Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Tatiana Betáková (virológia)

Elena Rakúsová

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

RNDr. Tatiana Betáková, DrSc., pracuje v Biomedicínskom centre SAV, na Virologickom ústave. Okrem toho prednáša na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre mikrobiológie  a virológie. Ako hlavný riešiteľ viedla množstvo projektov, vrátane dvoch zahraničných projektov od Royal Society a  Welcome trust, jeden ESF, dva APVV a šesť VEGA projektov. Vychovala 6 doktorandov. Je členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore  Virológia a členkou stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore vedy a techniky „Virológia“.  Získala ocenenie – cenu SAV za popularizáciu vedy za súbor publikácií a mediálnych prezentácií „Chrípka –   celosvetový problém.“ Je autorkou množstva publikácii v odborných časopisoch, skrípt a monografií. V súčasnosti sa venuje základnému výskumu vírusov chrípky. Študuje vrodenú imunitnú odpoveď na chrípkovú infekciu so zameraním sa štúdium signalizačných dráh a úlohy cytokínov v imunitnej odpovedi na chrípkovú infekciu.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky