Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Korene a súčasnosť technického vzdelávania na Slovensku

Marta Bartošovičová

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

Bohatá história technického vzdelávania sa datuje od čias Márie Terézie a založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Na odkaze a tradíciách tejto akadémie funguje dnes technické vzdelávanie v celej šírke spektra vedných aj priemyselných odvetví. Na Slovensku vzdeláva v technických odboroch viacero univerzít. Kvalita ich absolventov je porovnateľná s podobnými univerzitami v zahraničí.   

V stredoveku (cca do roku 1500) boli väčšinou cirkevné dedinské školy a tým bol daný aj charakter a obsah vzdelávania, spravidla bez technického zamerania alebo ak, tak išlo iba o poľnohospodárstvo. Učivo sa diktovalo, poznámky aj knihy sa písali rukou, knihy sa nachádzali zvyčajne iba v kláštoroch. „Stredných“ škôl bolo málo a „vysokých“ ešte menej. Za technické vedy sa v tom čase mohli považovať stredoveké remeslá a cechy (kováči a pod.), stredovekí stavitelia a architekti, hvezdári a astronómovia, alchymisti a chemici. Väčšinou to boli „špecialisti“ so skúsenosťami získanými v spolkoch a každodennou rutinou. Už vtedy existovali klasické univerzity, napr. Univerzita Karlova v Prahe (1348) so štyrmi fakultami.

Potrebu zavedenia technického vzdelávania spôsobilo objavenie kníhtlače Gutenbergom (1456), objavenie Ameriky Kolumbusom (1492), vznik stredovekých miest, rozvoj baníctva a spracovania rúd, významný rozvoj a špecializácia remesiel (tkaniny, zbrane, šperky, keramika, sklo), rozvoj obchodovania a základy organizovaného hospodárstva.

Banská akadémia v Banskej Štiavnici

Banská akadémia v Banskej Štiavnici

Prvú „technickú vysokú školu“ založila Mária Terézia 13. decembra 1762. Bola to Banská akadémia v Banskej Štiavnici, ktorá mala dve katedry, a to katedru chémie, mineralógie a metalurgie a katedru matematiky, mechaniky a hydrauliky. Vznikla potreba kvalifikovaných banských „úradníkov“ pre rozvoj baníctva (bola tu vydaná prvá učebnica elektrotechniky na svete). Po vzniku 1. ČSR  Banskú akadémiu odsťahovali v roku 1919 do Šoprone v Maďarsku. Nám ostal z nej odkaz.

Založenie prvej slovenskej polytechniky

Od roku 1919 trval takmer 20 rokov kultúrno-politický zápas o založenie technickej školy na území Slovenska. V tom čase v Čechách už fungovali viaceré technické vysoké školy. Dňa 25. júna 1937 vznikla Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika v Košiciach. V roku 1938 bola presťahovaná do Prešova, potom do Martina a v roku 1939 do Bratislavy. Škola mala tri oddelenia, a to oddelenie inžinierskeho staviteľstva konštruktívneho a dopravného; oddelenie inžinierskeho staviteľstva vodného a kultúrneho; oddelenie zememeračského inžinierstva.

Jur HronecDňa 25. júla 1939 vznikla Slovenská vysoká škola technická (SVŠT) v Bratislave. Zakladateľ a prvý rektor bol Jur Hronec. SVŠT mala 6 odborov, a to odbor inžinierskeho staviteľstva, odbor špeciálnych náuk, odbor lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva, odbor strojného a elektrotechnického inžinierstva, odbor chemickotechnologického inžinierstva, odbor obchodného inžinierstva. Od 1. apríla 1991 sa nazýva Slovenská technická univerzita (STU). Fakulty a univerzitné pracoviská STU: Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Fakulta architektúry, Materiálovotechnologická fakulta, Fakulta informatiky a informačných technológií, Inštitút manažmentu, Inštitút celoživotného vzdelávania, Univerzitný vedecký park, Know-how centrum, Projektové stredisko, Centrum výpočtovej techniky, Vydavateľstvo, Študentské domovy a jedálne, Centrum akademického športu, Vysokoškolský umelecký súbor Technik.

Na Slovensku je v súčasnosti 32 vysokých škôl, z toho je 20 verejných vysokých škôl, 3 štátne a 9 súkromných vysokých škôl. Z celkového počtu je 6 technických univerzít: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene.

Z prostredia STU v Bratislave

Potrebuje univerzita technickú knižnicu?

Vysokoškolská knižnica štiavnickej akadémie v roku 1780 mala 2411 unikátnych nemeckých kníh zameraných prírodovedne a technicky, v 19. storočí už cca 19 tisíc zväzkov). So vznikom SVŠT (1938) vznikla aj Ústredná knižnica SVŠT, ktorá bola neskôr premenovaná na Slovenskú technickú knižnicu (1948). Po odčlenení od SVŠT v roku 1951 sa knižnica premenovala na Ústrednú technickú knižnicu a neskôr na Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). V roku 2018 sme si pripomenuli 80. výročie založenia CVTI SR, ktoré zohráva nemalú úlohu v spoločnosti pri podporných službách a propagácii technického vzdelávania na Slovensku. 

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD., v Bratislavskej vedeckej cukrárni v CVTI SR

S témou Korene a súčasnosť technického vzdelávania na Slovensku vystúpil prof. Ing. Marián Peciar, PhD., zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v Bratislavskej vedeckej cukrárni. Podujatie, ktoré moderovala Zuzana Hajdu z NCP VaT pri CVTI SR, sa uskutočnilo dňa 27. novembra 2018 o 9.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD.Prof. Ing. Marián Peciar, PhD., je prorektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Popri práci vysokoškolského pedagóga sa venuje aj výskumu v oblasti spracovania práškových a granulovaných materiálov, konštrukcie a dizajnu tlakových nádob a aparátov pre chemický, petrochemický, potravinársky, farmaceutický a spotrebný́ priemysel. Zaoberá sa tiež štúdiom a vývojom špeciálnych technológií pre spracovanie nebezpečných materiálov, odpadov a technológii pre ochranu životného prostredia. Od roku 2016 je členom Platformy inteligentného priemyslu MH SR.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné obrázky sú z prezentácie prof. Mariána Peciara

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky