Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dejiny slovenského divadla I.

Marta Bartošovičová

Obálka publikácie Dejiny slovenského divadla, I. zväzok

Kolektív renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením prof. PhDr. Vladimíra Štefka, CSc., ukončili niekoľkoročnú prácu na publikácii Dejiny slovenského divadla I., ktorú vydal Divadelný ústav v Bratislave.

Prvý zväzok (2018) poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948, zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a v dejinných súvislostiach. Dejiny slovenského divadla majú ambíciu byť komplexným a syntetizujúcim dielom. Ani do objemných dvoch kníh dejín slovenského divadelníctva nebolo možné vtesnať všetky udalosti, osoby a osobnosti či divadlá rovnakým dielom, všetky premiéry, festivaly. Ide však o výber toho najpodstatnejšieho v ére slovenského profesionálneho divadla.

Dejiny slovenského divadla I. neskrývajú svoju ambíciu byť dejinami syntetickými. Znamená to, že v jednej knihe chce obsiahnuť ten najširší výber zo širokej škály faktov, udalostí, osobností tvorcov, vyrovnať sa, či pochopiť zložitosti a čo najúprimnejšie sa blížiť k méte historiografie – pravde. Znamená to, že sa zaoberá všetkými druhmi, žánrami a typmi divadelných aktivít, hľadajúcich medzi nimi očividné i diskrétne súvislosti. A nevynecháva ani to, ako sa na zdarnom vývine podieľalo publikum. Predkladá aj obraz o dráme, dramaturgii, réžii, herectve, scénografii, hudbe, speve a tanci a aj o teatrologickej reflexii. Aj o tom, v akom prostredí sa divadlo rodilo a rozvíjalo.

Prof. Vladimír Štefko na slávnostnej prezentácii publikácie Dejiny slovenského divadla I.

Prof. Vladimír Štefko na slávnostnej prezentácii publikácie Dejiny slovenského divadla I.

Autor koncepcie a odborný garant prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., okrem iného uviedol: „Publikácia odkazuje aj na odbornú literatúru, kritické reflexie, archívy a svedectvá v úsilí prihotoviť komplexnejší materiál. Odkazuje aj na tie zdroje a pramene, ku ktorým má kritické stanovisko s odhodlaním poskytnúť zvedavému a vnímavému čitateľovi šancu na vlastnú konfrontáciu. Hoci naša divadelná kultúra je v porovnaní s velikánmi divadelných kultúr mladá, naplniť ambície nie je možné v jedinom zväzku. Prítomná publikácia sleduje dejiny a deje od našich najstarších čias do roku 1948, keď v kontinuite vznikla veľká ruptúra nastolením tzv. socialistického realizmu. Druhý zväzok Dejín slovenského divadla sa bude zaoberať divadelníctvom od roku 1948 po koniec tisícročia.“

Autori štúdií: Juliana Beňová, Jaroslav Blaho, Juraj Hamar, Lukáš Kopas, Eva Kyselová, Karol Mišovic, Michaela Mojžišová, Zdenka Pašuthová, Soňa Šimková, Vladimír Štefko, Martin Timko, Miklós Vojtek Recenzenti: Vladimír Blaho, prof. Mgr. Dorota Gremlicová, PhD., Mgr. Peter Himič, PhD., prof. PhDr. Karol Horák, CSc., prof. PhDr. Peter Káša, CSc., PhDr. Andrej Maťašík, PhD., Vladimír Predmerský, PhDr. Miron Pukan, PhD., prof. PhDr. Marta Součková, PhD.

Zo slávnostnej prezentácie publikácie

Vydavateľom publikácie Dejiny slovenského divadla I. je Divadelný ústav, Bratislava (ISBN 978-80-8190-039-6). Publikácia bola vydaná v roku 2018 v edícii Slovenské divadlo, v rozsahu 736 strán. Pokračovaním bude druhý zväzok Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000), ktorý Divadelný ústav plánuje vydať v roku 2020.

Slávnostná prezentácia publikácie Dejiny slovenského divadla I. sa uskutočnila 31. januára 2019 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí v Bratislave za účasti autorov publikácie.

Divadelný ústav Bratislava je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: www.theatre.sk/knihy/publikacie/dejiny-slovenskeho-divadla-I

Foto: René Miko, zdroj: www.theatre.sk/node/767

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky