Konferencia / Košice

Stretnutie mladých historikov XI.

Podujatie: Stretnutie mladých historikov XI.

Toto podujatie už prebehlo.

Stretnutie mladých historikov XI: Poznanie, spoločnosť, dejiny

V súčasnosti možno v oblasti dejín poznania pozorovať veľký rozmach výskumu, publikačnej činnosti, ako aj vznik nových inštitúcií. Príspevkom rozširujúcim spôsob nazerania na minulosť vedomostí a poznania budevenovaný v poradí jedenásty ročník doktorandskej konferencie – Stretnutie mladých historikov XI. organizovaný Katedrou histórie FF UPJŠ v spolupráci so Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV. Cieľom konferencie, určenej slovenským a zahraničným doktorandom, je poskytnúť priestor na prezentáciu najnovších výsledkov vedeckého výskumu, odbornú diskusiu, nadviazanie kontaktov, rozvíjanie spolupráce a vzájomnú výmenu skúseností širšej historickej komunity. Východiskom konferencie je recenzovaný zborník, ktorý pozostáva z publikačných výstupov aktívnych účastníkov.

Konferencia je určená študentom doktorandského štúdia. K príspevku je potrebné doložiť odporúčanie od školiteľa.

Termíny

  • odovzdanie prihlášky: do 18.6.2021
  • odovzdanie príspevku: do 31.8.2021
  • konferencia: 19. – 20. október 2021

Tematické okruhy

  • Miesta poznania
  • Distribúcia poznania
  • Poznanie pod kontrolou
  • Nevedomosť ako zdroj poznania

Prihláška a viac info

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-historie/15789/

https://www.upjs.sk/public/media/15789/2021-10_SMH_XI_SVK_CfP.pdf