Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska komisia investuje cez program Horizont Európa takmer 15 miliárd eur

VEDA NA DOSAH

Peniaze sú určené na podporu zdravia, ekológie a digitalizácie. Na výskum a inovácie je vyčlenených 5,8 miliardy eur.

Záber zo sterilného farmaceutického laboratória, kde vedci v ochrannej kombinéze robia výskum, kontrolu kvality a objavujú nový liek. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Hlavný pracovný program Horizont Európa, ktorý v júni schválila Európska komisia na roky 2021 – 2022, obsahuje ciele a tematické oblasti, do ktorých treba investovať v najbližšom období. Program by mal pomôcť pri dosiahnutí klimatickej neutrality a zlepšení pozície Európy v digitálnej oblasti.

Finančné prostriedky vo výške 14,7 miliardy by mali slúžiť prostredníctvom štipendií, odbornej prípravy a výmeny na podporu výskumných pracovníkov na vybudovanie efektívnejších európskych inovačných ekosystémov a vytvorenie výskumných infraštruktúr na svetovej úrovni. Mali by tiež posilniť európsky výskumný priestor a motivovať akademickú obec k väčšej účasti.

Veda a výskum v centre diania

„Pracovný program Horizont Európa podporí európskych výskumných pracovníkov v rozvoji špičkového výskumu a inovácií v prospech nás všetkých. Zahŕňa celý cyklus výskumu a inovácií, od výskumu v laboratóriách až po uvedenie na trh, a zároveň spája výskumných pracovníkov a inovátorov z celého sveta, aby spoločne riešili problémy, ktorým čelíme,“ uviedla výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová.

„Program Horizont Európa je teraz otvorený pre podniky. Chcela by som vyzvať výskumných pracovníkov a inovátorov z celej Európskej únie, aby sa prihlásili a našli riešenia na zlepšenie nášho každodenného života,“ vyhlásila komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová.

Do výskumu a inovácií investuje Európska komisia takmer štyri eurá z desiatich, celkovo asi 5,8 miliardy eur. Tieto prostriedky podporia Európsku zelenú dohodu a záväzok, aby sa Únia do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete.

Z fondov budú podporené projekty, ktoré posúvajú dopredu vedu o zmene klímy a vyvíjajú riešenia na znižovanie emisií skleníkových plynov a prispôsobenie sa meniacej sa klíme. Pôjde napríklad o činnosti, ktoré udržateľným spôsobom urýchlia prechod na čistú energiu a mobilitu. Mohli by prispôsobiť potravinové systémy a podporiť obehové hospodárstvo a biohospodárstvo, zintenzívniť využitie prirodzených záchytov uhlíka v ekosystémoch a podporiť adaptáciu na zmenu klímy.

Programátor píšuci na klávesnici. Informačné technológie. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Hlavným cieľom je digitalizácia

Desaťročie, ktoré je pred nami, by sa malo stať európskym digitálnym desaťročím. V rokoch 2021 – 2022 bude vývoj základných digitálnych technológií podporený sumou vo výške asi 4 miliardy eur. Mali by sa položiť základy pre nové digitálne podniky, a tým zabezpečiť podstatné zvýšenie investícií v tejto oblasti.

Pôjde o maximálne využitie potenciálu digitálnych nástrojov, výskumu a inovácií založených na údajoch v rôznych oblastiach. Ide napríklad o zdravotnú starostlivosť, oblasť médií, kultúrneho dedičstva, kreatívnej ekonomiky, energetiky, mobility a výroby potravín, ale tiež modernizáciu priemyselných modelov a posilnenie vedúceho postavenia európskeho priemyslu.

Do nápravy hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou koronavírusu COVID-19 investuje EK približne 1,9 miliardy eur. Vynaložené prostriedky by mali (v súlade s nástrojom NextGenerationEU) prispieť k budovaniu Európy po pandémii, aby bola ekologickejšia, digitálnejšia a odolnejšia. Pôjde o činnosti, ktoré by mali prispieť k modernizácii zdravotníckych systémov a tvorbe výskumných kapacít, predovšetkým v oblasti vývoja očkovacích látok.

Ilustračná foto vakcíny proti koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto vakcíny proti koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Medzinárodná spolupráca

V oblasti výskumu a inovácií je pri riešení globálnych výziev nevyhnutná medzinárodná spolupráca. V tejto súvislosti v máji 2021 predstavila Komisia globálny prístup k výskumu a inováciám. Únia sa snaží ponúkať riešenia, uľahčovať reakcie na globálne výzvy a podporovať spoluprácu založenú na multilateralizme, otvorenosti a reciprocite.

Program Horizont Európa sa vo svojom hlavnom pracovnom programe na roky 2021 – 2022 zameria na aktivity podporujúce a posilňujúce spolupráce prostredníctvom multilaterálnych iniciatív. Bude zahŕňať oblasti, ako sú biodiverzita a ochrana klímy, pozorovanie životného prostredia, výskum oceánov, ale i globálne zdravie. Jeho súčasťou sú cielené opatrenia s kľúčovými partnermi z krajín mimo EÚ, medzi ktoré patrí aj ambiciózna „africká iniciatíva“.

Pridruženie krajín mimo EÚ k programu Horizont Európa rozšíri geografický rozsah programu a ponúkne ďalšie príležitosti pre účasť výskumníkov, vedcov, spoločností, inštitúcií alebo iných zainteresovaných organizácií, a to za rovnakých podmienok ako v členských štátoch.

V rámci programu sa bude obmedzovať účasť iba v prípade malého počtu akcií. Výnimočné obmedzenia musia byť odôvodnené na základe dohody s členskými štátmi a pri rešpektovaní záväzkov EÚ vyplývajúcich z dvojstranných dohôd.

V dňoch od 28. júna do 9. júla 2021 sa konajú Informačné dni programu Horizont Európa zamerané na potenciálnych žiadateľov.

Aktuálne otvorené výzvy:

Horizont Európa je programom EÚ pre výskum a inováciu na roky 2021 – 2027 s rozpočtom vo výške 95,5 miliardy eur. Je nadväzujúcim programom na Horizont 2020. Pracovný program je založený na strategickom pláne programu Horizont Európa. Finančné prostriedky sú prideľované spravidla na základe súťažných výziev na predkladanie návrhov stanovených v pracovných programoch.

Zdroj: Európska komisia

(MB)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky