Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Odpovede na otázky črevnej mikroflóry hľadajú vedci Ústavu experimentálnej medicíny v Košiciach

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /biely jogurt/

Mikroorganizmy osídľujúce dolnú časť tráviaceho traktu človeka tvoria komplexné spoločenstvá a zohrávajú mimoriadne významnú úlohu v regulácii funkcií hostiteľského organizmu. Produkujú rôzne látky vrátane niektorých vitamínov, mastných kyselín a serotonínu a sú dôležité aj pri zachovávaní správnej funkcie imunitného systému hostiteľa.

Podľa aktuálnych vedeckých poznatkov môžu byť určité zmeny črevnej mikroflóry spojené s rozvojom chronických chorôb. Korelácie medzi kvalitatívno-kvantitatívnym zložením, funkčnosťou črevnej mikroflóry človeka a rozvojom týchto ochorení nie sú stále objasnené, aj napriek neustálemu vedeckému pokroku v tejto oblasti. Na detailné štúdium črevnej mikroflóry človeka a možností jej modulácie v prevencii a terapii chronických chorôb ľudí, sa sústreďuje vedeckovýskumná činnosť Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ide o vedeckovýskumné a experimentálne fakultné pracovisko.

Jeho výskumné aktivity majú za cieľ zodpovedanie dvoch kľúčových otázok: Aká je úloha črevného mikrobiómu v patogenéze chronických ochorení? A tiež to, aké sú možnosti prevencie chronických ochorení s využitím cielenej modulácie črevného mikrobiómu?

Výskumný tím Ústavu experimentálnej medicíny tvorí jedenásť odborných zamestnancov, pričom pozostáva z odborníkov na mikrobiológiu, molekulovú biológiu, biochémiu a imunológiu, a má teda multidisciplinárny charakter. Okrem využívania pokročilých in vitro analýz má pracovisko dlhodobé skúsenosti s in vivo animálnymi štúdiami. Jeho nespornou výhodou je dobré napojenie na klinické pracoviská Lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach a taktiež spolupráca s priemyselným odvetvím. V súčasnosti majú pracovníci ústavu podané dve patentové prihlášky.

Pracovisko pravidelne organizuje medzinárodné vedecké podujatia, ktoré umožňujú kontakt so špičkovými odbornými pracovníkmi z celého sveta. V rokoch 2008 – 2015 ústav usporiadal medzinárodnú konferenciu International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics, v rokoch 2009 a 2010 medzinárodnú konferenciu Food and Function a v roku 2010 medzinárodnú konferenciu International Scientific Conference on Gastro-Intestinal Microbial Ecology.

Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ naposledy zorganizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu o probiotikách a prebiotikách – International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics (IPC 2017. „Konferencia mala vynikajúcu vedeckú úroveň, svoje príspevky predniesli najuznávanejší odborníci v oblasti probiotického výskumu. z celého sveta. Prezentované poznatky poukázali na mimoriadne významnú úlohu črevnej mikrobioty pri zachovaní zdravia a v patogenéze chronických chorôb, čo poukazuje na to, že v blízkej budúcnosti bude možné moduláciou črevnej mikrobioty výrazne zefektívniť prevenciu a terapiu viacerých chronických chorôb. Prezentované príspevky boli veľkým prínosom aj pre objasnenie mechanizmu účinku probiotík na molekulovej úrovni, ale zároveň poukázali na skutočnosť, že v tejto oblasti zostávajú,“ konštatoval prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a predseda organizačného výboru konferencie MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

*********************************************

Ako ďalšie vedeckovýskumné a experimentálne pracovisko Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pôsobí aj pracovisko Združená tkanivová banka UPJŠ LF a UN LP Košice. Vykonáva činnosti súvisiace s výskumom hlavne v oblasti tkanivovej regenerácie kostí a kĺbov. V priebehu rokov 1998 až 2013 sa na pracovisku realizoval výskum ako súčasť jednotlivých doktorandských, diplomových a študentských vedeckých experimentálnych prác v oblastiach ortopédie, úrazovej chirurgie, kardiochirurgie, chirurgie, oftalmológie, tkanivového inžinierstva, hematológie a transplantácie orgánov a tkanív. S technologickou a metodickou podporou pracoviska bolo úspešne obhájených viacero doktoranských prác na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Pracovisko má funkčnú spoluprácu s viacerými domácimi a zahraničnými akademickými pracoviskami v oblasti regeneračnej medicíny a je partnerským pracoviskom v projekte Centra excelentnosti pre neuroregeneráciu – NEUREG pod vedením Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach.

Združená tkanivová banka UPJŠ LF a UNLP Košice je pracoviskom napĺňajúcim v rámci liečebno-preventívnej činnosti tkanivový a bunkový transplantačný program v UNLP Košice, pričom realizuje tieto činnosti: odber, spracovanie, skladovanie a distribúcia tkanivových a bunkových transplantátov. Očná banka UNLP realizuje taktiež program odberu a distribúcie očných rohoviek pre všetky očné transplantujúce pracoviská na Slovensku a program diagnostiky porúch plodnosti.

 

Informácie a foto: UPJŠ v Košiciach/Lekárska fakulta

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky