Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nominujte mladých vedcov na prestížne ocenenie Danubius Young Scientist Award 2023

VEDA NA DOSAH

Zámerom ocenenia je zvýraznenie vedeckej práce a talentu mladých vedcov aj zviditeľnenie vedeckej komunity v dunajskom regióne.

Skupina mladých vedcov v laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Rakúske Federálne ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF) spoločne s Inštitútom pre dunajský región a strednú Európu (IDM) oceňuje od roku 2011 cenou Danubius Award vedcov, ktorí v rámci dunajského regiónu dosiahli výnimočné úspechy vo svojej vedeckej činnosti.

Uznanie vedeckej práce v regióne bolo doplnené o cenu pre mladých vedcov Danubius Young Scientist Award, do ktorej je aktuálne možné do 5. mája 2023 nominovať najlepších mladých vedcov. 

Toto ocenenie bude udelené štrnástim mladým vedcom – jednému kandidátovi z každej krajiny zapojenej do Stratégie EÚ pre dunajský región. Ceremónia odovzdávania cien je naplánovaná na október/november 2023 a víťaz získa prestížnu cenu a zároveň aj finančnú odmenu 1 350 eur. 

Dôležitosť dunajského regiónu

Okrem zvýraznenia vedeckej práce a talentu mladých vedcov je zámerom ocenenia i snaha o zviditeľnenie vedeckej komunity v dunajskom regióne. Navyše ocenenie Danubius Young Scientist Award povzbudzuje mladých vedcov, aby sa v rámci svojich vedeckých výskumov a riešení zaoberali mnohopočetnými témami a otázkami súvisiacimi s dunajským regiónom.

Ocenení mladí vedci získajú tiež možnosť navštíviť jedno zo zariadení Spoločného výskumného centra (JRC) v talianskej Ispre, ktoré je považované za popredné vedecké centrum s početnými laboratóriami a unikátnou vedeckou infraštruktúrou.

25Mar
Banner výzvy: Danubius Young Scientist Award 2023 – Nominácie
Výzva | celé Slovensko

Danubius Young Scientist Award 2023 – Nominácie

Možnosť nominácie mladých vedcov na prestížne ocenenie Danubius Young Scientist Award 2023 Zámerom ocenenia je, okrem zvýraznenia vedeckej práce a...

Čo musí kandidát spĺňať?

Kritériá pre udelenie ocenenia sú nasledovné:

 • výnimočný a inovatívny prístup vedeckej práce,
 • tematická relevancia vedeckej práce so zameraním na problémy a témy dunajského regiónu,
 • relevancia vedeckej práce presahujúca národné hranice,
 • potenciál kandidáta (napríklad zapojenie v medzinárodných vedeckých kruhoch, participácia na vedeckých projektoch, história publikovania vedeckých prác, skúsenosti s výučbou a podobne),
 • pre nominovaných vedcov neplatí vekový limit, avšak je nutné, aby od udelenia titulu druhého či tretieho stupňa neuplynulo viac ako 5 rokov,
 • nominovanie kandidátov s titulom prvého stupňa nebude akceptované. 

Ako predložiť nomináciu

Nominácie musia byť podané online formou prostredníctvom stránky https://form.jotform.com/230433530774048.

Nominácie spolu s nasledujúcimi PDF súbormi musia byť predložené výhradne v angličtine (výnimkou je priložená kópia najvyššieho dosiahnutého vzdelania). Sú to:

 1. nominácia kandidáta/kandidátov inštitúciou (odporúčací list – maximálne 1 strana);
 2. kópia dokladu o najvyššom získanom akademickom titule uchádzača (na overenie kritéria, ktorým nesmie byť prekročená doba 5 rokov od získania titulu druhého či tretieho stupňa);
 3. dokument o nominovanom kandidátovi, ktorý obsahuje:
 • zhrnutie vedeckej práce (napr. diplomová práca, dizertačná práca, článok v časopise, vedecká publikácia atď.) a jej konkrétny význam pre dunajský región,
 • životopis vrátane zoznamu publikácií kandidáta (spolu maximálne 3 strany).

Počet nominácií na jednu inštitúciu je obmedzený na maximálne 5 kandidátov. V prípade nominovania viacerých kandidátov je potrebné, aby boli títo kandidáti z rôznych fakúlt, katedier, inštitútov či vedeckých skupín v rámci nominujúcej organizácie (napr. 5 uchádzačov z 5 rôznych fakúlt).

Na hodnotenie nominovaných kandidátov bude zriadená medzinárodná expertná porota, ktorá zostaví finálne poradie nominovaných vedcov.

V prípade technických záležitostí či otázok je možné kontaktovať pána Daniela Martíneka (d.martinek@idm.at).

 

Zdroje: IDM, CVTI SR

(JM)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.