Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cereálna tyčinka s obsahom fytoaktívnych látok ako úžitkový vzor

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /výroba cereálnej tyčinky/

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa môže popýšiť prvým úžitkovým vzorom. Ide o Cereálnu tyčinku s obsahom fytoaktívnych látok a vytvorili ju pracovníkmi z Fakulty biotechnológie a potravinárstva (FBP).

Aktuálnym trendom vo výžive a všeobecne v potravinárstve je podľa realizačného tímu oblasť personalizácie. Na túto problematiku nadviazal projekt doc. Ing. Radoslava Žideka, PhD. APVV-0629-12 „Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín“, realizovaný na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín a Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP (doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.). V rámci experimentálnej časti sa podarilo vyvinúť optimalizovanú receptúru, ktorá je prispôsobená chuťovým aj fyziologickým požiadavkám seniorov. Projekt vyústil úžitkovým vzorom Cereálnej tyčinky s obsahom fytoaktívnych látok zapísaným na Úrade priemyselného Vlastníctva SR. 

Ako uvádza zodpovedný riešiteľ projektu Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, napriek orientácii projektu do základného výskumu, bolo možné vedecké poznatky transferovať aj do komerčných produktov. „Základným výstupom projektu je zvýšenie vedeckého poznania o vnímaní chuti a pachov seniorov vo vzťahu k príjmu fytoaktívnych látok, životnému štýlu, genetickej predispozície a iných faktorov, ktoré vyplynuli z vedeckého skúmania. Aplikovaným cieľom projektu bolo vytvorenie úžitkového vzorku, popisujúceho kompozíciu potravinového doplnku optimalizovaného pre seniorov. Vedľajším komerčným produktom základného výskumu je model odhadu genetických predispozícií pre vnímanie chutí a odhadu rizika príjmu fytoestrogénov.“

Projekt bol podľa neho logicky rozdelený do štyroch etáp. Uviedol, že v procese nutrigenetickej analýzy bolo analyzovaných viac ako 100 génov za účelom identifikácie jednobodových polymorfizmov. „Získané dáta boli bioinformaticky spracované a využité za účelom hodnotenia genetických predispozícií, ako aj genotypizácie cieľovej skupiny probandov. V etape vývoja produktu boli analyzované spotrebiteľské preferencie seniorov na Slovensku a v zahraničí za účelom získania vstupných parametrov vyvíjaného produktu. Pripomienky cieľovej skupiny boli konfrontované so senzorickým panelom, ktorý potravinový doplnok upravoval z podoby prototypu až do podoby výrobku chráneného úžitkovým vzorom.“

V etape analýzy produktu bolo podľa neho nevyhnutné normalizovať získané dáta a rozšíriť sledované dáta o viaceré parametre, ktoré zvýšili poznanie o vplyve veku, životného štýlu, prirodzeného príjmu fytoaktívnych látok, množstve papíl na vnímanie chuti a pachov. V procese nutrigenomickej analýzy boli zas optimalizované metodické postupy a genetické markery pre neinvazívne hodnotenie expresie génov exprimovaných na jazyku. „Vyhodnotenie elektronických, ako aj printových foriem dotazníkov poskytlo psychografické a demografické informácie o frekvencii príjmu potravín bohatých na rôzne formy fytoestrogénov. V oblasti personalizovanej bezpečnosti potravín bol vytvorený model hodnotenia personalizovaného rizika príjmu fytoaktívnych látok odvodený od molekulárno-genetických dát, zameraný na hodnotenie individuálnej miery rizika jednotlivca. Riešením cieľov projektu vyplynulo mnoho otázok, ktoré sa kolektív pokúsil spracovať a publikovať alebo sa stanú inšpiráciou pre následné projekty základného prípadne aplikovaného výskumu,“ uzavrel doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

 

Informáciu sprostredkovali: Dominik Hollý a doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky