RNDr. Ján Madarás, PhD.

26 októbra, 2023

RNDr. Ján Madarás, PhD., (1967, Poprad – Spišská Sobota) vyštudoval geológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako vedecký pracovník – regionálny geológ a tektonik v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave (ŠGÚDŠ). Tektonike v súvislosti so zemetraseniami sa venoval v oddelení seizmológie v Geofyzikálnom ústave SAV. Po dvojročnom manažérskom riadení ako námestník pre vedu a výskum v ŠGÚDŠ sa opäť vrátil do Slovenskej akadémie vied, kde sa v roku 2013 stal zástupcom riaditeľa Geologického ústavu SAV a kde od roku 2018, už po spojení geológie a geofyziky v Ústave vied o Zemi SAV, pôsobí ako riaditeľ. Aktívne sa venuje popularizácii geovied.