Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností vybraných odrôd zeleru stopkového

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: zeler; Pixabay.com /Buntysmum/

Zelerová šťava je silne alkalická a pomáha predchádzať acidóze, vysokému krvnému tlaku, bolestiam hlavy, páleniu záhy, zápche a nadúvaniu, má tiež silné protizápalové vlastnosti. Tak je uvedená práca Hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností vybraných odrôd zeleru stopkového (Apium Graveolens l.var. dulce) v kontexte výroby surovej šťavy (Evalution of quantitative and qualitative characteristics of selected celery (Apium Graveolens. l var. dulce) varieties in the context of the juice production) od trojice autoriek Silvia Gubovičová, Ivana Mezeyová a Alžbeta Hegedűsová, Katedra zeleninárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Cieľom práce bolo zhodnotiť kvalitatívne vlastnosti (chlorofyl a a b v mg.kg-1, vitamín C v mg.kg-1, refraktometrická sušina (°Brix)) vo vybraných druhoch zeleru stopkového v kontexte výroby surovej šťavy. Maloparcelový poľný pokus so zelerom bol realizovaný v areáli Katedry zeleninárstva FZKI SPU Nitra v roku 2016. Celková výmera poľného pokusu bola 32,5 m2. Výsadba zeleru bola realizovaná dňa 16. 5. 2016, bolo vysadených 12 rastlín do 6 radov v spone 0,50 x 0,60 m. Vysadených bolo šesť odrôd zeleru stopkového – Helios, Red Soup, Malachit, Verde Pascal, Golden Self- Blanching, Celebrity. Zber bol realizovaný dvakrát za sezónu odstránením celých stopiek naraz, v termínoch 4. 8. 2016 a 6. 9. 2016.

„Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme skonštatovať, že obsah chlorofylu a a b sa v prvom zbere pohyboval v rozpätí 7,71 – 76,55 mg. kg-1 (a), 3,46 – 50,06 mg. kg-1 (b), pričom najviac chlorofylu mala odroda Helios a najmenej odroda Celebrity. Obsah chlorofylu a a b sa v druhom zbere pohyboval od 9,52 – 97,70 mg. kg-1 (a), 8,04 – 99,80 mg. kg-1 (b), kde najviac chlorofylu obsahovala odroda Malachit a najmenej odroda Celebrity. Obsah vitamínu C (stopka) sa v prvom zbere pohyboval v rozhraní 8,83 – 11,81 mg. kg-1, pričom najviac obsahovala odroda Verde Pascal a najmenej odroda Golden S. Obsah vitamínu C (stopka) v druhom zbere sa pohyboval od 8,56 – 19,92 mg. kg-1, kde najviac obsahovala taktiež odroda Verde Pascal a najmenej odroda Celebrity,“ uvádzajú autorky a pokračujú: „Obsah vitamínu C (vňať) v prvom zbere bol v rozhraní 29,51 – 69,79 mg. kg-1, pričom najviac obsahovala odroda Red Soup a najmenej odroda Malachit. Obsah vitamínu C (vňať) v druhom zbere sa pohyboval od 8,56 – 95,57 mg. kg-1, kde najviac obsahovala odroda Golden S. a najmenej odroda Helios.“

Na zreteľ ešte autorky práce zobrali aj obsah refraktometrickej sušiny, ktorý sa v prvom zbere pohyboval od 5,00 – 8,17 (Brix) a v druhom zbere od 5,60 – 8,77 (Brix), pričom v prvom aj druhom zbere mala najväčší obsah odroda Verde Pascal a najmenší odroda Celebrity. „Z hľadiska obsahu chlorofylu v kontexte výroby štiav odporúčame odrody Helios a Malachit, nakoľko mali najvyšší obsah chlorofylu, ako významného antioxidantu. Pre priamy konzum je vhodná odroda Celebrity, pretože má najmenší obsah chlorofylu a aj b, čo je z hľadiska chuťových vlastností pozitívne. Čo sa týka ostatných sledovaných parametrov, výsledky z hľadiska odrodovej variability boli signifikantne viazané na termín zberu.“  

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Silvia Gubovičová (SR) – Ivana Mezeyová (SR) – Alžbeta Hegedüsová (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com  /Buntysmum/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky