Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako na vysoký krvný tlak?

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: lieky; Pixabay.com /stevepb/

Srdce pumpuje krv do celého tela cez cievy a tým vytvára určitý tlak. Bez neho by krv nemohla v tele cirkulovať. Vďaka prúdeniu krvi a funkcii tlaku majú orgány dostatok kyslíka a výživu, ktoré potrebujú na svoju činnosť. Krvný tlak zabezpečuje to, že sa krv dostane do všetkých častí nášho tela.

Ak je krvný tlak vysoký, ide o hypertenziu – ochorenie, prejavujúce sa zvýšenými hodnotami krvného tlaku, ktoré presahujú normál. Problémom je, že človek môže mať vysoký krvný tlak a ani o tom nemusí vedieť; nie je sprevádzaný žiadnymi príznakmi. Preto sa mu zvykne hovoriť aj „tichý zabijak“.

K prvej línii liečiv využívaných pri manažmente hypertenzie patrí amlodipín ako blokátor vápnikových kanálov dihydropyridínového typu 3. generácie. Adjuvantnou terapiou tohto ochorenia je voľno predajný, pomerne často užívaný dihydrát magnéziumlaktátu. Uvádza to vo svojej práci Hodnotenie vplyvu dihydrát magnéziumlaktátu na λ(max) a absorbanciu amlodipínu UV-VIS spektrofotometriou kolektív autoriek Kamila Chomaničová, Katarína Rumlová a Miroslava Sýkorová (Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej chémie). Zapojili sa do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

Metódou UV-VIS spektorofotometrie sa autorky snažili zistiť, či v prítomnosti dihydrát magnéziumlaktátu dochádza k prípadnému posunu vlnových dĺžok absorpčných maxím alebo zvýšeniu, respektíve zníženiu absorbancií pri λmax1 a λmax2 amlodipínu. „Zmeny priebehu spektier by naznačovali prítomnosť vzájomných interakcií účinných, prípadne pomocných farmaceutických látok oboch liekov, čo by mohlo mať pri súčasnom podaní vplyv na ich absorpciu z gastrointestinálneho traktu,“ konštatovali.

V sérii zriedených roztokov odborníčky merali absorbancie samotného amlodipínu v lieku Agen 10 mg, a amlodipínu v prítomnosti dihydrátu magnéziumlaktátu z Magnéziových tabliet 500 mg Galvex pri vlnovej dĺžke absorpčných maxím (λmax1, λmax2). Z hodnôt absorbancií následne zostrojili kalibračné krivky a ich rovnice priamok. Aj keď vlnové dĺžky absorpčných maxím amlodipínu ostali zachované, zmeny absorbancií pri λmax1 a λmax2 boli vraj zrejmé z priebehu absorpčných spektier, ako aj zo smerníc priamok kalibračných kriviek.

Spektrofotometer – UV 1800 SHIMADZU

„Pomocou UV-VIS spektrofotometrie sme sa snažili zistiť, či pri súbežnom podaní amlodipínu a dihydrát magneziumlaltátu môže dochádzať k ich vzájomnej  interakcii,“ poznamenáva PharmDr. Kamila Chomaničová a dopĺňa, že zníženie hodnôt absorbancií pri λmax amlodipínu v prítomnosti dihydrát magneziumlaktátu naznačuje prítomnosť vzájomnej interakcie.

„Na základe toho môže dochádzať u bežnej populácie (t. j. hypertenzných pacientov) užívajúcich amlodipín aj dihydrát magneziumlaktát súčasne, k  zníženiu ich absorpcie z gastrointestinálneho traktu. Nemôžeme úplne vylúčiť ani vznik interakcií na úrovni farmaceutických pomocných látok, nakoľko sme pracovali s tabletami liekov Agen 10 mg (amlodipín) a Magneziovými tabletami 500 mg Galvex (dihydrát magneziumlaltát). Na potvrdenie vzniku interakcie oboch liečiv by sme potrebovali pracovať s ich štandardmi,“ uzavrela PharmDr. Kamila Chomaničová.

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

Informácie a ilustráciu poskytla: PharmDr. Kamila Chomaničová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /stevepb/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky