Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Teoretické a metodologické zázemie prognózovania vývoja spoločnosti

VEDA NA DOSAH

Ing. Edita Nemcová, PhD., riaditeľka Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied. Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Od roku 1990 pracuje v Prognostickom ústave Slovenskej akadémie vied, od roku 2008 vo funkcii riaditeľky ústavu. V súčasnosti sa venuje problematike priemyselnej politiky, rozvoja priemyslu, inovácií a ich úlohe pri zvyšovaní konkurencieschopnosti regiónov. Aktívne sa podieľa na riešení domácich a medzinárodných projektov, hlavne RP EÚ a projektov COST. Pôsobí ako členka redakčnej rady Ekonomického časopisu a od roku 2010 je členkou Vedeckej rady Akademie für Raumforschung und Raumplanung v Hannoveri. Je autorkou viacerých publikácií v domácich karentovaných časopisoch a kapitol v domácich i zahraničných monografiách.

Vidieť do budúcna bolo odvekou túžbou ľudstva. Na tom sa nič nezmenilo ani dnes. S vývinom civilizácie sa menili iba metódy, pomocou ktorých sa ľudstvo usilovalo predvídať deje budúce. Všetky skúsenosti človeka sú späté s minulosťou, kým všetky jeho rozhodnutia sa týkajú budúcnosti. Ťažiskom, z ktorého pri svojom rozhodovaní vychádzame, je naša predstava o budúcnosti. Preto charakter a kvalita existujúcich predstáv spoločnosti o jej budúcnosti sú najdôležitejším kľúčom jej celkovej dynamiky. Celosvetová ekonomická kríza podnietila diskusie o tom, či tvorba prognóz nie je nemožná a v konečnom dôsledku samoúčelná. Tieto pochybnosti sú dôsledkom skresleného chápania prognostiky širokou verejnosťou. Jej ambíciou nie je podať nemenný a absolútne presný obraz budúcnosti v perspektíve 10, 20 či viac rokov. Úlohou prognostiky v žiadnom prípade nie je „uhádnuť, čo sa stane v budúcnosti“, ale formulovať alternatívne scenáre budúcnosti
a cesty, ktoré k nim vedú. Predvídať zmeny, zakomponovať ich do strategických rozhodnutí, to všetko znamená konkurenčnú výhodu. Keď budeme pripravení na možné zmeny, dokážeme na ne efektívnejšie reagovať a vyhnúť sa ich negatívnym dôsledkom. V tom spočíva hlavná úloha modernej prognostiky.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky