CVTI SR, Prednáška /

Pôda – náš poklad

Banner podujatia Veda v CENTRE: Pôda - náš poklad. Zdroj: CVTI SR

Toto podujatie už prebehlo.

O prednášajúcej:

Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., je expertkou v oblasti pôdoznalectva (prieskum, mapovanie a klasifikácia pôd), v tvorbe životného prostredia a zakladateľkou výskumu antropogénnych a urbánnych pôd na Slovensku. Pracovala ako člen Medzivládneho technického panelu (ITPS FAO) v oblasti riešenia globálnych problémov vo väzbe na pôdne zdroje sveta (pôdna politika, udržateľné hospodárenie, klimatická zmena). Je koordinátorkou viacerých európskych a národných projektov, napríklad URBAN SMS, SONDAR SK-AT, EJP SOIL. Je národným kontaktným bodom SR pre UNCCD a GSP FAO, expertom pracovných skupín EÚ pre zábery pôd (DG ENV), pre znevýhodnené oblasti v rámci Programu rozvoja vidieka (DG AGR) a pre pôdnu politiku (DG ENV). V roku 2014 bola ocenená Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (Pôdohospodárske vedy).

Anotácia:

Pôda je všeobecne chápaná ako obmedzený a v podmienkach ľudského života neobnoviteľný prírodný zdroj. Má veľkú variabilitu v priestore i čase a veľmi rýchlo môže podliehať rôznym degradačným vplyvom. Má rôzne funkcie a z nich vyplývajúce ekosystémové služby, ktoré sú dôležité z hľadiska poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, zabezpečenia kvality životného prostredia, ochrany prírody, krajinnej architektúry a mestského života. Medzi najvýznamnejšie problémy pôd na Slovensku patria:

  • degradácia pôdy (vodná alebo veterná erózia, zníženie pôdnej organickej hmoty, zhutňovanie pôdy, nevyvážený živinový a vodný režim, kontaminácia pôdy, zasolenia / sodifikácie, zosuvy pôdy, povodne),
  • zábery a nepriepustné pokrytie pôd,
  • globálne hrozby (dopady zmeny klímy, strata biodiverzity, potravinová bezpečnosť, javy sucha, dezertifikácie atď.).

Pôda na Slovensku je chránená legislatívne vrátane Ústavy SR. Vzhľadom na to, že viac ako 90 % poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je prenajatej od vlastníkov a do styku s pôdou prichádzajú iba poľnohospodári / užívatelia, vzťah užívateľa k pôde sa postupne stráca. Najväčším problémom ochrany pôdy nie je zlá legislatíva alebo nedostatok vedomostí, ale nedostatok motivácie vlastníkov a používateľov implementovať udržateľné hospodárenie, a udržiavať tak pôdne zdroje pre ďalšie generácie.

Potreba zahrnúť opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy do plánov a stratégií je najnaliehavejšou úlohou v budúcnosti. Pôda je v dôsledku stále rastúcej výstavby budov a dopravných komunikácií, ako aj rozširujúceho sa priemyslu ohrozená nielen lokálne, ale aj v celosvetovom meradle. Plánovanie a riadenie urbanizovaného vývoja miest, ktoré by malo brať do úvahy aj pôdu, je veľmi zriedkavé. Prednáška bude zameraná na problematiku urbánnych pôd na Slovensku a budovania povedomia o pôde cez prizmu detí – maľovanie pôdnymi farbami prastarou maliarskou technikou, ktorej využitie je možné aj v súčasnosti.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR