Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Celoštátne kolo Biologickej olympiády má svojich víťazov

VEDA NA DOSAH

Súťaž sa uskutočnila online 13. 4. 2021. Elektronickú platformu pre IUVENTU -Slovenský inštitút mládeže na teoreticko-praktickú časť zabezpečila Univerzita Komenského v Bratislave.

Ilustrácia vedcov ktorí skúmajú srdce. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Celoštátne kolo Biologickej olympiády sa konalo v troch kategóriách.

Kategóriu A tvorili študenti tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl a gymnázií. Kategória B bola určená pre študentov prvého a druhého ročníka stredných škôl a gymnázií a kategória C pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl. 

Študenti mohli súťažiť v teoreticko-praktickej časti, ktorá sa skladala z online testu a dvoch virtuálnych praktických úloh alebo projektovej časti.

V projektovej časti si súťažiaci pripravili k svojim prácam postery alebo samostatné písomné práce, videoprezentácie a abstrakty, z ktorých bol zostavený zborník abstraktov.

Súčasťou olympiády bolo online stretnutie porôt so súťažiacimi jednotlivých kategórií, kde súťažiaci zhrnuli prínos svojich projektov.

Výsledková listina

Víťazom teoreticko-praktickej časti v kategórii A sa stal Ján Plachý z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi a v kategórii B Viktor Imrišek z Gymnázia na Grösslingovej 18 v Bratislave, ktorí zároveň získali aj ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

V projektovej časti v kategórii A zvíťazil Matúš Rippa z Gymnázia na Bilíkovej 24 v Bratislave, v kategórii B Peter Deván zo ŠpMNDaG na Teplickej 7 v Bratislave a v kategórii C Simona Uherčíková zo Základnej školy na Mládežníckej 16 v Púchove.

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali v projektovej časti v kategórii A Barbora Majláthová z Gymnázia Park mládeže 5 v Košiciach, v kategórii B Katarína Špániková z Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch a v kategórii C Andrea Takácsová zo Základnej školy K. Kuffnera v Sládkovičove.

Kompletné výsledkové listiny nájdete v časti Celoštátne kolá.

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky