Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zákazník odmieta ukázať GreenPass. Čo robiť? (Otázky a odpovede)

Roman Lipka
  • Roman Lipka odborný pracovník NCPVaT
  • 5. novembra 2021

Na otázky odpovedá Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Doma ušité rúška pre rodinu visiace nad kozubom. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Zdroj: iStockphoto.com

Obchodné reťazce sa čoraz viac stretávajú so zákazníkmi, ktorí nesúhlasia s opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Bez rúšok si vzali nákup k pokladni a keď ich personál vyzval, aby si zakryli dýchacie cesty, odmietli. Niektorí si dokonca dianie nahrávali a na sociálnych sieťach neskôr aj zverejňovali videá. Novinkou sú v súčasnosti väčšie organizované skupiny, ktoré takto obmedzujú ostatných ľudí a argumentujú rôznymi svojvoľne vyloženými zákonmi.

Pýtali sme sa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), ako to so zákonmi v skutočnosti je. Vysvetlenia zverejňujeme vo forme otázok a odpovedí.

Som zamestnancom súkromnej prevádzky v režime očkovaní, testovaní, po prekonaní covidu (OTP). Vyhláška odo mňa vyžaduje kontrolovať GreenPass. Zákazník mi ho odmietne predložiť, pretože sú to vraj jeho osobné zdravotné záznamy a ja ich nemám právo od neho pýtať. Čo mám robiť? Dáva mi nejaký dokument právo na kontrolu?

Povinnosť kontrolovať zákazníkov pri vstupe do prevádzky vyplýva z vyhlášok ÚVZ SR, ktorých vydávanie má oporu v zákone. Vyhlášky stanovujú povinnosť zvoliť si príslušný režim a povinnosť ho dodržiavať. Za týmto účelom máte oprávnenie pýtať si potvrdenie a aj do neho nahliadnuť. Uvedená povinnosť i oprávnenie sú jasne stanovené priamo vo vyhláškach úradu a v zákone číslo 355/2007 Zbierky zákonov.

Digitálny COVID preukaz Európskej únie, ktorý sa nazýva GreenPass, nie je zdravotnou dokumentáciou ani záznamom v zdravotnej dokumentácii. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR teda prevádzkovateľom nenariaďujú zisťovať zdravotný stav osôb vstupujúcich do prevádzok.

Zamestnanec ma ako strážnu službu požiadal o pomoc s nepríjemným zákazníkom, ktorý si odmieta nasadiť rúško v priestoroch prevádzky. Vraj je to zásah do jeho základných ľudských práv a slobôd, ktoré vyplývajú z ústavy. Čo navrhujete?

Vyhlášky úradu jasne stanovujú prevádzkam povinnosť umožniť vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky len osobám so zakrytými dýchacími cestami. Výnimky sú v príslušnej vyhláške. V opačnom prípade sa prevádzka dopúšťa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva a v prípade kontroly jej môže byť uložená pokuta.

Povinnosť prekryť si horné dýchacie cesty nariaďuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa paragrafu 5 odseku 4 písmena k) zákona čísla 355/2007 Zbierky zákonov o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa paragrafu 59b zákona vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa paragrafu 48 odseku 4 písmena r) zákona prekrytie horných dýchacích ciest ako opatrenie pri ohrození verejného zdravia.

Aktuálne platná je vyhláška číslo 250 z 1. októbra 2021. Vyhlášky úradu sú vždy zverejnené vo Vestníku vlády Slovenskej republiky a tiež na úradnej tabuli Úradu verejného zdravotníctva SR.

Niekto si ma prišiel telefónom natáčať ku mne do reštaurácie. Pýta sa ma, či poznám našu ústavu, pretože nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR vraj nie sú nadradené ústave. Ako môžem čo najjednoduchšie vysvetliť v takejto vypätej situácii právny základ vyhlášky?

Vyhlášky sú všeobecne záväzné právne predpisy a ich vydávanie v tejto forme má oporu v zákone číslo 355/2007 Zbierky zákonov v paragrafe 59b. Podľa článku 123 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Ústava neobmedzuje normotvornú právomoc orgánov výkonnej moci iba na ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy.

Každý orgán štátu, ktorý patrí štátnej správe, môže zákonom dostať zmocnenie vydať podzákonný všeobecne záväzný právny predpis. Takúto právomoc dostal Úrad verejného zdravotníctva SR v zákone číslo 355/2007. Navyše Ústavný súd SR jeho nedávnym uznesením definitívne uznal, že úrad je v súvislosti s pandemickou normotvorbou na úseku verejného zdravotníctva ústredným orgánom štátnej správy nadaným normotvornou právomocou.

Ústava zároveň na žiadnom mieste neuvádza, že Zbierka zákonov je jediným štátnym publikačným nástrojom pre všeobecne záväzné právne predpisy. Poskytuje pomerne široký priestor k ich vyhlasovaniu. Povaha vyhlášok na ochranu zdravia je v súlade so slovenským právnym poriadkom. Vyhlášky sú riadne zverejňované vo Vestníku vlády a na úradnej tabuli ÚVZ. Vyhlášky sú teda záväzné, ich vydávanie má zákonnú oporu a Úrad verejného zdravotníctva SR má v zmysle legislatívy právomoc normotvorby.

Na vyhlášky úradu je však potrebné nazerať ako na všeobecne záväzné právne predpisy podľa článku 123 ústavy, ktoré sa vydávajú na základe špeciálneho delegačného ustanovenia obsiahnutého v zákone číslo 355/2007.

Ilustračná fotografia ženy na nákupe. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Digitálny preukaz GreenPass nie je zdravotnou dokumentáciou, prevádzkovatelia tak nezisťujú zdravotný stav ľudí. Zdroj: iStockphoto.com

Na sociálnych sieťach mojej prevádzky, kde sa poctivo snažíme dodržiavať všetky nariadenia, a chrániť tak seba aj zákazníkov, sa neustále objavujú komentáre o „neplatnosti Mikasových (hlavný hygienik, riadi činnosť ÚVZ, pozn. red) nariadení“ a že „Žilinka vyhlásil nariadenia za neplatné“.

Ústavný súd, ktorý je príslušným orgánom na preskúmanie ústavnosti vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR, nezrušil a ani nepozastavil účinnosť platných a účinných vyhlášok, ktorými nariaďuje opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Na aký dokument, článok či vyhlásenie môžem takýchto používateľov odkázať?

Pri uvádzaní zdrojov uvedených odpovedí odporúčame vychádzať z kompletnej Argumentácie Úradu verejného zdravotníctva k častým výhradám voči vyhláškam. Dokument vo formáte PDF nájdete na tomto odkaze. V texte nájdete presné názvy zákonov, predpisov a uznesení, na ktoré sa odvolávame pri našich odpovediach.

Zároveň dávame do pozornosti aj manuály úradu určené pre gastrosektor, obchody a služby. V nich formou najčastejších otázok a odpovedí ozrejmujeme práva a povinnosti prevádzkovateľa počas pandémie. Usmernenia pre gastrosektor vo formáte PDF nájdete na tomto odkaze, manuál pre obchody a služby zas po kliknutí na tento odkaz.

Článok vznikol ako sprievodný text k výstave Pravda alebo hoax? z dielne Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Jednotlivé otázky a odpovede sme pripravili aj v podobe kariet, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť pre vlastné použitie. Dokument PDF nájdete na tomto odkaze.

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky