Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prof. Dušan Petráš: Som zástancom tzv. komplexného prístupu k znižovaniu spotreby energie

Marta Bartošovičová

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., pedagóg a špičkový manažér, expert, vedúci Katedry technických zariadení budov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a súčasne prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností – ZSVTS. Jeho profesijné zameranie je orientované na znižovanie spotreby energie pri prevádzke budov a tvorbu zdravého vnútorného prostredia v nich, čo sa dá docieliť správnym návrhom tak stavebnej časti, ako aj technických systémov využívajúcich hlavne obnoviteľné zdroje energie.

Dušan Petráš (1956) pochádza zo Žiaru nad Hronom. Študoval na Stavebnej fakulte SVŠT (súčasná Slovenská technická univerzita) v Bratislave, ktorú skončil s vyznamenaním v roku 1980, následne absolvoval internú ašpirantúru a pôsobí tam dodnes. Titul docenta získal v roku 1989 a v roku 1999 bol menovaný za vysokoškolského profesora.

Po nástupe na Stavebnú fakultu pracoval ako odborný asistent, neskôr ako zástupca vedúceho katedry, dekan i prorektor STU, v súčasnosti je vedúci katedry. Počas svojej kariéry absolvoval viacero študijných pobytov doma i v zahraničí, napr. ašpirantský pobyt na Technical University of Denmark, výskumný pobyt v Energy Saving International v Oslo, kde pôsobil ako vedecký pracovník, na Univerzite v Oxforde bol stážistom. Bol hosťujúcim profesorom na Dánskej technickej Univerzite v Lyngby a pôsobí v rakúskom FH Pinkafeld. 

Prof. Dušan Petráš je predsedom Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, členom ASHRAE – American Society of HVAC, členom ISIAQ – International Society of Indoor Air Quality, pričom v oboch medzinárodných organizáciách mu bol udelený čestný titul FELLOW. Od roku 2002 pôsobil 3 roky ako prezident REHVA – Representativive European Federation of HVAC v Bruseli. Od roku 2011 je prezidentom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností – ZSVTS. V roku 2017 bol zvolený za člena Výkonného výboru FEANI.

Vyškolil 20 doktorandov, bol garantom viacerých študijných programov, zodpovedný riešiteľ 7 grantov a množstva expertíznych prác, energetických auditov a koncepcií. Vydal 15 knižných publikácií a monografií a 28 skrípt pre pregraduálne, postgraduálne a dištančné vzdelávanie. Napísal vyše 200 vedeckých a odborných článkov, z ktorých bolo 50 publikovaných v zahraničí. Absolvoval 150 prednášok na Slovensku a v 20-tich krajinách sveta, a to v troch svetových jazykoch. Medzi jeho najvýznamnejšie ocenenia patrí čestné členstvo ASHRAE Fellow (2015, Chicago), Zlatá medaila REHVA (2016, Aalborg), Medaila STU (2016, Bratislava) a Plaketa SAV (2011, Bratislava).

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pán profesor, na základe čoho ste sa rozhodli pre štúdium na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave?

D. PETRÁŠ: Nakoľko som bol študentom Gymnázia v Žiari nad Hronom, mal som rád prírodovedné disciplíny (fyziku, matematiku, chémiu, geológiu), súčasne som obdivoval architektonické pamiatky ale i nové stavby, takže rozhodovanie nebolo vôbec ťažké a v tom čase sa to všetko dalo študovať práve na vtedajšej Stavebnej fakulte SVŠT. Dokonca tam bol i odbor Architektúra, pretože Fakulta architektúry ešte neexistovala. Zrejme som však nebol „talent“ a na architektúru som sa nedostal, čo bolo možno pre môj ďalší život i dobré.

Prof. Dušan Petráš bol hosťom Vedy v CENTRE v júni 2018

Prof. Dušan Petráš bol hosťom Vedy v CENTRE v júni 2018

M. B.: Ako si spomínate na svoje študijné pobyty v zahraničí a ako hodnotíte ich prínos pre Vašu prácu?

D. PETRÁŠ: Študijný pobyt v zahraničí je vždy výnimočná vec, či už pre mladého študenta, ale i skúseného učiteľa. Ako študent som bol na IAESTE stáži v Nemecku, kde som sa stretol s iným svetom. Ako ašpirant som bol v Dánsku na DTU v Lyngby, jednom z najprestížnejších pracovísk v Európe, neskôr na Univerzite v Oxforde… Vždy som sa veľa naučil, osvojil si cudzie jazyky a stretol som veľa významných a pritom úžasných ľudí, ktorí mi nezištne otvárali brány poznania. Keď som ako profesor hosťoval v Lyngby, alebo aj v súčasnosti v Rakúsku, už ma berú ako rovnocenného kolegu, s ktorým plánujú medzinárodné projekty, stáže doktorandov, letné školy pre študentov, dokonca tam pôsobím aj ako vedecký školiteľ doktorandov.

M. B.: Neskôr ste absolvovali aj mnoho prednášok v zahraničí. O aké témy bol najväčší záujem?

D. PETRÁŠ: Je pravda, že každý rok sa zúčastňujem viacerých renomovaných konferencií v zahraničí, akými sú napríklad prestížne kongresy CLIMA, HEALTHY BUILDINGS, INDOOR AIR, BUILDING SIMULATION, RENEWABLE ENERGY SOURCES a iné, kde som spolu s mojimi mladými kolegami prezentoval okolo 100 príspevkov, z nich väčšinu i odprednášal. Témy sú veľmi aktuálne, jedná sa hlavne o zdravé a inteligentné budovy, s optimálnou spotrebou energie pri prevádzke vykurovania, vetrania, klimatizácie… súčasne garantujúce kvalitné vnútorné prostredie. V súčasnosti sa k tomu pridala problematika obnoviteľných zdrojov energie a automatizačná technika, ako predzvesť tzv. budov s takmer nulovou potrebou energie a navyše s určitou dávkou „inteligencie“.

M. B.: Odkedy sa zaoberáte znižovaním spotreby energie pri prevádzke budov? Ako sa dá táto úspora docieliť?

D. PETRÁŠ: Dá sa povedať, že už počas štúdia ma táto problematika oslovila, takže je to už „hrozných“ 40 rokov, čo sa tomu venujem na rôznej úrovni. Najprv z pohľadu návrhu stavebných konštrukcií, neskôr systémov techniky prostredia, v súčasnosti pribudli už spomínané obnoviteľné zdroje energie. Každopádne som zástancom tzv. komplexného prístupu ku znižovaniu spotreby energie, pri ktorom je možné docieliť pri existujúcich 40 – 50-ročných budovách úspory od 50 do 80 percent, čiže až k úrovni tzv. budov s takmer nulovou potrebou energie.

M. B.: Čo predstavuje budova s takmer nulovou potrebou energie?

D. PETRÁŠ: Ako už samotný názov hovorí, spotrebu energie blízku k nule. Je síce trochu vyššia, no mala by byť zabezpečená v prvom rade z obnoviteľných zdrojov energie, pričom už raz vyrobená energia by sa mala v čo najväčšej miere zhodnocovať, teda najprv akumulovať, následne prostredníctvom výmenníkov so spätným získavaním tepla udržiavať v interiéroch budov.

M. B.: Neoddeliteľnou súčasťou moderných budov je aj ich zdravé vnútorné prostredie. Čo ovplyvňuje toto prostredie a aké hlavné kritériá by mali byť dodržané?

D. PETRÁŠ: Je na škodu, že práve táto téma až tak veľmi na verejnosti nerezonuje! Cieľom architektúry a stavebníctva totiž nemá byť v prvom rade šetriť energiu, ale práve vytvárať zdravé vnútorné prostredie pre jej užívateľov, a nemusia to byť len ľudia… Čiže pojmy ako tepelná, svetelná či akustická pohoda, alebo kvalita vnútorného vzduchu, sú dnes fenomény, ktoré si ľudia čoraz viac uvedomujú, a možno sa ich už i hlasnejšie dožadujú. Takže pohoda a pokoj v práci vytvára kreatívne prostredie, môže zabezpečiť vyššiu produktivitu práce, v neposlednom rade i vyššiu kvalitu života.

M. B.: Ako najradšej relaxujete?

D. PETRÁŠ: Obdivujem historické a hlavne architektonické pamiatky. Najradšej relaxujem cestovaním a popri tom fotografovaním, v neposlednom rade športovaním – v minulosti to bol basketbal, teraz tenis, možno mnohých však prekvapím, že i návštevou koncertov… ale rockových. Hlavne hudba mojej generácie, teda 60-tych rokov, je mi veľmi blízka.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., bol hosťom júnovej vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, kde prezentoval tému: Budovy s takmer nulovou potrebou energie. Vedecká kaviareň sa uskutočnila dňa 28. 6. 2018 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.  

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky