Iné / celé Slovensko

Vzdelávací program „Učenie o lese“

Chlapec a veverička. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Žime pre túto chvíľu, ale trvalo udržateľne!

Národné lesnícke centrum vo Zvolene – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, realizuje v mesiacoch január až jún 2022 vzdelávací program s názvom „Učenie o lese“ – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa, ktorý kladie dôraz na lesný ekosystém a environmentálnu výchovu človeka k dlhodobo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa.

Pre koho je program určený?

Učitelia predprimárneho vzdelávania, 1. a 2. stupňa základných škôl, centier voľného času a profesijného rozvoja z celého Slovenska sa začnú vzdelávať prostredníctvom aktivizujúcich metód a foriem zážitkového učenia lesnej pedagogiky. Obohatia sa o nové možnosti a vedomosti ako sprostredkovať deťom témy týkajúce sa trvalého zachovania lesa, produktov a účinkov lesa pre človeka, v súbehu s prírode blízkym spôsobom hospodárenia v lese. Vyskúšajú si bádateľské aktivity s použitím prírodného materiálu, prvkov tvorivej dramatiky, projektového vyučovania, či pracovné listy lesnej pedagogiky. Spolu odhalia tajomstvá lesa, lesníctva, práce lesníka, poľovníctva a digitálnych informačných technológií environmentálneho vzdelávania.

Kvôli pandemickej situácii sa vzdelávanie realizuje kombinovanou – prezenčnou a dištančnou formou, v rozsahu 45 hodín. Lektormi vzdelávacieho programu sú odborní zamestnanci Národného lesníckeho centra, certifikovaní lesní pedagógovia, vysokoškolskí učitelia a učitelia kontinuálneho vzdelávania.

Program sa realizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré udelilo vo februári 2021 oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania s rovnakým názvom pod evidenčným číslom 5/2021 – IV. Je určený pedagogickým zamestnancom a finančne ho podporilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V prípade záujmu o toto vzdelávanie je možné sa prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy info@lesnapedagogika.sk.

Viac info

https://web.nlcsk.org/?p=195254