Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Paleontológia – otváranie geologickej histórie a času uzavretých v kameni

VEDA NA DOSAH

Prof. RNDr. Daniela Reháková, PhD. zástupkyňa vedúceho Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je profesorkou geológie, garantkou študijného odboru ložisková geológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje v odboroch  mikrobiostratigrafia, eventostratigrafia, sekvenčná stratigrafia, paleogeografia a paleoceánografia. Patrí medzi popredných špecialistov na kalpionelidy a vápnité dinoflageláty. Zaoberá sa kvantifikáciou mikrofaciálnych elementov významných pre detailnú stratigrafiu, dešifrovaním bioeventov vo vzťahu ku kolísaniu oceánskej  hladiny, klimatickým výkyvom a režimu oceánskeho prúdenia. Prof. D. Reháková je autorkou a spoluautorkou početných vedeckých štúdií, monografických prác, učebných textov a populárno-vedeckých článkov. Participuje a vedie domáce vedecké projekty (VEGA, KEGA), aktívne sa zúčastňuje na riešení medzinárodných  geologických projektov (IGCP UNESCO, NATO, 6RP EÚ, KBGA, projekty Visegrádskeho fondu).

Paleontológia nám dáva prehľad o vývoji života na Zemi – jeho počiatkoch, druhovej variabilite, disperzii, adaptácii, migrácii i vymieraní druhov, asociácií a niekedy aj celých komunít. Cez vertikálny záznam zvyškov fauny a flóry sme schopní vyjadriť sa pomerne presne k veku jednotlivých horninových sekvencií. Štruktúrne  usporiadanie, látkové zloženie, biologický, sedimentologický a litologický záznam vo výplniach našich paniev sú spoľahlivým podkladom aj pre detekciu klimatických výkyvov. Práve poznanie príčin a zákonitosti ich vývoja má nesmierny význam aj pre súčasnosť, nakoľko pochopenie multikauzálnych prírodných procesov v  minulosti nám môže významným spôsobom napomôcť pri interpretácii súčasných trendov vývoja životného prostredia. Významnou mierou pomáha pri odhaľovaní vývoja ľudskej civilizácie. Paleontológia je rovnako potrebná aj pre geologickú prax a to tak pre výskum a vyhľadávania ložísk plynu, ropy ako aj ostatných  nerastných surovín založených na organickej báze. Nezastupiteľné miesto jej patrí aj v geologickom mapovaní. Súčasný trend výskumu kladie nároky na výchovu vysoko kvalifikovaných odborníkov v existujúcich paleontologických špecializáciách.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky