Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Skorší prístup k inovatívnym metódam liečby pre slovenských pacientov

VEDA NA DOSAH

Skupinové foto účastníkov podujatia

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach zorganizovala 1. národné stretnutie SLOVACRIN pri príležitosti vzniku Slovenskej akademickej výskumnej infraštruktúry združenej v európskej výskumnej infraštruktúre ECRIN-ERIC, ktoré sa konalo 22. marca.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach je národným vedeckým partnerom tejto paneurópskej organizácie zameranej na rôzne formy akademického klinického výskumu a na medzinárodné biomedicínske vedecké projekty. UPJŠ LF teda bude koordinátorom všetkých aktivít tejto výskumnej infraštruktúry realizovaných v Slovenskej republike pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR, čo umožní skorší prístup k inovatívnym metódam pre slovenských pancientov.

Čo je ECRIN a funkcia SLOVACRIN-u

Genézu vzniku nám osvetlil dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorý sa najviac pričinil o etablovanie ECRIN-u na Slovensku a pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa infraštruktúry SLOVACRIN.

 „ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) je neziskovým združením, ktoré spája vedeckých partnerov a siete v celej Európe. Slovenská republika sa stala súčasťou tejto paneurópskej organizácie zameranej na všetky formy klinického výskumu v minulom roku, pričom základy pre vznik Slovak Clinical Research Infrastructure Network – SLOVACRIN boli starostlivo pripravované už od roku 2017. Po náročných rokovaniach bolo Slovensko v máji 2018 na ECRIN Assembly of Members v Budapešti predstavené ako kandidátska krajina a následne prijaté ako krajina so štatútom pozorovateľa. Národné základy budúcej siete boli položené na stretnutí, konanom na Ministerstve zdravotníctva SR 11. septembra 2019,“

UPJŠ sa v krátkom čase plnohodnotne zapojila do európskeho výskumného priestoru, čo je dôkazom efektívnosti a zmysluplnosti jej členstva v ECRIN-ERIC. Ako konštatuje rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. „vznik SLOVACRIN-u predstavuje významný krok vpred nielen pre Slovenskú republiku, ale aj pre našu univerzitu. Vnímam ho ako príležitosť pre posilnenie kontaktov a zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce našich odborníkov v oblasti výskumu a klinických štúdií.”

1. národné stretnutie SLOVACRIN pri príležitosti vzniku Slovenskej akademickej výskumnej infraštruktúry združenej v európskej výskumnej infraštruktúre ECRIN-ERIC, ktoré sa konalo 22. marca.

Spolupráca Slovenska v rámci ECRIN

Veľkou výhodou spolupráce Slovenska s touto európskou výskumnou infraštruktúrou je možnosť zapojenia sa slovenských lekárov a výskumníkov do predklinického a klinického výskumu a kooperácia s podobne zameranými európskymi pracoviskami, ktoré predstavujú absolútnu špičku v danej oblasti.

„ECRIN má v súčasnosti v portfóliu 50 klinických štúdií zameraných na široké spektrum ochorení z rôznych medicínskych odborov s priemerom 6 klinických skúšaní na jedeného člena a celkovým počtom obyvateľov cez 300 miliónov, čo z neho robí veľmi atraktívny priestor pre akademický klinický výskum,“ poznamenáva prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., podľa ktorého je v súčasnosti Slovenská republika prostredníctvom združenia SLOVACRIN zapojená už do dvoch medzinárodných projektov ECRIN.

„V krátkom čase sme sa plnohodnotne zapojili do medzinárodného výskumného priestoru v Európe, čo je dôkazom efektívnosti a zmysluplnosti nášho členstva v ECRIN-ERIC a pevne verím, že budúcnosť nám prinesie možnosť byť nie len participujúcou krajinou, ale aj koordinátorom-lídrom pre veľké medzinárodné projekty a Slovensko sa stane plnohodnotným partnerom pre veľké krajiny v priestore Európy,“ hovorí generálny riaditeľ SLOVACRIN prof. Daniel Pella.

Členmi ECRIN sú aktuálne Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Nórsko, Írsko, Portugalsko, Španielsko a Česká republika. Slovenská republika, podobne ako Švajčiarsko, má zatiaľ štatút pozorovateľa, čo znamená, že pri hlasovaniach majú iba poradný hlas, no získali kompletný prístup k celej škále služieb ECRIN. Stav pozorovateľa nám tiež umožňuje plný prístup k podpore ECRIN a umožňuje naše plnohodnotné zapojenie sa do medzinárodného priestoru akademických klinických skúšaní.

1. národné stretnutie SLOVACRIN pri príležitosti vzniku Slovenskej akademickej výskumnej infraštruktúry združenej v európskej výskumnej infraštruktúre ECRIN-ERIC, ktoré sa konalo 22. marca.

Ako vo svojej prednáške zameranej na význam nadnárodných multicentrických štúdií a dôležitosť zapojenie sa viacerých krajín do ich realizácie konštatoval organizátor podujatia prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. „medzinárodné klinické štúdie pomáhajú predísť duplicite výskumu, zrýchľujú publikovanie ich výsledkov a predovšetkým umožňujú zapojiť a sledovať podstatne väčšiu vzorku pacientov, pretože sa od stoviek či tisícok pozorovaných pacientov dostávame už k päťmiestnym číslam, ktoré majú oveľa väčšiu relevanciu a umožnia nám vďaka partnerstvám konkurovať takým krajinám ako je USA alebo Čína. Zásluhou spolupráce s európskymi partnermi sa stávame rovnako zaujímaví pre riešenie veľkých špecifických štúdií, ktorých praktickým prínosom môže byť podstatne skorší prístup k inovatívnym metódam liečby pre slovenských pacientov a finančná úspora pre naše zdravotné poisťovne.“

Vznikom SLOVACRIN-u sa vytvorila možnosť pre intenzívnejšie sa zapojenie do medzinárodných biomedicínskych vedeckých projektov aj pre ďalšie pracoviská. SLOVACRIN pôsobí ako národný uzol a ponúka možnosti realizovania akademických klinických skúšaní pre celé Slovensko od nemocníc cez výskumné inštitúcie po univerzity a jednotlivé fakulty.

 „Spolupráca s krajinami a centrálou ECRIN-u v Paríži sa dosahuje prostredníctvom európskych korešpondentov (EuCos) so sídlom v každom členskom štáte alebo pozorovateľskej krajine, ktorí tiež zabezpečujú komunikáciu so sieťou národných vedeckých partnerov (zvyčajne je to sieť jednotiek klinického výskumu, CTU). Pre Slovensko sú dvaja európski korešpondenti etablovaní na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach,“ hovorí medicínska riaditeľka SLOVACRIN MUDr. Beáta Čečetková, PhD., ktorá podobne ako prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. aktívne vystúpila aj na 1. národnom stretnutí SLOVACRIN. Podujatia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ ECRIN-u, profesor Jacques Demotes z Francúzska, ktorý v odbornom programe podujatia hovoril o štruktúre, úlohách a cieľoch ECRIN-u.  

 

Informácie a fotografie redakcii poskytla Jaroslava Oravcová, PR manažérka – hovorkyňa, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach.

Redigovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Autorka foto: UPJŠ LF, Žofia Hnátová

Skupinové foto na titulnom obrázku: zľava doprava európska korešpondentka SLOVACRIN MVDr. Simona SONDERLICHOVÁ; vedúca Oddelenia klinického skúšania ŠUKL Mgr. Katarína KOVÁČOVÁ; prorektor UPJŠ v Košiciach pre rozvoj a európsku problematiku a riaditeľ prof. MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD.; generálny riaditeľ ECRIN prof. Jacques DEMOTES, MD, PhD. z Francúzska; dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a generálny riaditeľ SLOVACRIN prof. MUDr. Daniel PELLA, PhD.; medicínska riaditeľka SLOVACRIN MUDr. Beáta ČEČETKOVÁ, PhD. a manažérka farmakovigilancie v infraštruktúre SLOVACRIN MUDr. Radka Troničková

               

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky