Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska únia podporí kultúru 2,5 miliardami eur

Marta Bartošovičová

Tieto finančné prostriedky bude Únia uvoľňovať postupne počas rozpočtového obdobia programu Kreatívna Európa v rokoch 2021 – 2027. 

Vizuál programu Kreatívna Európa. Zdroj: Európska komisia

Okrem svojich primárnych úloh – vzdelávať a kultivovať – je kultúra podstatnou súčasťou ekonomiky a cestovného ruchu. Kultúrne a kreatívne sektory vytvárajú približne 509 miliárd eur pridanej hodnoty k hrubému domácemu produktu (HDP), čo predstavuje 5,3 percenta celku Európskej únie. V kultúrnej oblasti v EÚ pôsobí viac ako 8 miliónov ľudí. Ide najmä o malé a stredné podniky, samostatne zárobkovo činné osoby a nezávislých tvorcov, ktorých hlavným zdrojom príjmu sú verejné dotácie, sponzori, platby za vstupenky alebo autorské práva.

Pandémia koronavírusu COVID-19 dostala mnohých umelcov a kultúrnych pracovníkov do ťažkej situácie. Kiná, divadlá i múzeá boli zatvorené a koncerty, festivaly či iné masové podujatia sa museli zrušiť. Protipandemické opatrenia trvajúce už viac ako rok majú veľmi negatívny dopad na príjmy umelcov a ostatných pracovníkov firiem pôsobiacich v tejto oblasti. Aj keď sa do niektorých inštitúcií postupne vracia život, pretrvávajúce bezpečnostné opatrenia neumožňujú, aby všetko fungovalo tak ako predtým.

Na pomoc pandémiou zasiahnutej kultúre Európsky parlament (EP) na májovom plenárnom zasadaní schválil balík pomoci vo výške 2,44 miliardy eur. Tieto finančné prostriedky budú poskytnuté postupne počas rozpočtového obdobia programu Kreatívna Európa v rokoch 2021 – 2027. Oproti rozpočtu na roky 2014 – 2020 (v sume 1,47 miliardy eur) ide o značné navýšenie.

Program Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027

Cieľom programu je chrániť, rozvíjať a podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť i dedičstvo, zvýšiť konkurencieschopnosť a hospodársky potenciál jednotlivých sektorov, najmä audiovizuálneho. Kladie väčší dôraz na nadnárodnú tvorbu, inovácie, mobilitu umelcov a odborníkov, ako aj na činnosti zamerané na potreby špecifické pre daný sektor.

Nový program nadobudne účinnosť spätne od 1. januára 2021. Retroaktivita umožní plynulý prechod od predchádzajúceho do súčasného programového obdobia. Má pomôcť kultúrnemu a kreatívnemu sektoru plne využiť svoj potenciál rastu.

V porovnaní s minulým obdobím chce klásť väčší dôraz na nadnárodnú tvorbu a inovácie, ľahší prístup k financovaniu, najmä spolufinancovaním, podporovať spoluprácu na úrovni EÚ, mobilitu umelcov i odborníkov a realizovať opatrenia zamerané na špecifické potreby.

Ilustračné foto. Mladí hudobníci na skúške počas pandémie koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Mladí hudobníci na skúške počas pandémie koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Poslanci EP presadili, aby sa v novom programe brala do úvahy aj rodová rovnosť, podpora talentovaných žien a ich umelecká i profesionálna kariéra. Ženy sú dodnes nedostatočne zastúpené v rozhodovacích pozíciách v kultúrnych, umeleckých a kreatívnych inštitúciách. Prijali tiež opatrenia na začleňovanie znevýhodnených skupín, akými sú osoby s postihnutím alebo príslušníci menšín.

Program Kreatívna Európa je rozdelený do troch pilierov – podprogramov – (Kultúra, MEDIA a Medzisektorová oblasť), z ktorých každý sa zaoberá jednotlivými odvetviami a reaguje na ich špecifické potreby. Pilier Kultúra sa sústreďuje na budovanie silnej európskej identity. Podporuje cezhraničné kultúrne a kreatívne projekty – spoluprácu vo forme sietí, platforiem a inovačných projektov medzi organizáciami a profesionálmi v oblasti hudby či knižnej tvorby, propagáciu európskej literatúry a architektúry, ako aj kultúrne ocenenia a iniciatívy EÚ. Osobitná pozornosť má patriť hudobnému sektoru.

Najväčšou súčasťou programu je pilier MEDIA, ktorý podporuje rozvoj, propagáciu a distribúciu európskych filmov a audiovizuálnych diel v Európe aj mimo nej. Venuje sa podpore cezhraničnej spolupráce, mobility a inovácií. Ide o zviditeľňovanie európskych audiovizuálnych diel v novom prostredí a ich zatraktívnenie pre nové publikum, najmä mladých ľudí.

Medzisektorový pilier chce podnecovať inovácie, podporovať projekty vo viacerých odvetviach, výmenu najlepších postupov a riešenie spoločných výziev. Po prvýkrát je určený aj pre sektor spravodajských médií, na podporu mediálnej gramotnosti, pluralizmu, slobody tlače a kvalitnej žurnalistiky. Médiá by sa tiež mohli uchádzať o podporu určenú na zvládanie výziev spojených s digitalizáciou.

Z programu Kreatívna Európa sa financujú kultúrne aktivity s pridanou hodnotou pre EÚ, najmä aktivity, ktoré poukazujú na spoločné európske korene, podporujú kultúrnu rozmanitosť a cezhraničnú spoluprácu. Významné financované aktivity sú Značka Európske dedičstvo; Dni európskeho kultúrneho dedičstva; Európske ceny za hudbu, literatúru, kultúrne dedičstvo alebo architektúru; Európske hlavné mestá kultúry.

Mladí umelci predvádzajú emotívny tanec. Zdroj: iStockphoto.com

Mladí umelci predvádzajú emotívny tanec. Zdroj: iStockphoto.com

Pracovný program na rok 2021

Európska komisia koncom mája prijala pracovný program na prvý rok programového obdobia Kreatívnej Európy 2021 – 2027. Odštartovala tým nové opatrenia na podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov v Európe i mimo nej.

V roku 2021 bude program disponovať rozpočtom približne 300 miliónov eur. Tieto prostriedky by mali profesionálom a umelcom zo všetkých kultúrnych sektorov pomôcť spolupracovať naprieč disciplínami a hranicami, nájsť viac príležitostí a osloviť nové publikum.

Prvé výzvy na predkladanie návrhov v rámci nového programu budú otvorené pre všetky organizácie, pôsobiace v príslušných kultúrnych a kreatívnych sektoroch.

Program má zvýšiť konkurencieschopnosť kultúrnych sektorov a zároveň podporiť ich úsilie o väčšiu ekologickosť, digitalizáciu a inkluzívnosť. Osobitná pozornosť je venovaná posilneniu odolnosti a obnovy kultúrnych a kreatívnych sektorov v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Formálne prijatie právneho základu programu sa očakáva začiatkom júna a prvé výzvy budú oznámené v nadchádzajúcich týždňoch.

„Kultúra nepozná hranice ani štátnu príslušnosť. Umenie otvára okno do sveta a pomáha budovať mosty medzi nami. V čase, keď sa múzeá, kiná, pamiatky kultúrneho dedičstva, divadlá, respektíve všetko začína znovu otvárať, chcem opätovne zdôrazniť podporu Komisie pre kultúrne a kreatívne sektory. Vďaka zvýšenému rozpočtu sa Kreatívna Európa bude snažiť posilniť obnovu sektorov a zároveň propagovať obrovskú rozmanitosť a tvorivosť, ktoré nám ponúkajú,“ uviedla komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová na májovom zasadnutí Európskej komisie.

„Obnovený program Kreatívna Európa podporí európske príbehy, ktoré majú celosvetovú ozvenu, a dodá silu európskym tvorcom, producentom, distribútorom a vystavovateľom, ktorých pandémia tak vážne zasiahla. Podprogram MEDIA posilní dynamický a kultúrne rozmanitý audiovizuálny ekosystém tým, že podporí spoluprácu naprieč hodnotovým reťazcom a jazykovými hranicami, ako aj nové inovačné obchodné modely. Kreatívna Európa bude po prvýkrát a v čase rastúcich hrozieb pre pluralitu médií podporovať aj zdravý a udržateľný spravodajský sektor v celej Únii,“ dodal komisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Strihačka videa a zvuku spolupracuje so svojím kolegom na projekte. Zdroj: iStockphoto.com

Strihačka videa a zvuku spolupracuje so svojím kolegom na projekte. Zdroj: iStockphoto.com

Pomoc pre kultúru a kreatívny priemysel na Slovensku

Prvú covidovú pomoc pre neziskové subjekty pôsobiace v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle poskytlo Ministerstvo kultúry SR (MK SR) v marci. Začiatkom mája 2021 otvorilo možnosť čerpať z balíka pandemickej finančnej pomoci pre ďalšiu skupinu.

O dotáciu môžu požiadať oprávnené fyzické osoby (profesionálni umelci a profesionálne umelkyne alebo iní profesionáli pôsobiaci v kultúre), ktoré dlhodobo pôsobia v sektore kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu a majú medziročný pokles príjmov minimálne o 30 percent.

Žiadatelia po splnení podmienok dostanú finančnú pomoc vo výške 4 000 alebo 6000 eur. Žiadosti o dotácie je možné predkladať do 30. júna 2021 cez dotačný systém MK SR.

Jednou z podmienok podania žiadosti je zápis žiadateľov do evidencie profesionálnych umelcov (EPU) alebo evidencie iných profesionálov v kultúre. Evidenciu vedie Fond na podporu umenia (FPU) a administratívny proces zápisu žiadateľov prebieha cez registračný systém fondu.

Všetky schválené žiadosti o zápis do EPU budú mať pridelené číslo zápisu najneskôr v stredu 30. júna v predpoludňajších hodinách, t. j. v posledný deň, do ktorého je možné požiadať o dotáciu. Splnenie podmienok na získanie dotácie si žiadatelia overia samostatne vyplnením svojich individuálnych finančných ukazovateľov do formulára dotačnej kalkulačky podľa typu uplatňovaných výdavkov.

Ministerstvo kultúry prostredníctvom covidových dotácií pre fyzické osoby zo sektora kultúry a kreatívneho priemyslu doteraz prerozdelilo žiadateľom takmer 1 milión eur.

Všetky potrebné informácie k výzve zverejnilo Ministerstvo kultúry SR na svojej webovej stránke: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/covid-dotacie-pre-profesionalky-a-profesionalov-posobiacich-v-kkp/.

Rezort kultúry pripravil aj webovú stránku www.kulturnysemafor.sk, aby zjednodušil orientáciu v pravidlách kultúrneho covidového semaforu. Je to nielen efektívny online nástroj pre organizátorov kultúrnych podujatí alebo výstav, ale aj užitočná pomôcka pre návštevníkov.

Zdroje:

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky