Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako sa ľudia rozhodujú

VEDA NA DOSAH

časopis Studia Psychologica

Výskum kognitívneho procesu rozhodovaniaje obsahom dokumentu s názvom Ako sa ľudia rozhodujú. Ide o ďalší zo série krátkych dokumentárnych filmov v rámci cyklu Spektrum vedy, ktorého úlohou je predstaviť a priblížiť prácu a úspechy slovenských vedcov. Odborným garantom tohto dielu je prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. z Ústavu experimentálnej psychológie SAV, ktorý patrí ku kamenným ústavom SAV a má už 60-ročnú históriu.

Dokumentárny film popisuje jednotlivé vedecké výskumné procesy, ktoré sa snažia odpovedať na otázku, ako sa ľudia rozhodujú. V jeho úvode zaznievajú otázky: Ako sa ľudia rozhodujú? Rozhodujú sa racionálne? Mohli by sa v rozhodovaní zlepšiť? Ako to môžeme dosiahnuť? 

Rôzne procesy skúmania

Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. pripomenula, že ústav už viac ako 55 rokov vydáva časopis Studia Psychologica. Jeho pracovníci počas dlhej histórie skúmajú kognitívne procesy. „Začalo to základnými elementárnymi senzorickými procesmi, ktoré boli merané rôznymi prístrojmi, kým ešte neboli počítače a laboratóriá,“ vysvetľuje prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. Neskôr vedci podľa nej riešili už zložitejšie procesy ako vnímanie, pamäť, usudzovanie, myslenie. „Až kým sa neprešlo ku komplexným kognitívnym procesom ako je tvorivosť, múdrosť, inteligencia. Do oblastí, ktoré ešte ostávajú nepreskúmané,a s rozvojom informatiky ich bude čoraz viac, patrí rozhodovanie a posudzovanie alternatív,“ hovorí v dokumentárnom filme vedkyňa.

Dokument približuje aj klasické modely rozhodovania, ktoré chápu rozhodovanie ako voľbu spomedzi alternatív, z ktorých každá obsahuje prvok rizika. Odpovedá na otázku, kedy sa človek rozhoduje racionálne. Snaží sa tiež zistiť, či platí pravidlo, že ak jedinec starostlivo posúdi každú alternatívu a zvolí si tú najlepšiu, či je to kritériom „správneho“ rozhodnutia.

Ako sa však ľudia rozhodujú pod tlakom udalostí, v absurdných, často hraničných a zložitých životných situáciách? Film si dáva za cieľ presvedčiť svojich divákov, že rozhodovanie sa v akejkoľvek situácii je zložitý proces hodný výskumu.

Sú ľudia naozaj racionálni?

Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc. z Prognostického ústavu SAV v dokumente vysvetľuje, že každého ekonóma učili, že ľudia sú naozaj racionálni. „Keď idú prijať závažné rozhodnutie, zozbierajú si všetky dôležité a dostupné informácie, starostlivo si vec premyslia a dospejú k optimálnemu výsledku. Ako ekonóm som ale zažil rôzne situácie na finančných trhoch a bol som svedkom obrovských anomálií. Boli to vzlety a pády na finančných trhoch. Nekorešpondovalo to s tým, čo ma učili na ekonomickej teórii.“

Pokračuje výkladom, podľa ktorého to funguje tak, že ekonomická teória je elegantná veda, založená na „krásnych“ matematických modeloch, no tie nepočítajú s reálnymi ľuďmi. „Ľudia nie sú stroje, nie sú roboty, majú svoje emócie, nedostatky. Mozog nemá neobmedzenú výpočtovú kapacitu. Mnohé rozhodnutia sú v skutočnosti v lepšom prípade čiastočne racionálne a v mnohých prípadoch iracionálne,“ konštatuje doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.

V dokumente prebehla aj rýchla anketa, ako sa vlastne ľudia rozhodujú. „Väčšinou sa snažím rozhodovať opatrne, ale tiež to závisí od situácie a mojej nálady; niekedy sa mi aj stane, že riskujem,“ odpovedá mladá žena a jej spolupracovník pokračuje: „Keď si myslím, že risk by bol dobrý, tak to risknem.“

„Pokiaľ ide o mojich blížnych, alebo na čom mi viac záleží, premýšľam viac o strate,“ argumentuje ďalší mladík s tým, že zisk nie je všetko. „Ja sa rozhodujem na základe toho, že si spravím vymyslený zoznam pre a proti a keď to nepomôže, tak to risknem,“ opisuje svoje vlastné spôsoby iná z oslovených respondentiek. Ďalší mladý muž dopĺňa, že riskuje dosť. „No záleží od zdravého posúdenia miery rizika.“

Strata bolí viac

Suma 50 euroMgr. Katarína Dudeková, ktorá na Ústave experimentálnej psychológie SAV pôsobí ako doktorandka, ďalej v dokumentárnom filme vysvetľuje rozdiel medzi tým, ako vnímame stratu a nález tej istej sumy peňazí. Vyzvala, aby sme si predstavili situáciu, že ideme iba tak po ulici a na chodníku nájdeme 50 eur. Tiež nech si predstavíme, že ich nejakým spôsobom stratíme. „Výsledky našich výskumov ukazujú, že strata nás bolí dva a pol krát viac, ako nás teší zisk tej istej sumy peňazí. To znamená, že naše vnútorné pocity sú omnoho väčšie pri strate tej istej hodnoty peňazí, ako pri zisku tej istej hodnoty peňazí,“ popisuje závery skúmania.

Na tomto prípade Mgr. Katarína Dudeková ilustruje prínos prospektovej teórie. „Najväčší prínos je v tom, že narábanie so ziskami a stratami, zvážením či odhadovaním pravdepodobnosti nám umožňuje chápať a vysvetľovať fakt, že ľudia sa niekedy správajú vyhýbavo voči riziku a inokedy ho naopak vyhľadávajú, čo klasické rozhodovacie teórie vysvetliť nevedeli,“ uviedla v dokumente.

Nielen pre hráčov

V dokumentárnom filme je ďalšej priblížené, ako ľudia chápu pravdepodobnosti – téma, ktorá je tiež predmetom skúmania tímu z Ústavu experimentálnej psychológie SAV. Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. ilustrovala tútoNázorná ukážka hodu kockou v podaní prof. PhDr. Viery Bačovej, DrSc. situáciu na príklade, keď hráč hádže kockou. „Často usudzujeme, že keď sa nám dlho nedarí, dni sú daždivé, myslíme si, že raz musí prísť deň pekný, slnečný a musí sa nám začať dariť.“

Presne tak isto je to podľa nej, keď hráči hádžu kockou. „Ak sa im dlho nedarí, padajú samé nízke čísla, domnievajú sa, že už nastal čas, že musí padnúť vytúžená šestka.“

Ale je toto usudzovanie o pravdepodobnostiach správne?, pýta sa v dokumente profesorka. „Sme dobrí, štatisticky mysliaci ľudia?“ Takéto a iné podobné otázky sú predmetom a tvoria jadro výskumných prác vedcov z Ústavu experimentálnej psychológie SAV.

© CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, 2013

 

Ešte ďalšie pozoruhodné závery sa dozviete v dokumente Ako sa ľudia rozhodujú, ktorý si môžete pozrieť aj vo videoarchíve na portáli Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

 

Cyklus dokumentov Spektrum vedy, vysielaný Slovenskou televíziou, je popularizačný projekt, ktorý vznikol v spolupráci Centra vedecko-technických informácií SR, Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: filmový dokument Ako sa ľudia rozhodujú (2013)

Uverejnil: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky