Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovensko sa stalo súčasťou infraštruktúry klinického výskumu ECRIN pod názvom SLOVACRIN

VEDA NA DOSAH

Foto z úvodného stretnutia SLOVACRIN 11.9.2018 na MZ SR v Bratislave

Slovenská republika sa stala súčasťou medzinárodnej paneurópskej organizácie zameranej   na všetky formy klinického výskumu ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network). Položili sa tak základy pre SLOVACRIN (Slovak Clinical Research Infrastructure Network), pričom Slovenská republika získala štatút pozorovateľa.

Na Slovensku dosiaľ chýbala nezávislá infraštruktúra akademických klinických skúšok  jednotlivé projekty sú financované z veľkej časti z inštitucionálnych výskumných programov, grantov, alebo sponzorských aktivít farmaceutických spoločností. Vstup Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach do medzinárodnej infraštruktúry ECRIN predstavuje výrazný posun v tejto oblasti. Fakulta bude koordinátorom aktivít v SR ako národný partner ECRIN-u.

Čo je ECRIN a výhody pre Slovensko

ECRIN je neziskovým združením, ktoré má momentálne v portfóliu viac ako 40 klinických štúdií zameraných na široké spektrum ochorení z rôznych medicínskych odborov. Výhodou zapojenie SR do ECRIN-u je najmä to, že naši vedci, lekári, výskumníci budú mať možnosť nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj inštitúciách tzv. predklinického výskumu, zapojiť sa do spolupráce s rovnako zameranými pracoviskami v Európe, ktoré predstavujú jej absolútnu špičku v danej oblasti. Naši pacienti tak budú mať jedinečné možnosti dostať sa oveľa skôr ku inovatívnym metódam liečby (aj ku liekom, ktoré nie sú bežne dostupné). Inovatívna liečba býva často veľmi nákladná, ďalším benefitom teda bude aj významná úspora financií pre naše zdravotné poisťovne (v ČR bola vyčíslená na stovky miliónov českých korún v priebehu posledných troch rokov). Je to vysoko obzvlášť dôležité pre zlepšenie zdravia slovenskej populácie a zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti.

Do funkcie riaditeľa SLOVACRIN-u bol nominovaný a Výborom ECRIN-u schválený dekan UPJŠ LF, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. Ten vo svojom vystúpení zdôraznil, že pre vytvorenie kvalitnej infraštruktúry bude nutná intenzívna spolupráca medzi jednotlivými univerzitami a špičkovými zdravotníckymi zariadeniami. V Košiciach sú vynikajúce predpoklady na štart takejto kooperácie (existencia Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty na UPJŠ a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie). Vyslovil presvedčenie že paralelne sa do kooperácie zapoja ďalšie lekárske fakulty a najvýznamnejšie zdravotnícke zariadenia na celom Slovensku.
Čo reálne môže priniesť SLOVACRIN vo svojej prezentácii nepriamo povedala riaditeľka českého CZECHRIN-u doc. MUDr. Regina Demlová, PhD. Česká republika sa po troch rokoch v pozícii pozorovateľa posunula do pozície plnoprávneho člena (členstvo je podmienené pomerne vysokým poplatkom). Napriek tomu skúsenosti z ČR hovoria, že je to výhodné pre každú stranu – pre vedu a výskum, pre pacientov aj pre celú krajinu.

Členmi združenia ECRIN sú okrem Českej republiky, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Nórsko, Portugalsko a Španielsko. Štatút pozorovateľa má Švajčiarsko a aktuálne k nemu pribudla aj Slovenská republika. V ČR je koordinátorom týchto aktivít „Mezinárodní centrum klinického výzkumu“ pri Fakultnej nemocnici u sv. Anny v Brne a Masarykova univerzita.

Aké má ciele SLOVACRIN

Cieľom SLOVACRIN-u je vybudovanie národnej výskumnej infraštruktúry, posilňovanie medzinárodných výskumných kontaktov, s dôrazom na medzinárodnú spoluprácu našich odborníkov v rámci klinických štúdií a biomedicínskeho výskumu. Výsledným efektom bude skvalitnenie prístupu pacientov na Slovensku k inovatívnej terapii a novým liekom. Tieto aktivity reflektujú aj ciele zakotvené v Národnom onkologickom programe SR. Cieľom je zlepšenie nepriaznivej situácie v chorobnosti a úmrtnosti na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia. Predmetom výskumu v ECRIN-e však môžu byť prakticky všetky ochorenia, aj tzv. vzácne. Predstavuje tak mimoriadnu možnosť spoločne zdieľať skúsenosti pri diagnostike a liečbe týchto ochorení a v neposlednom rade by mohol prispieť ku vytvoreniu Biobanky aj v Slovenskej republike, ktorá znamená významné zvýšenie potenciálu pre excelentný klinický výskum a intenzívnejšie zapojenie do medzinárodných biomedicínskych vedeckých projektov. V neposlednom rade táto platforma pomôže i v podpore rozvoja znalostnej ekonomiky a jej diverzifikácií aj v rámci spolupráci spoločenstva krajín V4, ktorému aktuálne predsedá práve SR.

Stretnutie otvoril 11. septembra 2018 v zastúpení ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej štátny tajomník MZ SR Jozef Ridoško. Zdôraznil, že klinickému výskumu by sa mala venovať oveľa väčšia pozornosť, a to nielen výskumu, ktorý je zastrešený farmaceutickými spoločnosťami, ale najmä tzv.“Academy Based Research“, teda výskumu, ktorý bude realizovaný najmä v univerzitných nemocniciach, špecializovaných inštitúciách (napríklad zameraných na kardiovaskulárne, či onkologické ochorenia) a zastrešených lekárskymi fakultami v Slovenskej republike.

 

Informácie a foto poskytla:  Jaroslava Oravcová, PR manažérka a hovorkyńa UPJŠ v Košiciach

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky