Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Júnová Veda v CENTRE: Fakty a fikcia vo vede a v umení

VEDA NA DOSAH

O fikcii v umeleckých dielach a o tom, ako môžeme cez umenie spoznávať svet, budeme hovoriť s Tatianou Sedovou a Michalom Šedíkom.

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Fakty a fikcia vo vede a v umení. Prednášajúcimi budú prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., a Mgr. Michal Šedík, PhD.

Človek je bytosť, ktorá obýva nielen reálny svet, teda svet faktov, ale žije aj v ríši možností a imaginácie. Do tohto sveta nám cestu sprístupňuje fikcia. Aký má fikcia charakter a kde je jej miesto v poznaní? Sú všetky umelecké diela fikciami? Môžu prinášať poznanie o svete? Kam zaraďujeme fotografiu? Prečo pri vymyslených dojímavých príbehoch plačeme?

Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 29. júna 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Našimi hosťami budú prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a z Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied a Mgr. Michal Šedík, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 28. júna 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Vieme odlíšiť fakt od fikcie?

Fikcia je zložkou špecifických literárnych textov, ale aj súčasťou pojmových sústav vedy, napríklad fyziky či biológie, v ktorých sa operovalo s entitami, ako je éter, rôzne fluidá, flogistón, vis vitalis alebo entelecheia, Homo oeconomicus, svetové spoločenstvo či globálna spravodlivosť. Pojmy sú fikcie, ide o empiricky prázdne pojmy, no plnia explanačnú funkciu. Umenie sa často chápe ako vytváranie fiktívnych príbehov, ktoré prezentujú bežné podoby prežívania a osobnú skúsenosť so svetom, lenže nevykresľujú skutočnosť. Napriek tomu umelecké diela nie sú iba zábavou a často ich považujeme za zdroj poučenia a poznania. Ako možno vysvetliť tento paradox? Vieme odlíšiť fakt od fikcie a naopak?

Prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., vyučuje na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (FF UMB) v Banskej Bystrici a zároveň pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied. Pôsobila vo viacerých významných medzinárodných vedeckých komisiách. V súčasnosti ako zodpovedná riešiteľka koordinuje interdisciplinárny projekt APVV Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity na FF UMB a projekt VEGA K idei ľudských práv – filozofická perspektíva: koncepty, problémy a protiklady.

Mgr. Michal Šedík, PhD., pracuje ako odborný asistent na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zameriava sa na filozofické aspekty umeleckej tvorby, ontológiu diela, problém interpretácie a tvorivým stratégiám výtvarného umenia. Výsledky výskumu publikuje v odborných časopisoch (Filozofia, Organon F, Profil súčasného výtvarného umenia, Ars). Je autorom vysokoškolskej učebnice Filozofia umenia. Analytická tradícia, spoluautorom vysokoškolskej učebnice Ako správne argumentovať, písať a diskutovať a editorom knihy Problém reprezentácie.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky