Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Návrh revitalizácie areálu historickej sýpky v Palárikove

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto: stará vodáreň v obci Palárikovo

„Duša človeka je vždy ovplyvňovaná krajinou, v ktorej žije, a preto charakteristické vlastnosti ľudstva a jeho tvorby môžeme začať práve jej opisom. Človek ako jedinec sa podieľa na tvorení krajiny podľa svojej predstavy a ona ho spätne ovplyvňuje a dotvára. Ak sa staráme o svoje okolie, o krajinu, tak sa venujeme dvom činnostiam – nielen starostlivosti o stromy, vodu, ale aj o svoju dušu. Pretože ako sa všetko mení, tak my v krajine nežijeme, iba ňou skôr prechádzame. Problematika brownfieldov, ich história, potenciálne využitie a následná revitalizácia je významnou témou vo všetkých vyspelých krajinách sveta už od polovice minulého storočia a jej dôležitosť pretrváva do súčasnosti,“ uvádzajú autori príspevku Návrh revitalizácie areálu historickej sýpky v Palárikove (Revitalisation design of open spaces at the historic granary in Palarikovo) Beáta Rybanská a Attila Tóth, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra.

Začali sa podľa nich vyskytovať najmä v druhej polovici 20. storočia, a to v Západnej Európe a Amerike, kde nastal postupný úpadok tradičných remeselných a výrobných odborov. Na trh prichádzali nové odvetvia s inými zameraniami a nárokmi. V príspevku je pojem brownfield bližšie definovaný z teoretického hľadiska, uvedené sú príklady zo zahraničia a porovnanie prístupov k riešeniu revitalizácií s ohľadom na aspekty slovenských pomerov. V teoretickej časti sa nachádzajú sprievodné texty grafických výsledkov práce vo forme výkresov. Cieľom praktickej časti je krajinno-architektonický návrh revitalizácie areálu brownfieldu – historickej sýpky v Palárikove. „Predmetom záujmu je stanoviť princípy premeny územia zo zanedbaného na atraktívnejšie prostredie nielen pre obyvateľov obce, ale aj návštevníkov všetkých vekových kategórií, rôznych zameraní a záujmov a vytvoriť riešenie parkového dizajnu prostredníctvom nástrojov krajinnej a záhradnej architektúry. Aj napriek špecifickému charakteru, ktorý riešený areál sýpky ako poľnohospodársky objekt v minulosti mal, je možné toto územie označiť ako verejné parkové priestranstvo. Konceptu dizajnového riešenia predchádzal prieskum terénnych podmienok, inventarizácia vegetačnej skladby a zhodnotenie celkového stavu daného priestoru.“

Tieto poznatky sú graficky spracované do analytickej časti, ktorá analyzuje súčasný stav. Analýzy predstavujú nevyhnutný podklad pre komplexný architektonicko-krajinársky návrh spájajúci jednotlivé navrhované prvky do jedného celku a vytvárajúci vhodné sociálno-spoločenské a rekreačné prostredie pre obyvateľov obce a návštevníkov riešeného územia, sú presvedčení autori práce. „Navrhovaná kompozícia a jej prvky umožňujú lepšiu sociálnu interakciu a spoločenské využitie občanmi a návštevníkmi, zatraktívnia prostredie, vytvoria nový reprezentačný priestor pre obec a priestoru vdýchnu novú myšlienku založenú na hodnotnom historickom postuláte. Výsledný koncept technických a prírodných fragmentov v danom priestore má ambíciu kreatívnym spôsobom odovzdať historický odkaz návštevníkom a užívateľom priestoru.“

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Beáta Rybanská (SR) – Attila Tóth (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: stará vodáreň v obci Palárikovo

https://www.obecpalarikovo.sk/fotogaleria-1/fotogaleria-obce/fotogaleria-obce-30sk.html

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky