Veda v CENTRE celé Slovensko

Názov: Udržateľná mobilita

O prednášajúcom:

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., je vedúcim Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Špecializuje sa najmä na výskum udržateľnej mobility v rámci projektov dopravnej obslužnosti verejnou osobnou dopravou, mestskú logistiku a logistiku 4.0. Úzko spolupracuje s odbornou praxou, a to napríklad ako člen predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR. Výsledky jeho výskumnej práce sú aplikované najmä v plánoch dopravnej obslužnosti niektorých krajov a miest SR, v plánoch udržateľnej mobility, projektoch posúdenia vplyvu obnovy vozidlového parku na zníženie emisií z ich prevádzky, projektoch v oblasti logistiky vstupu a výstupu nákladnej dopravy z priemyselných firiem, bezpečnosti prepravy nákladu a pod. Je členom redakčných rád zahraničných aj domácich vedeckých časopisov z oblasti dopravy a logistiky a vedeckých výborov medzinárodných konferencií. V roku 2020 bol finalistom súťaže ESET Science Award v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Anotácia:

Zvyšovaním ekonomického rastu rastie dopyt po preprave nákladov a mobility obyvateľov aj so všetkými negatívnymi vplyvmi na zdravie a život ľudí, ako aj životné prostredie. Doprava patrí po priemyselnej výrobe a energetike medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia. Nepriaznivý vývoj v deľbe prepravnej práce medzi využívaním verejnej osobnej dopravy a individuálnou automobilovou dopravou sa snaží zvrátiť nielen EÚ, ale aj celý rad nečlenských štátov. Podobný problém je v preprave nákladov, kde je snaha presunúť časť prepravných výkonov z cestnej nákladnej dopravy na železničnú, resp. vodnú dopravu. Plány udržateľnej mobility majú v krajoch a mestách zmeniť tento nepriaznivý vývoj. Veľký priestor sa vytvára vďaka veľkému pokroku v oblasti výsledkov výskumu, ktorý financuje EÚ, niektoré ostatné štáty sveta, ale hlavne privátny sektor, vo využití ekologických pohonov v osobných automobiloch, autobusoch, nákladných automobiloch a v iných druhoch dopravných prostriedkov. Prednáška je určená záujemcom o pochopenie princípov udržateľnej mobility a plánov udržateľnej mobility, dopravnej obslužnosti a možností využitia nízkoemisných dopravných prostriedkov s cieľom dosiahnuť merateľné pozitívne výsledky pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti dopravy.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Veda v CENTRE celé Slovensko v článkoch
Banner Veda v CENTRE: Mutanti okolo nás. Zdroj: CVTI SR

Nezmeškajte letnú prednášku o metóde CRISPR a jej rizikách

Prednáška Dominiky Fričovej z Neuroimunologického ústavu SAV sa uskutoční vo štvrtok 29. júla 2021 o 17.00 v budove CVTI SR.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Klimatické zmeny a verejná mienka

V siedmej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí sociologička Katarína Strapcová o klíme z pohľadu verejnej mienky.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Kto z koho alebo človek verzus planéta

V šiestej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí ekológ Pavol Kenderessy o zdrojoch planéty...

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Zoznámte sa s vtáčou faunou na Slovensku

V piatej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí zoológ Radovan Václav o vtáctve.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Ako život na Zemi ovplyvňuje klímu?

V štvrtej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí Peter Hrabčák o klíme.

| VEDA NA DOSAH