Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovensko poskytne miliardovú podporu kombinovanej výrobe elektriny a tepla

Marta Bartošovičová

Na získanie podpory podľa schémy nie sú oprávnené uhoľné zariadenia.

Zariadenia, káble a potrubia v modernej priemyselnej elektrárni. Zdroj: iStockphoto.com

Zariadenia, káble a potrubia v modernej priemyselnej elektrárni. Zdroj: iStockphoto.com

Hlavným cieľom štátnej pomoci v energetike je zabezpečiť konkurencieschopný, udržateľný a bezpečný systém na dobre fungujúcom trhu s energiou v Európskej únii. Štátna pomoc nie je jediným politickým nástrojom, ktorý členské štáty majú pri presadzovaní vyšších úrovní ochrany životného prostredia alebo pri dosahovaní dobre fungujúceho európskeho trhu s bezpečnou, cenovo prijateľnou a udržateľnou energiou.

Najdôležitejšími sú regulácia a trhové mechanizmy. Dôležitú úlohu pri dosahovaní vyššej úrovne ochrany životného prostredia môžu zohrávať aj právne nezáväzné nástroje, napríklad dobrovoľné environmentálne označovanie a šírenie technológií šetrných k prostrediu.

Štátna pomoc je vhodným nástrojom na financovanie opatrení energetickej efektívnosti bez ohľadu na formu, v akej sa poskytuje. Môže ním byť aj vratný preddavok, a to najmä vtedy, ak sú príjmy z opatrenia energetickej efektívnosti neisté.

Plán podpory na Slovensku

Slovensko oznámilo Európskej komisii svoj plán podporiť zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla pripojených na siete diaľkového vykurovania na Slovensku.

Cieľom je zvýšiť alebo udržať vysokú účinnosť existujúcich kogeneračných zariadení, motivovať ich k prechodu z uhlia na zemný plyn alebo obnoviteľné zdroje a stimulovať investície do nových vysokoúčinných zariadení. Kogeneračné jednotky sú systémy, ktoré vyrábajú teplo na vykurovanie, vodu a elektrický prúd pre vlastnú spotrebu.

Komisia schválila plány Slovenska podporiť výrobu elektriny vo vysokoúčinných kogeneračných zariadeniach napojených na siete diaľkového vykurovania.

„Toto miliardové slovenské opatrenie významne prispeje k plneniu cieľov Európskej únie v oblasti energetiky a klímy bez toho, aby neprimerane narušilo hospodársku súťaž,“ zdôraznila výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestager, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže.

Ciele pomoci v oblasti životného prostredia

Všeobecným cieľom pomoci v oblasti životného prostredia je zvýšiť úroveň jeho ochrany v porovnaní s úrovňou, ktorá by sa dosiahla bez pomoci. Nízkouhlíkové hospodárstvo s významným podielom energie z variabilných obnoviteľných zdrojov si vyžaduje prispôsobenie energetického systému. Najmä zásadné investície do energetických sietí.

Členské štáty, ktoré chcú poskytovať pomoc v oblasti životného prostredia alebo energetiky, musia presne definovať sledovaný cieľ. Tiež musia vysvetliť, aký je očakávaný príspevok opatrenia k tomuto cieľu. Môžu k nemu prispieť aj environmentálne štúdie, ak sú priamo spojené s oprávnenými investíciami.

Štátna pomoc nie je jediným politickým nástrojom, ktorým štáty EÚ disponujú pri presadzovaní vyšších úrovní ochrany životného prostredia alebo dosahovaní dobre fungujúceho európskeho trhu s bezpečnou, cenovo prijateľnou a udržateľnou energiou.

Najdôležitejšími nástrojmi na dosiahnutie cieľov v oblasti životného prostredia a energetiky sú regulácia a trhové nástroje. Dôležitú úlohu môžu zohrávať aj právne nezáväzné nástroje, napríklad dobrovoľné environmentálne označovanie a šírenie technológií šetrných k životnému prostrediu.

V oblasti energetiky sú významné opatrenia energetickej efektívnosti vrátane kombinovanej výroby tepla a elektriny a centralizovaného zásobovania teplom i centralizovaného zásobovania chladom.

Veľké priemyselné potrubia v tepelnej elektrárni. Zdroj: iStockphoto.com

Veľké priemyselné potrubia v tepelnej elektrárni. Zdroj: iStockphoto.com

Cieľ spoločného záujmu

Štátna pomoc na centralizované zásobovanie teplom a chladom, ako aj na kombinovanú výrobu tepla a elektriny sa bude považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom iba za určitej podmienky. Tou je, že sa pomoc bude poskytovať na investíciu vrátane zvyšovania technickej úrovne do vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a elektriny a energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom.

V prípade opatrení spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov môžu členské štáty vychádzať z argumentácie použitej v príslušných operačných programoch.

Štátna pomoc pre zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny a na centralizované zásobovanie teplom využívajúce ako vstupné palivo odpad vrátane odpadového tepla môže byť pozitívnym príspevkom k ochrane životného prostredia. Predpokladom však je, že sa zásada hierarchie odpadového hospodárstva neobchádza.

Podporné opatrenia

Slovensko vyberie príjemcov štátnej pomoci na základe dvoch kritérií. Prvým je verejná súťaž pre viaceré technológie pre nové zariadenia s kapacitou najmenej jeden megawatt. Druhým je správne konanie pre malé a existujúce zariadenia. V tomto prípade stanovujú slovenské orgány pomoc podľa ich nákladov na výrobu elektrickej energie.

Všetky vybrané zariadenia nad 250 kilowattov dostanú pomoc vo forme výkupného príplatku, t. j. zariadenie predá svoj produkt na trhu a dostane doplatok k trhovej cene. Zariadenia s výkonom nižším ako 250 kilowattov dostanú pevnú výkupnú sadzbu, teda zaručenú cenu za vyrobenú elektrinu.

Vybraným príjemcom sa bude podpora poskytovať maximálne pätnásť rokov. Celkový rozpočet schémy predstavuje jednu miliardu a päťdesiat miliónov eur, čo je ročne sedemdesiat miliónov eur.

Na získanie podpory podľa schémy nie sú oprávnené uhoľné zariadenia.

Veľká kombinovaná tepelná elektráreň v noci. Zdroj: iStockphoto.com

Veľká kombinovaná tepelná elektráreň v noci. Zdroj: iStockphoto.com

Posúdenie podporných opatrení Európskou komisiou

Komisia posúdila opatrenie podľa pravidiel Európskej únie o štátnej pomoci, najmä podľa usmernení z roku 2014 o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky. Tie členským štátom umožňujú za určitých podmienok podporovať vysokoúčinnú kombinovanú výrobu s cieľom stimulovať úspory energie.

V usmerneniach sa konkrétne uvádza, že s cieľom zabezpečiť, aby pomoc prispievala k vyššej úrovni ochrany životného prostredia, musí pomoc na kombinovanú výrobu tepla a elektriny spĺňať kritériá vysokoúčinnej kombinovanej výroby, ktoré sú stanovené v smernici o energetickej efektívnosti.

Slovensko preukázalo, že schéma je potrebná na povzbudenie investícií do vysokoúčinnej kombinovanej výroby, ktorá nie je v súčasných trhových podmienkach udržateľná. Európska komisia preto dospela k záveru, že opatrenie je potrebné, keďže bez tejto verejnej podpory by sa investície neuskutočnili. Úroveň podpory je primeraná cieľu, pretože sa stanovuje na základe postupu otvorenej súťaže pre nové veľké zariadenia a neprekračuje hodnotu združených nákladov na výrobu energie pre malé a existujúce zariadenia.

Komisia si myslí, že schéma bude podporovať výrobu elektriny z vysokoúčinnej kogenerácie v súlade s cieľmi Únie v oblasti energetiky a klímy, a to bez toho, aby neprimerane narušila hospodársku súťaž na jednotnom trhu. Opatrenie je podľa nej taktiež v súlade s pravidlami Európskej únie o štátnej pomoci.

Zdroj: Európska komisia, Úradný vestník Európskej únie

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky