Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Februárová Vedecká cukráreň: Zemetrasenia vo svete a na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Čo je príčinou zemetrasení, ako sa prejavujú a aké sú ich dôsledky, nám priblížia geológovia Ján Madarás a Lucia Fojtíková.

Banner k podujatiu Vedecká cukráreň na tému Zemetrasenia vo svete a na Slovensku. Prednášajúci: RNDr. Ján Madarás, PhD., a Mgr. Lucia Fojtíková, PhD.

Jedným z najvýraznejších prejavov vnútorných procesov Zeme sú zemetrasenia. V prednáške si predstavíme, z čoho sa skladá naša Zem, čo je príčinou zemetrasení, ako sa prejavujú a aké sú ich dôsledky. Vysvetlíme, ako sa zemetrasenia zaznamenávajú a prečo je dôležité ich analyzovať. Popritom si povieme, ako sa správať počas zemetrasení.

Hovoriť budeme nielen o zemetraseniach vo svete, ale prenesieme sa i na územie Slovenska. Pripomenieme si niektoré historické zemetrasenia na našom území, keďže zemetrasenia sa nevyhýbajú ani geologicky a tektonicky aktívnemu územiu Slovenska. Detailnejšie sa budeme venovať aj nedávnemu zemetraseniu na východnom Slovensku v októbri 2023, ktoré bolo z hľadiska účinkov a škôd najväčším zemetrasením u nás za uplynulých sto rokov.

Vedecká cukráreň, v rámci ktorej sa budeme venovať téme zemetrasení, sa uskutoční v utorok 13. februára od 9.00 do 11.00 hod. v konferenčnej miestnosti Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR).

Otázky pre prednášajúcich môžete zasielať e-mailom na vnd@cvtisr.sk do 12. februára 2024. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcich

RNDr. Ján Madarás, PhD., absolvoval štúdium geológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Ako vedecký pracovník a terénny geológ pracoval v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave, Geofyzikálnom ústave SAV a Geologickom ústave SAV v Bratislave. V súčasnosti je generálnym riaditeľom Ústavu vied o Zemi SAV, verejnej výskumnej inštitúcie, ktorá vznikla spojením dvoch geovedných ústavov Slovenskej akadémie vied. Je špecialistom na regionálnu geológiu Západných Karpát, tvorbu geologických máp územia Slovenska a okolitých krajín. Skúma tektonický vývoj horských celkov, tektonické zákonitosti vývoja ložísk nerastných surovín a súvis tektoniky so zemetrasnou činnosťou. Súčasne je aj popularizátorom geovied pre širšiu verejnosť a spoluautorom viacerých tematických muzeálnych výstav.

Mgr. Lucia Fojtíková, PhD., absolvovala štúdium fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako vedecká pracovníčka v Ústave vied o Zemi SAV v Bratislave a Ústave štruktúry a mechaniky hornín AV ČR, v. v. i., v Prahe. Venuje sa analýze seizmických dát a inštalácii seizmických staníc nielen na Slovensku, ale zúčastňovala sa aj na budovaní staníc napríklad tiež v Rumunsku, na Islande a v Etiópii.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov odborníkov, ktorí vedia študentom populárnou formou a jednoduchým spôsobom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a v technike. Vo Vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá približne 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Zdroj: CVTI SR

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky