Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hodnotenie obsahu vybraných kvalitatívnych parametrov v cvikle

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: cvikla; Pixabay.com /Couleur/

Cvikla patrí medzi zeleninu, ktorej sa pripisuje veľký význam z hľadiska jej obsahových látok. Je bohatým zdrojom rôznych fytochemických látok, napr. vitamínov A a C, karotenoidov, flavonoidov a fenolových kyselín. Okrem toho obsahuje taktiež vysoko biologicky aktívne pigmenty – betaníny. Píše sa to v príspevku s názvom Hodnotenie obsahu vybraných kvalitatívnych parametrov v cvikle (The evaluation of content of selected qualitative parameters in red beet) od dvojice Monika Štrpková, Miroslav Šlosár, Katedra zeleninárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo určiť vplyv rôznofarebných odrôd cvikly na jej antioxidačnú aktivitu a obsah vybraných kvalitatívnych zložiek (celkové polyfenoly, antokyány a refraktometrická sušina). Poľný pokus s cviklou s výmerou 30 m2 bol založený v areáli Botanickej záhrady SPU v Nitre v máji 2016. V rámci pokusu bolo použitých 15 odrôd cvikly – 10 odrôd s červenou farbou dužiny (Boltardy, Boro F1, Crosby Egyptian, Cylindra, Detroit 2, Detroit Globe, Egyptian Turnip Rooted, Opolski, Pablo F1, Renova), 3 žlté odrody (Boldor, Burpee´s Golden, Golden) a 2 odrody s inou farbou dužiny (Chioggia, White Detroit).

„Každá odroda bola vysievaná do dvoch riadkov s dĺžkou 3 metre v spone 0,30 x 0,10 m. Zber buliev cvikly bol realizovaný 9. 8. 2016 a vzorky pre potreby kvalitatívnych analýz boli odobraté 10. 8. 2016. Oba riadky boli rozdelené na 3 opakovania (3 x 1 m), pričom z každého opakovania boli vybrané 3 – 4 buľvy pre prípravu a spracovanie priemernej vzorky. Každá buľva bola rozdelená na 4 časti, pričom protiľahlé časti boli využité pre spracovanie vzorky na kvalitatívne analýzy,“ uvádzajú autori práce.

Pokračujú, že pred stanovením antioxidačnej aktivity a obsahu celkových polyfenolov bola pripravená vzorka cvikly liofilizovaná (sušenie mrazom), aby sa uchovalo čo najviac obsahových látok. „Antioxidačná aktivita bola stanovená metódou DPPH na Katedre chémie FBP. Obsah celkových polyfenolov bol stanovený spektrofotometrickou metódou. Čerstvú vzorku sme použili pre analýzy obsahu celkových antokyánov (modifikovaná metóda) a refraktometrickej sušiny, ktoré boli realizované na Katedre zeleninárstva FZKI.“

Autori práce konštatovali, že najvyššia antioxidačná aktivita (41,8 %), ako aj najvyšší obsah celkových polyfenolov (2787,67 mg. kg-1 suchej hmoty) bol zistený u červenej odrody Pablo F1. „Výrazne vyššie hodnoty obsahu celkových antokyánov vykazovali odrody s červenou farbou dužiny, konkrétne Boro F1 (180,10 mg. kg-1 čerstvej hmoty) a Opolski (164,13 mg. kg-1 čerstvej hmoty). Červené odrody cvikly mali preukázateľne vyššie hodnoty refraktometrickej sušiny v porovnaní s odrodami so žltou alebo inou farbou dužiny. Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme skonštatovať, že odroda je výrazným faktorom ovplyvňujúcim kvalitu cvikly z hľadiska obsahu kvalitatívnych zložiek v jej konzumnej časti – buľve,“ uzavreli.   

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Monika Štrpková (SR) – Miroslav Šlosár (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Couleur/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky