Filológia a kultúra

Poznáme výsledky súťaže Národná cena za dizajn 2018

Autorská kniha fotografky Leny Jakubčákovej Spis 44 od autora Samuela Čarnovského predstavuje súbor fotografií zo slovenských väzníc, ktoré vznikali počas...

| VEDA NA DOSAH

Prečo sú jazyky dôležité alebo na jazykoch záleží

Jedno slovenské príslovie hovorí ´Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom´. Odhliadnuc od tohto príslovia sú jazyk a samotná reč pre človeka...

| VEDA NA DOSAH

Výskum kultúrotvorných prapríbehov

Výskumom arcinaratívov – kultúrotvorných prapríbehov sa zaoberá projekt „Tematologická interpretácia, analýza a systemizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a...

| VEDA NA DOSAH

Prečo aj grafity môžu byť kultúrnymi pamiatkami?

Ľudské, ale napríklad aj živočíšne, spoločenstvá dokážu odovzdávať informácie nielen geneticky, ale aj priamou či nepriamou komunikáciou. Čím vyspelejšie spoločenstvo,...

| Marta Bartošovičová

Prečo máme na Slovensku toľko speváckych talentov?

Nie je frázou, že Slováci sú spevavý národ. Hovorí sa, že každá naša dolina má svoju pesničku. Ak hudobnosť –...

| Marta Bartošovičová

Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV začal v tomto roku riešiť projekt, ktorý je postavený na porovnávacom výskume slovanských jazykov. Ide o...

| VEDA NA DOSAH

Prečo je v EÚ aktuálnou témou Európsky rok kultúrneho dedičstva?

Kultúrne dedičstvo zbližuje ľudí a prispieva k súdržnejšej spoločnosti. Podporuje rast a vytvára pracovné miesta v mestách a regiónoch a...

| VEDA NA DOSAH

Vytvára sa databáza regionálnej hudobnej a divadelnej histórie

Najdôležitejšími desaťročiami kultúrneho budovania národov sa zaoberá projekt The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe...

| VEDA NA DOSAH

Jeden zo špičkových vedeckých tímov UKF v Nitre nesie názov Stredoeurópske medziliterárne vzťahy

Medzi špičkové vedecké tímy boli Akreditačnou komisiou zaradené aj dva tímy z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (z pôvodne siedmich...

| VEDA NA DOSAH

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva

V roku 2018 sa bude v celej Európe oslavovať naše rozmanité kultúrne dedičstvo, a to na úrovni EÚ, na vnútroštátnej,...

| VEDA NA DOSAH