Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nominujte mladých vedcov na prestížne ocenenie Danubius Young Scientist Award 2023

VEDA NA DOSAH

Zámerom ocenenia je zvýraznenie vedeckej práce a talentu mladých vedcov aj zviditeľnenie vedeckej komunity v dunajskom regióne.

Skupina mladých vedcov v laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Rakúske Federálne ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF) spoločne s Inštitútom pre dunajský región a strednú Európu (IDM) oceňuje od roku 2011 cenou Danubius Award vedcov, ktorí v rámci dunajského regiónu dosiahli výnimočné úspechy vo svojej vedeckej činnosti.

Uznanie vedeckej práce v regióne bolo doplnené o cenu pre mladých vedcov Danubius Young Scientist Award, do ktorej je aktuálne možné do 5. mája 2023 nominovať najlepších mladých vedcov. 

Toto ocenenie bude udelené štrnástim mladým vedcom – jednému kandidátovi z každej krajiny zapojenej do Stratégie EÚ pre dunajský región. Ceremónia odovzdávania cien je naplánovaná na október/november 2023 a víťaz získa prestížnu cenu a zároveň aj finančnú odmenu 1 350 eur. 

Dôležitosť dunajského regiónu

Okrem zvýraznenia vedeckej práce a talentu mladých vedcov je zámerom ocenenia i snaha o zviditeľnenie vedeckej komunity v dunajskom regióne. Navyše ocenenie Danubius Young Scientist Award povzbudzuje mladých vedcov, aby sa v rámci svojich vedeckých výskumov a riešení zaoberali mnohopočetnými témami a otázkami súvisiacimi s dunajským regiónom.

Ocenení mladí vedci získajú tiež možnosť navštíviť jedno zo zariadení Spoločného výskumného centra (JRC) v talianskej Ispre, ktoré je považované za popredné vedecké centrum s početnými laboratóriami a unikátnou vedeckou infraštruktúrou.

Čo musí kandidát spĺňať?

Kritériá pre udelenie ocenenia sú nasledovné:

 • výnimočný a inovatívny prístup vedeckej práce,
 • tematická relevancia vedeckej práce so zameraním na problémy a témy dunajského regiónu,
 • relevancia vedeckej práce presahujúca národné hranice,
 • potenciál kandidáta (napríklad zapojenie v medzinárodných vedeckých kruhoch, participácia na vedeckých projektoch, história publikovania vedeckých prác, skúsenosti s výučbou a podobne),
 • pre nominovaných vedcov neplatí vekový limit, avšak je nutné, aby od udelenia titulu druhého či tretieho stupňa neuplynulo viac ako 5 rokov,
 • nominovanie kandidátov s titulom prvého stupňa nebude akceptované. 

Ako predložiť nomináciu

Nominácie musia byť podané online formou prostredníctvom stránky https://form.jotform.com/230433530774048.

Nominácie spolu s nasledujúcimi PDF súbormi musia byť predložené výhradne v angličtine (výnimkou je priložená kópia najvyššieho dosiahnutého vzdelania). Sú to:

 1. nominácia kandidáta/kandidátov inštitúciou (odporúčací list – maximálne 1 strana);
 2. kópia dokladu o najvyššom získanom akademickom titule uchádzača (na overenie kritéria, ktorým nesmie byť prekročená doba 5 rokov od získania titulu druhého či tretieho stupňa);
 3. dokument o nominovanom kandidátovi, ktorý obsahuje:
 • zhrnutie vedeckej práce (napr. diplomová práca, dizertačná práca, článok v časopise, vedecká publikácia atď.) a jej konkrétny význam pre dunajský región,
 • životopis vrátane zoznamu publikácií kandidáta (spolu maximálne 3 strany).

Počet nominácií na jednu inštitúciu je obmedzený na maximálne 5 kandidátov. V prípade nominovania viacerých kandidátov je potrebné, aby boli títo kandidáti z rôznych fakúlt, katedier, inštitútov či vedeckých skupín v rámci nominujúcej organizácie (napr. 5 uchádzačov z 5 rôznych fakúlt).

Na hodnotenie nominovaných kandidátov bude zriadená medzinárodná expertná porota, ktorá zostaví finálne poradie nominovaných vedcov.

V prípade technických záležitostí či otázok je možné kontaktovať pána Daniela Martíneka (d.martinek@idm.at).

 

Zdroje: IDM, CVTI SR

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky