Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska rada pre inovácie začína s rozpočtom 1,5 miliardy eur na rok 2021

Marta Bartošovičová

Ambiciózna iniciatíva bude mať na rozvoj inovácií do roku 2027 k dispozícii rozpočet vo výške 10 miliárd eur.

Skupina vedcov v laboratóriu. Genetické inžinierstvo, inovácie. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto: Vedci v laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com

Európska komisia spustila 18. marca 2021 Európsku radu pre inovácie (EIC) s rozpočtom vo výške 10 miliárd eur na roky 2021 – 2027 s cieľom rozvíjať a rozširovať prelomové inovácie. V ten istý deň bol uverejnený aj prvý ročný pracovný program EIC, ktorý v roku 2021 otvára možnosti financovania vo výške 1,5 miliardy eur.

„Teraz máme fond na podporu malých a stredných podnikov, ktoré prinášajú prelomové inovácie na zabezpečenie prístupu ku kapitálu a na rozširovanie činnosti inovatívnych startupov. Toto je spôsob, ako premeniť výsledky výskumu na podnikateľské príležitosti a rozvíjať vízie pre technologické a inovačné prelomové objavy,“ uviedla Margrethe Vestagerová, výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek.

„Európska rada pre inováciu je najambicióznejšou iniciatívou Európy na podporu prelomových objavov, ktoré Európa potrebuje, aby sa zotavila z hospodárskej krízy a urýchlila prechod na zelené a digitálne hospodárstvo,“ vyhlásila Marija Gabrielová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.

Európska rada pre inovácie (EIC) a jej novinky

Európska rada pre inovácie (European Innovation Council, EIC) vychádza z úspešného pilotného projektu v rokoch 2018 – 2021 v rámci programu Horizont 2020. V uvedenom období vďaka rozpočtu vo výške 3,5 miliardy eur podporila vyše 5 000 malých a stredných podnikov a startupov, ako aj viac ako 330 výskumných projektov.

Nový rámcový program Horizont Európa prináša niekoľko významných zmien aj do schém určených pre podporu rýchlorastúcich inovatívnych startupov a malých i stredných podnikov. V prvom rade je to formálne vyčlenenie schém na podporu prelomových inovácií do osobitného piliera programu Horizont Európa s názvom Inovatívna Európa. Ten bude poskytovať schémy a nástroje v rámci už existujúcej Európskej inovačnej rady (EIC). Bude tiež podporovať rozvoj európskeho inovačného ekosystému a Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT).

Prototyp robota v modernom laboratóriu. Inovácie. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto: prototyp robota v laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com

Hlavné poslanie EIC zostáva nezmenené. Bude poskytovať finančné prostriedky na prelomový výskum, vývoj a škálovanie inovácií vo všetkých štádiách tohto cyklu. Bude fungovať ako tzv. one-stop-shop pre všetkých inovátorov, ktorých vysoko rizikové technológie a riešenia s veľkým potenciálom úspechu na trhu nedokážu získať prostriedky z iných zdrojov.

EIC bude poskytovať tzv. smart money, čiže nielen financovanie vo forme grantov (a v prípade schémy EIC Accelerator aj vo forme kapitálového financovania), ale úspešní príjemcovia ako aj držitelia certifikátu výnimočnosti Seal of Excellence budú mať prístup k akceleračným službám a koučingu pre rast svojho biznisu.

Nová podoba Európskej inovačnej rady prináša zjednodušenie v ponuke schém. Z nástroja EIC Akcelerátor sú podporované malé a stredné podniky (MSP), najmä startupy a spin-off podniky, aby rozvíjali a rozširovali prelomové inovácie. EIC Akcelerátor využíva nový systém na podávanie žiadostí, ktorý je ústretový voči inováciám a na základe ktorého môžu startupy a MSP kedykoľvek požiadať o financovanie prostredníctvom zjednodušeného postupu.

Tematické výzvy na rok 2021

Do schémy na podporu prelomových inovácií sa vracajú tematické výzvy, ktorých cieľom je podporiť špecifické priority EÚ. V roku 2021 to budú témy: strategické technológie v oblasti digitalizácie a zdravia a zelené inovácie pre obnovu hospodárstva.

Pre projektové návrhy podávané do týchto dvoch tém budú platiť rovnaké dátumy uzávierok ako pre netematické projektové návrhy. Na tematické projekty je na rok 2021 vyčlenených približne 500 mil. eur a na netematické projekty viac ako 600 mil. eur (zmiešané financovanie).

Schéma EIC Accelerator Európskej rady pre inovácie má v novom rámcovom programe Horizont Európa viacero zmien. Jednou z nich je zmena počtu hodnotiacich kôl a zavedenie priebežného podávania tzv. krátkych návrhov v prvom kole. Podrobný výklad zmien nájdete na stránke Eraportal.

Tím programových manažérov EIC bude zodpovedný za rozvíjanie vízií pre technologické a inovačné prelomové objavy (ako je bunková a génová terapia, zelený vodík a nástroje na liečbu ochorení mozgu), správu portfólií projektov EIC a združovanie zainteresovaných strán s cieľom pretaviť tieto vízie do praxe.

Nový systém financovania EIC Transformácia pomôže premeniť výsledky výskumu (z nástroja EIC Prieskumník a Európskej rady pre výskum) na inovácie (spin-off podniky, obchodné partnerstvá atď.).

Zavádzajú sa nové opatrenia na podporu žien inovátoriek, medzi ktoré patrí program pre ženy na vedúcich pozíciách. V partnerstve so sieťou Enterprise Europe Network sa budú talentované ženy inovátorky, ako aj inovatívne MSP z menej známych regiónov podnecovať k tomu, aby si podávali žiadosti o financovanie, čo pomôže prekonať rozdiely v oblasti inovácií.

Poradný výbor EIC pozostáva z popredných inovátorov. Realizuje stratégiu Európskej rady pre inováciu a poskytuje poradenstvo o jej vykonávaní (pozri dnešné vyhlásenie poradného výboru EIC).

Elektronizácia dát lekárov. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto: elektronizácia dát lekárov. Zdroj: iStockphoto.com

Možnosti financovania v roku 2021

Možnosti financovania, ktoré boli oznámené v prvom pracovnom programe Európskej rady pre inováciu, zahŕňajú nasledovné.

Financovanie z nástroja EIC Akcelerátor vo výške 1 miliardy eur sa poskytuje startupom a MSP na vývoj a rozširovanie inovácií s veľkým vplyvom, ktoré majú potenciál vytvárať nové trhy alebo prevratným spôsobom meniť existujúce trhy. Ide o jedinečné kombinované financovanie s využitím vlastného kapitálu vo výške od 0,5 milióna eur do 15 miliónov eur.

Poskytuje sa z fondu EIC vo forme grantov, a to až do výšky 2,5 milióna eur. Z uvedeného finančného krytia vo výške 1 miliardy eur je 495 miliónov eur vyčlenených na prelomové inovácie súvisiace s Európskou zelenou dohodou a strategickými digitálnymi a zdravotníckymi technológiami.

Z nástroja EIC Prieskumník pre multidisciplinárne výskumné tímy s finančným krytím 300 miliónov eur sa financuje realizácia vizionárskeho výskumu, ktorý má potenciál viesť k prelomovým technologickým objavom. Výskumné tímy môžu požiadať o granty až do výšky 4 miliónov eur.

Väčšina finančných prostriedkov sa prideľuje prostredníctvom otvorených výziev bez vopred stanovených tematických priorít, ale 132 miliónov eur je vyčlenených na riešenie piatich výziev nástroja EIC Prieskumník. Nimi sú uvedomelá umelá inteligencia, nástroje na meranie aktivity mozgu, bunková a génová terapia, zelený vodík a inžinierske živé materiály.

Z nástroja EIC Transformácia s finančným krytím 100 miliónov eur sa financuje premena výsledkov výskumu na inovačné príležitosti. Prvá výzva v rámci nástroja EIC Transformácia sa zameria na výsledky, ktoré sa dosiahli v rámci pilotných projektov nástroja EIC Prieskumník a projektov Európskej rady pre výskum zameraných na overenie koncepcie s cieľom zdokonaliť technológie a zabezpečiť obchodné využitie pre konkrétne aplikácie.

Všetky projekty majú prístup k službám podnikateľskej akcelerácie, ktoré zahŕňajú služby koučov a mentorov, prístup k odborným poznatkom, príležitosti na partnerstvá s podnikmi, investormi a inými subjektmi a celý rad ďalších služieb i podujatí.

Tím vedcov pracujúcich na počítačoch. Inovácie. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto: tím počítačových inžinierov pracuje na vývoji neurónových sieťových technológií. Zdroj: iStockphoto.com

Ocenenia Európskej rady pre inovácie

Súčasťou Európskej rady pre inovácie sú viaceré ocenenia, ktorými sa vyzdvihujú osoby utvárajúce budúcnosť inovácií v Európe. V súčasnosti sa začína obdobie podávania prihlášok pre dve nižšie uvedené ocenenia.

Cena EÚ pre ženy inovátorky sa udeľuje najtalentovanejším podnikateľkám z celej EÚ a krajín pridružených k programu Horizont Európa, ktoré založili úspešnú spoločnosť a uviedli inovácie na trh.

Prihlášky na ocenenie EU Prize for Women Innovators (europa.eu) možno podávať od 18. marca do konca júna 2021.

Cena Európske mesto inovácií (iCapital) vyzdvihuje úlohu, ktorú mestá zohrávajú pri formovaní miestneho inovačného ekosystému a podpore prelomových inovácií. Tento rok sa zavádza nová kategória pod názvom Európske vychádzajúce mesto inovácií, ktorá sa zameriava na obce a mestá s viac ako 50 000 a menej ako 250 000 obyvateľmi.

Prihlášky do súťaže The European Capital of Innovation Awards (europa.eu) možno podávať od 18. marca do 15. júla 2021.

Cieľom súťaže Európske sociálne inovácie je stimulovať, podporovať a odmeňovať sociálne inovácie, ktoré ľuďom a organizáciám pomáhajú identifikovať, rozvíjať a posilňovať zručnosti potrebné na prispôsobenie sa meniacemu sa svetu a prosperovanie v ňom.

Európska cena v oblasti inovačného obstarávania oceňuje úsilie verejných a súkromných obstarávateľov v celej Európe v oblasti podpory inovačného obstarávania a inovatívnych spôsobov riešení obstarávania.

Zdroje:

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky