Iné / celé Slovensko

Verejná konzultácia vzdelávacích štandardov

Koncept vzdelania. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) spustilo verejnú konzultáciu vzdelávacích štandardov nového Štátneho vzdelávacieho programu. Sú súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá sa zameriava na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie.

Kto sa môže do konzultácie zapojiť

Do konzultácie štandardov sa môžu zapojiť učitelia, odborníci na oblasť vzdelávania, rodičia a ďalší záujemcovia zo širokej verejnosti.

Ako sa môžem zapojiť

Verejná konzultácia je realizovaná elektronicky od pondelka 6. februára do pondelka 20. februára 2023 a je dostupná na webstránke https://verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk/.

O vzdelávacom programe

Tvorba nového štátneho vzdelávacieho programu je náročný a dlhý proces, ktorý má školám otvoriť dvere, aby vedeli učiť moderne a s ohľadom na potreby každého žiaka či žiačky. Cieľom vzdelávania pre 21. storočie je budovať v prvom rade nový étos školy, klásť dôraz nie iba na odovzdávanie a memorovanie informácií, ale aj na rozvoj myslenia a hodnotového sveta žiakov.

Zverejnené vzdelávacie štandardy sú prílohou štátneho vzdelávacieho programu, ktorý predstavuje konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, profil absolventa či rámcové učebné plány. Samotné výkonové a obsahové štandardy presnejšie definujú, čo majú žiaci vedieť na konci jednotlivých vzdelávacích cyklov, teda tretieho, piateho a deviateho ročníka základnej školy. Rozdelenie základného vzdelávania v základnej škole na prvý a druhý stupeň ostáva nezmenené.

Od požiadaviek, ktoré budú definované v štandardoch, sa bude odvíjať obsah nových učebníc, celonárodného testovania a predovšetkým školských vzdelávacích programov, podľa ktorých sa budú žiaci v školách učiť.

Viac info

https://verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk/