Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ministerstvo školstva otvára ďalších 16 Regionálnych centier podpory učiteľov

VEDA NA DOSAH

Ich primárnym cieľom je pomôcť učiteľom s prechodom na novú formu vzdelávania po zavedení kurikulárnej reformy.

Študentka s počítačom. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Učitelia sa môžu oprieť o mentorov v ďalších 16 regiónoch. Rezort školstva vyhodnotil druhé kolo výzvy Učitelia pre 21. storočie, z 39 žiadostí z 20 regiónov vybrala hodnotiaca komisia 16 úspešných žiadateľov. Od nového školského roka bude tak fungovať už dovedna 32 Regionálnych centier podpory učiteľov. Ich primárnym cieľom je pomôcť učiteľom s prechodom na novú formu vzdelávania po zavedení kurikulárnej reformy. Zriadenie a činnosť centier sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Učitelia už nebudú len „odovzdávačmi“ informácií

Na to, aby bola implementácia kurikulárnej reformy úspešná, je v prvom rade potrebná príprava učiteľov na zmeny. Reforma počíta aj s novou rolou učiteľa v triede. Ten už nebude len „odovzdávač“ informácií, ale stane sa odborným sprievodcom. Žiakov bude viesť k tomu, aby sa naučili informácie vyhľadať, vyhodnotiť a správne použiť. Pripraviť učiteľov na novú úlohu a pomôcť im pri samotnom zavádzaní zmien je prioritou rezortu školstva. Pedagogickým zamestnancom a školám budú poskytovať podporu krajské pracoviská NIVaM a tiež mentori v Regionálnych centrách podpory učiteľov (RCPU).

Úlohou regionálnych centier je poskytnúť kolegom učiteľom v regióne individuálne poradenstvo a pomoc s prechodom na nové učivo a inovatívne metódy výučby, ktoré nadväzujú na kurikulárnu reformu.

„Naším cieľom je podporiť týmto spôsobom školy a samotných učiteľov v regiónoch celého Slovenska pri zavádzaní zmien v obsahu a formách vzdelávania. Bude sa tak diať prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultácií predovšetkým v prioritných tematických oblastiach počas prechodu na nové kurikulum,“ vysvetľuje J. Horecký, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Medzi prioritné tematické oblasti, v ktorých môžu mentori poskytovať učiteľom pomoc, patria: vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma a digitálna transformácia.

Mentori sa môžu stať profesionálnymi lídrami

Na 2. kolo výzvy RCPU je vyčlenených celkom 7 242 720 eur. Finančné prostriedky sú určené na zriadenie a úhradu prevádzkových a personálnych nákladov.

„Do vzdelávacieho systému sme priniesli nový prvok. Nie je správne, aby každá zmena vo vzdelávaní prebiehala ako štátna úloha a školy boli jej vykonávateľmi, často nedobrovoľnými. Naším cieľom je do zmien vo vzdelávaní zapojiť širší okruh škôl a iných organizácií, lebo školstvo a vzdelávanie má byť záležitosťou celej spoločnosti. Dôležitou úlohou zriaďovateľov týchto centier je „sieťovať“ aktérov, ktorým záleží na zvyšovaní kvality vzdelávania v regióne. Zároveň pred mentorov kladieme veľkú profesionálnu výzvu a ponúkame im priestor a podporu, aby sa stali skutočnými pedagogickými lídrami. Zvyšovanie kvality vzdelávania predsa musí prichádzať z iniciatívy učiteľských lídrov,“ vysvetľuje Martin Kríž, riaditeľ odboru kurikula a inovácií na ministerstve školstva.

Kto sa mohol zapojiť do výzvy

Do výzvy sa mohli zapojiť obce, ktoré zriaďujú školy, vysoké školy, neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie aj účelové zariadenia cirkvi. V rámci výzvy bolo rezortu školstva doručených 39 žiadostí, z ktorých všetky splnili predpísané podmienky. Odborní hodnotitelia posúdili kvalitu predložených žiadostí. V trojčlenných hodnotiacich tímoch bol zástupca ministerstva, zástupca NIVaM a externý hodnotiteľ. Žiadosti boli hodnotiteľom prideľované žrebom. Na základe výsledkov odborného hodnotenia budú 16 žiadateľom poskytnuté prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR na zriadenie a činnosť regionálnych centier. Ich zoznam je dostupný na https://www.minedu.sk/vyhlasenie-2-kola-vyzvy-ucitelia-pre-21-storocie/.

Kto sa môže stať mentorom

V centrách je v tomto roku obsadených 153 mentorských miest, od nového školského roka by sa ich počet mal zvýšiť na 320. V letných mesiacoch je naplánovaná príprava a školenie mentorov, ktorí začnú následne od 1. septembra pôsobiť priamo v školách v regióne. V rámci Slovenska bude postupne pôsobiť 400 odborne vyškolených mentorov.

Mentormi sa môžu stať učitelia základných či stredných škôl, ktorí môžu naďalej učiť. O pozíciu mentora sa môžu uchádzať učitelia rôznych predmetov s minimálnou dĺžkou praxe 5 rokov. Vzdelávať učiteľov tak budú učitelia priamo z praxe. Ideálnym predpokladom je prirodzené líderstvo. Mentor ostane naďalej aktívny na svojej škole s čiastočným úväzkom (približne 2-3 dni v týždni) a druhú časť pracovného úväzku sa bude venovať mentorskej činnosti. Odhadovaná priemerná odmena mentora bude so zarátaním zvýšenia platov učiteľov od septembra približne 1000 – 1100 eur/mesačne pri týždennom úväzku 18,75 hodiny práce mentora. A, samozrejme, bude platený za čiastočný úväzok na svojej škole.

Od 1. septembra 2022 sa podarilo úspešným žiadateľom z 1. kola výzvy Učitelia pre 21. storočie začať svoje fungovanie a spustiť 16 centier v 16 regiónoch naprieč celým Slovenskom. Ich zoznam aj s webovými sídlami je dostupný na https://www.minedu.sk/data/att/25765.pdf. Druhé kolo výzvy bolo otvorené od 2. 12. 2022 do 16. 1. 2023. Cieľom je zriadiť postupne 40 regionálnych centier. Tretie, teda posledné, kolo výzvy je naplánované na august 2023.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky