CVTI SR, Prednáška /

Klimatické zmeny a verejná mienka

Banner prednášky Klimatické zmeny a verejná mienka. Zdroj: CVTI SR

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Rok 2020 bol z pohľadu odbornej diskusie o environmentálnych témach veľmi zaujímavým a možno povedať, že aj prelomovým rokom. V súvislosti s ekonomickou krízou a následkami pandémie ochorenia COVID-19 boli na úrovni EÚ intenzívne diskutované témy súvisiace s Európskou zelenou dohodou a so spoločným plánom obnovy. Ich hlavným cieľom je predovšetkým nasmerovanie investícií do vytvárania inovatívnej, zelenej a trvalo udržateľnej Európy.

Naše dáta o záujme širšej verejnosti o zelené témy zároveň poukazujú na fakt, že klimatické zmeny a problémy životného prostredia trápia aj veľkú časť obyvateľov Slovenska. V súvislosti s transformáciou ekonomiky má mať podľa väčšiny respondentov ochrana životného prostredia prioritu pred ekonomickým rastom. Možno tiež konštatovať, že očakávania obyvateľov týkajúce sa vytvárania nových pracovných miest po naštartovaní zelenej ekonomiky sú prevažne pozitívne. V prednáške sa zameriame na to, či ľudia vnímajú pandémiu ako následok neprimeraných zásahov človeka do prírody, ako aj to, do akej miery podporujú názory skeptikov voči klimatickým zmenám. Tiež nás bude zaujímať téma významu menších individuálnych aktivít pri riešení globálnych problémov, a teda to, či máme dôvod robiť niečo pre životné prostredie, ak to nerobia aj ostatní.

O prednášajúcej:

Mgr. Katarína Strapcová, PhD., absolvovala štúdium sociológie na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1999 pracuje na Sociologickom ústave SAV v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí aj ako národná koordinátorka komparatívneho medzinárodného výskumu – European Values Study (EVS). Vo svojej vedeckej práci sa zameriava najmä na témy spojené s výskumom sociálnych nerovností, ako aj na environmentálnu sociológiu. V súčasnosti na svojom pracovisku vedie projekt grantovej agentúry VEGA 2/0120/20: Subjektívne vnímanie hodnoty životného prostredia na Slovensku. Výsledky z realizovaných výskumov verejnej mienky, ktoré súvisia s vnímaním klimatických zmien a ochranou životného prostredia, riešitelia projektu pravidelne sprístupňujú prostredníctvom prednášok, publikácií, tlačových konferencií a aktuálnych tlačových správ.

Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR