Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pripomíname si Svetový deň cievnych mozgových príhod

Marta Bartošovičová

Prednostka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO

Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice sa dlhodobo venuje problematike cievnych mozgových príhod (CMP). Prednostka Lekárskej fakulty prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, upozorňuje, že napriek dostupnej liečbe pre neskorý príchod do nemocnice môžu lekári v akútnom štádiu liečiť len približne 15 percent pacientov, čo má za následok oveľa častejšie trvalé následky. Slováci totiž nepoznajú príznaky mozgovej mŕtvice a lekársku pomoc vyhľadajú neskoro.

„Podľa Národného centra zdravotníckych informácií postihne u nás cievna mozgová príhoda až 17 tisíc pacientov ročne a viac ako polovica z nich má po jej prekonaní rôzne následky, ako sú poruchy hybnosti, reči, zraku, ale aj depresia a demencia. Včasnou liečbou v akútnom štádiu CMP sa pritom môže výskyt týchto komplikácií výrazne znížiť, no pacienti, žiaľ, prichádzajú do nemocnice neskoro,“ pripomenula prof. Zuzana Gdovinová.

Odborné usmernenie pre liečbu cievnych mozgových príhod 

Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR vypracovala nové Odborné usmernenie pre liečbu CMP. Snahou je, aby dostali pacientov včas do nemocnice.  Pracovná verzia usmernenia bola prezentovaná na nedávnom 45. slovenskom a českom cerebrovaskulárnom kongrese a VII. celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v neurológii s medzinárodnou účasťou.

Podujatia sa konali v Košiciach v dňoch 3. – 6. októbra 2017 pod záštitou ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, primátora Košíc Richarda Rašiho, dekana Lekárskej fakulty UPJŠ Daniela Pellu a riaditeľa UNLP Košice Milana Maďara. Spoluorganizátorom bola Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice. 

Kongresu sa zúčastnilo asi 300 lekárov a sestier a odznelo na ňom takmer sto prednášok. Veľkou poctou pre účastníkov bola prítomnosť prezidentky European Stroke Organisation prof. Valerie Caso, MD, PhD, FESO z Talianska, ktorá vystúpila s dvoma plenárnymi prednáškami s výstižnými názvami: Stroke is a brain attack: Prevent it and Treat it a The voice of stroke in Europe. Nadviazala tým na Meeting iniciatívy ESO-EAST a Angels, ktorý sa konal v Košiciach deň pred začiatkom kongresu.

Účastníci mítingu Angels v Košiciach

Míting Angels bol zameraný na zlepšenie starostlivosti o pacientov s CMP. Zúčastnili sa ho zástupcovia osemnástich európskych krajín.  Heslom iniciatívy Angels je, aby na každom mieste sveta pacient s cievnou mozgovou príhodou dostal rovnako kvalitnú starostlivosť.

S radosťou môžeme konštatovať, že v sledovaných parametroch kvality starostlivosti týchto pacientov patrilo Slovensko medzi týmito krajinami k najlepším, čo však neznamená, že sa nemáme ďalej zlepšovať,“ zdôraznila predsedníčka kongresu a predsedníčka Cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO.    

Sprievodnou akciou kongresu a celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou bola aktivita pacientskej organizácie Sekunda pre život, ktorá kampaňou „Čas je mozog“  zvyšuje povedomie verejnosti o cievnych mozgových príhodách. Jej cieľom je informovať o najčastejších príznakoch a napomôcť, aby pacienti prichádzali do nemocnie včas. Iba tak môžu dostať liečbu, ktorá je viazaná na akútne štádium CMP, teda v intervale do štyri a pol hodiny.

Signály vzniku cievnej mozgovej príhody

Cievnu mozgovú príhodu pomáha odhaliť porucha mimiky tváre. Postihnutý nie je schopný symetrického úsmevu, pociťuje slabosť rúk, väčšinou jednostrannú, kedy má problém predpažiť alebo upažiť horné končatiny a tiež má problémy s rečou. Tieto tri signály nasvedčujú vznik cievnej mozgovej príhody. Stačí, aby si ich okolie viac všímalo. Prof. Zuzana Gdovinová upozorňuje, že sa netýka iba starších ľudí. Nedávno hospitalizovali len 27-ročného pacienta s mozgovou mŕtvicou.

Kampaň „Čas je mozog“

Od marca 2017 prebieha kampaň „Čas je mozog“ a vďaka aktivitám pacientskej organizácie a Cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti už v druhom polroku vidia nárast pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice včas. Prof. Gdovinová poznamenala, že veľkým pozitívom je spustenie tzv. STEMI aplikácie rezortom zdravotníctva v záujme zefektívnenia manažmentu pacienta s mozgovou mŕtvicou. Umožňuje rýchlu komunikáciu medzi záchrankou a neurológom.

Krst knihy

Obálka knihySúčasťou kongresu bol aj krst knihy „Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie“ pre študentov medicíny a lekárov v špecializačnej príprave z neurológie, ktorej autormi sú učitelia Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach – Zuzana Gdovinová, Jarmila Szilasiová, Eva Feketeová, Norbert Leško, Matej Škorvánek a Mária Tormašiová. Kniha sa stretla s veľkým záujmom, keďže podobná slovenská učebnica nebola vydaná takmer 20 rokov. Už počas kongresu sa jej predalo 50 výtlačkov.

Svetový deň cievnych mozgových príhod si pripomíname 29. októbra.

 

Informácie poskytla: RNDr. Jaroslava Oravcová, PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu prof. Zuzany Gdovinovej

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky