Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Jedinečný prehľad histórie baníctva ponúka Slovenské banské múzeum

VEDA NA DOSAH

Slovenské bánske múzeum

Komplexný obraz a predstavu o jednom z najvýznamnejších odvetví ľudskej činnosti – baníctve a príbuzných odvetviach – podáva Slovenské banské múzeum. V roku 2010 uplynulo presne 110 rokov odvtedy, čo boli položené jeho základy založením Mestského múzea v Starom zámku. Odporúčame vám jeho návštevu v rámci série Kam za vedou.

Baníctvo na Slovensku bolo v minulosti naozajstnou svetovou veľmocou a banská ťažba drahých a farebných kovov, banská veda, technika a školstvo preslávili Slovensko a zvlášť Banskú Štiavnicu na celom svete. Z tohto vyplývalo, že vznikla inštitúcia, ktorá bola dôstojným pamätníkom týchto svetoznámych tradícií. Pod vedením prof. Vojtecha Bakera sa v rokoch 1921 – 1941 múzeum začalo systematicky zbierať, ochraňovať, dokumentovať a prezentovať pamiatky materiálnej kultúry viažuce sa k histórii Banskej Štiavnice. Druhým významným krokom bolo založenie Štátneho banského múzea Dionýza Štúra 22. mája 1927 v niekdajšej budove banského súdu (Berggericht). Mimoriadny rozvoj zaznamenalo múzeum pod vedením RNDr. Františka Fialu v rokoch 1928 – 1939. Bolo to prvé múzeum svojho druhu v Československu a až do vzniku Vysokej školy technickej v Bratislave aj jediná geologická inštitúcia na Slovensku.

Slovenské banské múzeum je v súčasnosti špecializovanou organizáciou, ktorá cieľavedome zhromažďuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí na Slovensku, osobitne Banskej Štiavnice ako svetového kultúrneho prírodného dedičstva a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.

Múzeum získava, zhromažďuje, vedecky a odborne spravuje, ochraňuje a kultúrno-výchovne využíva hmotné dokumenty o vývine baníctva, dokumenty z oblasti mineralógie, geológie s celoslovenskou pôsobnosťou, ako aj technické exponáty spojené s banskou činnosťou. Dokumentuje históriu Banskej Štiavnice a jej okolia. Plní funkciu metodického centra v oblasti histórie, dokumentácie a prezentácie baníctva, mineralógie a geológie. Buduje a odborne spracováva zbierky hmotných dokladov, sprievodnú dokumentáciu a študijné materiály o vývine a súčasnom stave baníctva na Slovensku.

Dokumentuje výskyt minerálov na území Slovenska a spracováva zbierky, sprievodnú dokumentáciu a študijné materiály o vývoji spoločnosti. Eviduje, vedecky spracováva a odborne ochraňuje získané zbierkové predmety a sprístupňuje verejnosti zbierkový fond v súlade so svojim odborným zameraním a špecializáciou. Uskutočňuje výskumy v oblasti vývoja baníctva a príbuzných odborov so zameraním na získavanie, vedecké spracovanie a využitie zbierok. Rieši teoretické a metodologické problémy banského múzejníctva.

Rieši a podieľa sa aj na výskumných úlohách týkajúcich sa baníctva, geológie a mineralógie. Výsledky svojej práce uverejňuje v odborných alebo popularizačných časopisoch a ostatných hromadných informačných prostriedkoch, ako aj vlastnou edičnou činnosťou. Umožňuje štúdium vo svojich zbierkach, dokumentácii, archíve a knižnici. Verejne vystavuje v dlhodobých alebo krátkodobých expozíciách, v pamiatkových objektoch alebo na výstavách vo vlastných i cudzích priestoroch, prípadne sprostredkúva v študijných depozitároch svoje zbierky a výstavy iných inštitúcií a súkromných osôb, pričom dbá, aby pri vystavovaní nebola ohrozená ich ochrana a bezpečnosť.

Poskytuje odbornú poradenskú a metodickú pomoc múzeám podobného zamerania, vydáva odborné posudky vo veciach ochrany predmetov vedeckej, kultúrnej a historickej hodnoty. V súlade so svojim poslaním poskytuje platené a neplatené služby a vykonáva hospodársku činnosť úzko súvisiacu a vychádzajúcu z podstaty múzea. Poskytuje sprievodcovské služby vo svojich expozíciách a na výstavách inštalovaných vo výstavných priestoroch. Vykonáva múzejnú, kultúrno-výchovnú činnosť prostredníctvom ďalších podujatí, pobočiek a špecializovaných expozícií, ktoré buduje aj mimo svojho sídla.

baníci

Prevádzkovatelia odporúčajú aj návštevu Banského múzea v prírode, ktoré je umiestnené západne od centra mesta cca 1 km v smere na Levice. Rozkladá sa v malebnom údolí pod tajchom Klinger na okraji mesta. Už 40 rokov poskytuje návštevníkom jedinečný zážitok z prehliadky originálnych banských priestorov. Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia.

Najvzácnejším exponátom v podzemnej expozícii je jednoznačne Gápel na konský pohon, ktorý sa ako jediný takýto stroj – motor od banského výťahu – na Slovensku zachoval. Povrchovej expozícii svojim významom jednoznačne kraľuje Kachelmanov vodnostĺpcový ťažný stroj premiestnený zo šachty Lill v Hodruši. Je to pamätník slávnej éry vodnostĺpcových strojov, ktoré v 18. storočí zachránili banskoštiavnické baníctvo od zániku a stáli na čele technického pokroku v celosvetovom meradle.

Čakanie na vstup do podzemnej expozície si návštevníci môžu spríjemniť prehliadkou povrchovej expozície. Obzvlášť atraktívna je Geologická náučná expozícia, ktorá na malej ploche prezentuje geologický vývoj Slovenska. Na geologickej mape a sedemdesiatich stanovištiach môžete vyhľadať horniny pochádzajúce z vášho rodiska. Sú tu sústredené jedinečné technické banícke pamiatky banskoštiavnického regiónu.

Odporúčaná je tiež prehliadka Nového zámku. Táto pozoruhodná stavba, dominanta Banskej Štiavnice,  je známa aj pod názvom Nový hrad, Panenský, alebo Dievčenský hrad a nachádza sa na Frauenbergskom kopci. Protiturecká renesančná pevnosť bola postavená v rokoch 1564 – 1571. Nový zámok zároveň plnil funkciu strážnej veže – vartovky. Bol súčasťou protitureckej vojenskej signalizačnej sústavy Jednoty stredoslovenských banských miest (7 známych banských miest – Pukanec, Nová Baňa, Banská Štiavnica, Banská Belá, Kremnica, Banská Bystrica a Ľubietová), ktorá siahala od Levíc až po Ľubietovú. Po skončení tureckých vojen slúžil ako skladisko pušného prachu pre banskoštiavnické baníctvo, neskôr tu sídlila protipožiarna hliadka, tzv. „živé hodiny“.

Expozícia dokumentuje vojenskú situáciu, výzbroj protitureckých pevností, zbrane uhorského a tureckého vojska, maľované strelecké terče, ktorých pôvod siaha do obdobia tureckých výbojov, obrazy členov rodiny Koháryovcov, ktorá sa významne zapojila do bojov proti Turkom.

Medzi najzaujímavejšie exponáty patrí sedemhlavňové delo, ale aj tzv. organ zo 16. storočia, turecké jatagány, hradné pušky, zápalné smolné palice, plastiky Turkov v životnej veľkosti, orientálne interiéry, strážnica uhorského vojska, atď.

Čo sa týka Starého zámku, ponúka Archeologickú expozíciu „Baníci prichádzajú…“ V rámci toho si netreba nechať ujsť prehliadku pokladov bronzových šperkov, nástrojov a súčastí odevov z obdobia okolo roku 900 pred Kr. či jedinečné nálezy z archeologických výskumov Sitna a Starého mesta /Glanzenberg/ v Banskej Štiavnici.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.muzeumbs.sk/#

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky