CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Poruchy správania a učenia sa. Ako môžeme našim deťom pomôcť?


Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

V stredu 27. marca o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave.

Téma

Máte doma dieťa, ktoré v škole alebo v materskej škole svojím správaním rozptyľuje spolužiakov či v interakcii s učiteľom narúša vyučovací proces? Je nesústredené, nepozorné, agresívne a nasávanie vedomostí mu nejde samo od seba? Prečo sa (nielen) u detí objavujú poruchy správania? Prečo majú niektoré z nich problém s čítaním alebo počítaním? Ako vieme pracovať s poruchami učenia sa? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 26. marca 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk. Vstup na podujatie je voľný.

Prednášajúci

PhDr. Eva Smiková, PhD., vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského Bratislave, odbor psychológia. Pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde sa venuje vedecko-výskumnej činnosti najmä v oblasti prevencie rizikového správania, agresivity, šikanovania a kyberšikanovania. Má na starosti metodické usmerňovanie v systéme výchovného poradenstva a prevencie aj v špeciálnych výchovných zariadeniach.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Veda v CENTRE a vo Facebook udalosti.