovedanou otázkou ostáva, aké je skutočné spektrum definitívnych hostiteľov motolice C. hians a či je širšie, ako sa predpokladalo.

Článok pre VEDA NA DOSAH spracovali autorky štúdie Mgr. Ľudmila Juhásová, PhD., a MVDr. Eva Čisovská, PhD.

Zdroj: DOI: 10.2478/helm-2023-0032

JUHÁSOVÁ, Ľudmila − KÖNIGOVÁ, Alžbeta − MOLNÁR, Ladislav − MAJOR, Peter − KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica − ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva. First record of Cathaemasia hians (Trematoda: Cathaemasiidae) in a new bird host, the Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca). In HELMINTHOLOGIA, 2023, vol. 60, no. 4: 380 – 384.

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky