Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy

Marta Bartošovičová

Doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., bol hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE v Bratislave

Starnutie populácie má vážny vplyv na dôchodkový systém. Parametrické zmeny majú len obmedzený vplyv na deficit systému. Na podstatné zníženie deficitu sú potrebné viaceré vážne zmeny parametrov. Sporivý pilier nevyrieši problém starnutia populácie, nemusí kompenzovať stratu z čiastočnej neúčasti v I. pilieri. Poskytuje viac možností použitia úspor. Treba oddeliť prispievanie na dôchodky rodičov a na vlastný dôchodok. 

Slovenská republika pristúpila po roku 2003 k rozsiahlej reforme dôchodkového systému, v dôsledku čoho sa 1-pilierový systém zmenil na systém postavený na troch samostatných pilieroch, a to I. pilier (povinné dôchodkové poistenie dávkovo definované a priebežne financované poistenie spravované Sociálnou poisťovňou), II. pilier (starobné dôchodkové sporenie, príspevkové poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti) a III. pilier (dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie, príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti).

V súčasnosti v dôchodkovom systéme SR predstavujú odvody na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu. Príspevky na starobné dôchodky vo výške 14 % z hrubej mzdy odvádza zamestnávateľ a 4 % zamestnanec. V roku 2018 sa povinné odvody rozdeľujú tak, že 13,5 %  ostáva v  Sociálnej poisťovni a 4,5 percenta ide na súkromný účet sporiteľa v DSS, ak je v II. pilieri.

Starnutie populácie a dôchodkový systém

Priemerná mzda  na  Slovensku  v 4. štvrťroku 2017 bola 1041 EUR. Priemerný  dôchodok  v januári 2018  bol  438,37 EUR. Priemerný dôchodok = 42,11 % x priemerná mzda. V tomto parametri sa v Európskej únii nedržíme až tak zle. Pri zachovaní súčasnej úrovne dôchodkov potrebujeme viac ako dvoch pracujúcich na jedného dôchodcu. Veľký problém nastane v budúcnosti. Nejde však iba o dôchodky, tento problém je širší. Možno aj zdravotné poistenie bude  mať  problém.  Pri odchode do dôchodku porovnávame svoju súčasnú a budúcu úroveň príjmu. Výška úspor v EUR nie je veľmi prehľadná veličina. Bude napr. 50 000 EUR dostatočná výška úspor o 20 rokov?

Starnutie populácie a dôchodkový systém

Proces starnutia obyvateľstva je rýchlejší ako sa predpokladalo. Došlo aj k výrazným štrukturálnym zmenám, napr. nová rovnováha medzi jednotlivými generáciami, prechod od systému Pay-As-You-Go (PAYG – systém priebežného financovania s medzigeneračným prerozdelením) na dôchodky z kapitalizačného systému a prechod k viacerým rizikám pre jednotlivcov. Pomer odvodov sa každým rokom mení, pričom príspevok do druhého piliera sa zvyšuje o 0,25 percenta. V roku 2024 sa bude do druhého piliera odvádzať 6 percent a do Sociálnej poisťovne 12 percent z vymeriavacieho základu. Za nasporenú sumu sa nakúpi doživotný dôchodok spravovaný DSS a poisťovňami.

Podľa údajov INFOSTAT v roku 2012 bol počet obyvateľov vo veku 22 – 61 rokov 3 214 266 (prognóza na rok 2060: 2 370 497); počet obyvateľov vo veku 62 rokov a vyššie 899 825 (prognóza na rok 2060: 1 956 215). Pomer obyvateľov v uvedenom veku v roku 2012 bol 3,57. Podľa prognózy sa tento pomer v roku 2060 zmenší takmer trojnásobne, na 1,21.

Deficit bez úpravy parametrov

                            Bez úpravy je dôchodkový systém neudržateľný

Podľa doc. Mgr. Igora Melicherčíka, PhD., z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, dobrý dôchodkový systém by nemal vytvárať deficit. Nemal by závisieť na populačnom vývoji. Mal by poskytovať adekvátnu mieru náhrady, v súčasnosti je to 42 %. Mal by byť spravodlivý.

Najväčšie problémy súčasného dôchodkového systému na Slovensku sú, že je tu nesúlad medzi počtom detí, ktorých sa rodí čoraz menej, a počtom starších ľudí, ktorých je veľa. Vytvára sa tlak na deficit. Dôchodok rastie úmerne s výškou platu. Je otázne, či je to spravodlivé, pretože ak má niekto vysoký plat a žiadne deti dostane vysoký dôchodok a kto má veľa detí a typicky nízky príjem, dostane nízky dôchodok.

Miešajú sa súčasné dôchodky (rodičov) a budúce dôchodky pracujúcich. Malo by sa oddeliť prispievanie pre seba a pre rodičov. Musíme prispievať na dôchodky rodičov. Prispievanie pre seba má dve legálne cesty, a to sporiť alebo vychovávať deti. Tieto cesty môžeme kombinovať. Priebežný – 1. pilier: prispievam na rodičov; dôchodok dostanem, len ako som vychoval deti. Sporivý – 2. pilier: prispievam na svoj dôchodok; prispievam menej, ak som vychoval deti; nemusím vôbec prispievať, ak som vychoval dosť detí (3). Návrh výpočtu výšky dôchodku z priebežného piliera:

Doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., bol hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE v Bratislave

S témou Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy vystúpil doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE dňa 27. septembra 2018 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Septembrová vedecká kaviareň bola sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2018.

Doc. Mgr. Igor Melecherčík, PhD.Doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., vysokoškolský pedagóg, vo vedeckovýskumnej práci sa venuje aplikáciám finančnej matematiky v riadení portfólia a v dôchodkových systémoch. Pochádza z Revúcej. Študoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, odbor Matematická analýza. Doktorandské štúdium v odbore Matematika absolvoval na Fakulte matematiky, informatiky a fyziky Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Po skončení štúdia bol vysokoškolským učiteľom na Katedre matematiky Chemickotechnologickej fakulty STU v Bratislave. Dva roky pracoval ako počítačový analytik vo firme Gratex.

Keďže po zmenách v roku 1989 nastal prudký pokles záujemcov o štúdium matematiky, na vysokých školách zaviedli odbor Finančná matematika. Igor Melicherčík sa šiel v tom odbore „doškoliť“ na Pittsburskú univerzitu v USA. Od roku 1998 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Bol konzultantom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pri príprave dôchodkovej reformy. Je tiež externým konzultantom Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Infografika: z prezentácie doc. Mgr. Igora Melicherčíka, PhD.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky