Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

O. Križanová: Vápnik je nesmierne dôležitý prvok v živých organizmoch

Marta Bartošovičová

Rozhovor s doc. Ing. Oľgou Križanovou, DrSc., riaditeľkou Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave.

Banner - Rozhovor Veda v CENTRE

Oľga Križanová (1960) pochádza z Bratislavy. V r. 1983 dosiahla titul Ing. na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave, špecializácia biochémia a v r. 1989 titul CSc., názov práce: L-typ vápnikového kanála v kostrovom svale. V r. 2008 habilitovala za docentku na Jesséniovej lekárskej fakulte UK v Martine, odbor farmakológia, názov práce: Transportné systémy pre vápnik a ich modulácia vplyvom fyziologických a patofyziologických podmienok. V júni 1999 bola hosťujúcim docentom na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, vedný odbor molekulárna biológia. Titul DrSc. jej bol udelený septembri 2003 v Slovenskej akadémii vied, vedný odbor fyziológia živočíchov, názov práce: Identifikácia, charakterizácia a modulácia vybraných systémov, ktoré transportujú vápnik. Pracovala v Centre fyziologických vied SAV. V súčasnosti je riaditeľkou Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV.

Absolvovala študijné pobyty: v Rusku – Fyziologický ústav AV USSR, Kyjev (11/1985), v Nemecku – Sárska Univerzita, Homburg – Saar (11/1986 – 05/1987), v USA – Univerzita v Cincinnati, Ohio (01/1991 – 06/1992) a Univerzita v Baltimore, Maryland (06/1992 – 06/1993), vo Francúzsku – Univerzita v Creteil, Paríž (09 – 12/2003). Zapája sa do národných i medzinárodných projektov. Absolvovala pozvané plenárne prednášky na medzinárodných konferenciách.

Od r. 2009 je členkou Učenej spoločnosti SAV a v r. 2013 bola zvolená za členku výboru (do r. 2017). Od r. 2010 je členkou vedeckej rady LF UK v Bratislave, členkou vedeckej rady LF UK v Bratislave, členkou komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác MŠ SR vo vednom odbore Molekulárna biológia atď.

Doc. Oľga Križanová získala viacero ocenení, napr. v r. 2004 Cenu ministra školstva SR za vedu a techniku v kategórií: Výskum a vývoj, v r. 2012 Cenu SAV za vedeckovýskumnú činnosť, v r. 2013 Ocenenie tímu ÚMFG SAV pod vedením doc. Ing. Oľgy Križanovej, DrSc. vedením SAV a ďalšie. V r. 2013 ako členka autorského kolektívu získala Cenu Literárneho fondu v kategórii Biologické a lekárske vedy za dielo Lekárska biochémia, vydalo Vydavateľstvo Osveta, 2012.
Viac informácií o doc. Ing. Oľge Križanovej, DrSc. sa dozviete v jej životopise – v prílohe.

Marta Bartošovičová: Pani docentka, v Centre vedecko-technických informácií SR budete mať dňa 26. 6. 2014 v rámci cyklu Veda v CENTRE prednášku na tému Dr. Jekyll alebo Mr. Hyde – akú úlohu zohráva vápnik v nádoroch? Mohli by ste stručne a populárnou formou priblížiť jej obsah?

Oľga Križanová: Vápnik je nesmierne dôležitý prvok v živých organizmoch. Aj keď je jeho úloha v mnohých procesoch dobre preskúmaná, úloha v nádoroch sa len študuje. Doterajšie výsledky vedcov ukázali, že vápnik môže prispievať k ničeniu nádorových buniek, ale tiež podporovať ich rast, migráciu a tvorbu metastáz. Moja prednáška bude zahrňovať poznatky o vápnikovom transporte a vápniku v nádorových bunkách.

M. B.: Študovali ste na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave, špecializáciu biochémia. Na základe čoho ste sa rozhodli pre štúdium na tejto fakulte?

O. Križanová: Keď som sa rozhodovala o vysokej škole, mala som to šťastie počuť rozprávať doc. Drobnicu, DrSc. o svojej práci. Dovtedy som nepočula nikoho s takým zanietením rozprávať o problematike, ktorou sa zaoberá. Na špecializáciu sme išli skoro všetci, ktorí sme ho vtedy počúvali.

M. B.: Aká bola Vaša cesta k vede?

O. Križanová: Vedu som chcela robiť od strednej školy. Takže cesta bola veľmi jasná a dobre vytýčená.

M. B.: Ktoré svoje pracovné úspechy považujete za najvýznamnejšie?

O. Križanová: Ja by som povedala, že za najvýznamnejšie pre mňa je to, že sa mi darí plniť svoje ciele a sny. Najvýznamnejší je pre mňa vždy ten posledný výsledok …..

M. B.: Úspešne sa zapájate do medzinárodných i národných projektov. Mohli by ste niektoré spomenúť?

O. Križanová: Bola som spoluriešiteľkou 2 FIRCA projektov (projekty s USA) – to je ale viac zásluha mojich kolegov – Dr. Kvetňanského, DrSc. a Dr. Ondriaša, DrSc. Riešila som jeden NATO grant a bola som členka dvoch COST programov – jeden je ešte aktívny. Okrem toho som riešila 3 APVV projekty a viacero VEGA projektov.

M. B.: Aký máte názor na popularizáciu vedy na Slovensku?

O. Križanová: Mám pocit, že o vedu sa konečne ľudia začínajú zaujímať. Popularizácia vedy na Slovensku však stále nedosahuje úroveň tej, ktorá je v Českej republike. Verím, že časom to príde.

M. B.: Čo by, podľa Vás, prispelo k zvýšeniu záujmu mladých ľudí o štúdium prírodovedných a technických odborov?

O. Križanová: Mladí ľudia by mali vedieť, čo chcú robiť a či ich daná práca bude baviť. Tiež by mali mať jasnú perspektívu v slovenskej vede a primerané finančné ohodnotenie.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky