Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci SAV vypracovali pracovný zošit pre partnerskú a sexuálnu výchovu stredoškolákov

VEDA NA DOSAH

Vychádzali z výsledkov vlastného trojročného výskumu zameraného na intímne vzťahy a kvalitu života adolescentov.

Objímajúca sa dvojica. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Učiteľská obec pôsobiaca na stredných školách a gymnáziách má k dispozícii nový pracovný zošit pre partnerskú a sexuálnu výchovu. Vypracoval ho autorský kolektív z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. (ÚVSK SAV, v. v. i.). Pri tvorbe vychádzal z poznatkov a výsledkov vlastného trojročného výskumu zameraného na intímne vzťahy a kvalitu života adolescentov.

Spracované témy tak zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom a spoločenskému dianiu. Pracovný zošit zároveň napĺňa značnú časť výkonových štandardov etickej výchovy. Publikácia je voľne dostupná v elektronickej forme na stránke ústavu.

Tím projektu Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti skúmal dôležité momenty a tranzície v romantických a intímnych vzťahoch mladých a dospievajúcich ľudí na Slovensku. Dynamika a priebeh vzťahov boli vo výskume dávané do súvislosti s kvalitou života, osobnou pohodou, ale aj kvalitou týchto vzťahov. Projekt priniesol zistenia o predpokladoch dobre fungujúcich vzťahov i procesoch, ktorými na ne možno pozitívne vplývať. 

Čo prispieva k zdravým vzťahom

„Náš výskum ukázal, že stabilné a dobre fungujúce intímne vzťahy sú závislé od viacerých skutočností. Dôležitý je rešpektujúci prístup partnerov, vzájomné porozumenie, opora či empatia. Medzi najdôležitejšie predpoklady zdravých vzťahov patria aj komunikačné zručnosti partnerov, ako je napríklad schopnosť a ochota počúvať alebo verbalizovať svoje potreby,“ vysvetľuje vedúci projektu prof. Ivan Lukšík z ÚVSK SAV, v. v. i.

Ďalšie poznatky projektu ukázali, ako sa na vzťahoch podpisujú miera zrelosti jednotlivých partnerov, ich sebapoznanie a stanovovanie hraníc či preferencií. Tieto výsledky inšpirovali výskumný tím na vytvorenie pracovného zošita, ktorý má u stredoškolákov rozvíjať práve uvedené zručnosti.

Obálka pracovného zošita Sexuálna a partnerská výchova. Sú na nej krokusy. Zdroj: SAV

Šesť tematických celkov

Pracovný zošit ponúka šesť tematických celkov, ktoré zahŕňajú kľúčové oblasti partnerských vzťahov, napríklad súhlas a nesúhlas, odmietnutie či komunikáciu, no i veľmi aktuálny problém sexuálnej orientácie či problematiku zdravého sexu.

„Súčasťou pracovného zošita sú rozmanité aktivity, ktoré prispievajú ku kritickému mysleniu, podporujú prácu v skupine či pripravujú na riešenie praktických životných situácií. Učiteľky, učitelia, facilitátorky a facilitátori edukačných aktivít pre stredoškolákov si ho môžu pre svoje potreby tlačiť a rozmnožovať,“ dopĺňa spoluautorka pracovného zošita Nikola Kallová z ÚVSK SAV, v. v. i.

Zmeny sú nevyhnutné

Vedci z ústavu tiež zdôrazňujú, že význam partnerskej a sexuálnej výchovy pre psychický vývoj človeka preukazuje mnoho výskumných štúdií. Edukácia o kvalite partnerského a sexuálneho života je podľa nich ešte dôležitejšia pre vekovú skupinu adolescentov a dospievajúcich. „Podoba romantických a intímnych vzťahov v tomto veku má veľký vplyv na vývin a kvalitu ich budúcich partnerských vzťahov,“ dodáva N. Kallová.

Odborníci SAV tiež upozorňujú, že školskú výchovu k partnerstvu a sexualite mladých ľudí na Slovensku čaká množstvo zmien, aby nezaostávala za trendmi školskej etickej výchovy vyspelejších krajín.

Pozorujú iniciatívu tretieho sektora, predovšetkým neziskovej organizácie Intymyta, ktorá inkorporuje svoje snahy do mentoringu a metodických materiálov o výchove k intímnym vzťahom, a tým sa usiluje o rozvoj v edukácii. Práve progres a väčší dôraz na výchovu v týchto dôležitých témach je zámerom vytvoreného pracovného zošita, ktorý je príspevkom projektu do diskusie o partnerskej a sexuálnej výchove, založenom na dátach a vedeckom poznaní.

Na projekte APVV 18-0303 Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti spolupracuje ÚVSK SAV, v. v. i., s Katedrou všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre.

Zdroj: TS SAV
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky