Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stredoškoláci si vyskúšali, aké je študovať a pracovať v oblasti elektroenergetiky

VEDA NA DOSAH

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave chce zvýšiť záujem študentov stredných škôl o elektroenergetiku.

Obr. vľavo ukazuje žiakov a lektorku Ing. Janu Radičovú, PhD., na stanovisku „Elektrický bicykel“, kde si vyskúšali, aké ťažké je rozsvietiť žiarovku. V Laboratóriu virtuálnej reality na FEI STU sa študentom venoval Ing. Matej Cenký, PhD.

Obr. vľavo ukazuje žiakov a lektorku Ing. Janu Radičovú, PhD., na stanovisku s „elektrickým bicyklom“, kde si vyskúšali, aké ťažké je rozsvietiť žiarovku. V Laboratóriu virtuálnej reality na FEI STU sa študentom venoval Ing. Matej Cenký, PhD. Zdroj: FGE SK, Ing. Milan Perný, PhD.

Klesajúci dopyt po technických študijných programoch je dlhodobým celospoločenským trendom. Jedným z dôvodov znižujúceho sa záujmu o štúdium technických a prírodných vied je náročnosť štúdia. Možno je však za tým aj nedostatočná osveta, ktorá nesleduje marketingové reálie doby.

Vzdelávacie inštitúcie sa s týmto fenoménom vyrovnávajú rôznym spôsobom. Niektoré univerzitné pracoviská modifikujú názvy študijných programov a navyšujú počet informatických predmetov, iné inštitúcie investujú do reklamy. Jedným z efektívnych spôsobov, ako prilákať viac študentov, je interaktívna forma exkurzie. Presne takú pripravil pre žiakov stredných škôl Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) v Bratislave, ktorý sa dlhodobo snaží propagovať elektroenergetiku na rôznych platformách.

V minulosti napríklad participoval na projektoch Energia zblízka, Kedy budeme všetci elektrárne?, Noc výskumníkov či napríklad na organizovaní konferencie História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku so sekciou zameranou na žiakov stredných škôl.

Spoločná snímka žiakov a lektorov zo spoločnosti FGE SK v Senci.

Spoločná snímka žiakov a lektorov zo spoločnosti FGE SK v Senci. Zdroj: FGE SK, Ing. Milan Perný, PhD.

Stredoškoláci spoznávali FEI STU

Jedným zo spôsobov, ako navýšiť počet záujemcov o štúdium daného odboru, je prispôsobenie formátu propagačnej aktivity predstavám a očakávaniam stredoškoláka. Aj z tohto dôvodu bolo k realizácii podujatia prizvané občianske združenie FUTURE GENERATION EUROPE (FGE SK). Občianske združenie, ktoré tvoria mladí pracujúci a vysokoškolskí študenti, sa zameriava na hľadanie riešení uplatnenia mladých ľudí na trhu práce a pomáha im s výberom vhodnej vysokej školy.

Spolupráca spočívala v zorganizovaní dvojdňového workshopu pre vybraných študentov technických stredných škôl z celej SR. Ďalším partnerom aktivity bola spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), ktorá poskytla odborné kapacity a finančnú podporu.

Prečo študovať na FEI?

Výučba elektroenergetiky má na slovenských technických univerzitách dlhoročnú tradíciu. Na STU v Bratislave sa v rôznych podobách a variáciách vyučuje už viac ako sedemdesiat rokov. Študijný program elektroenergetika vo všetkých troch stupňoch štúdia zabezpečuje Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave. Založený je na kombinácii predmetov všeobecného, prírodovedného a matematicko-fyzikálneho zamerania, teoretickej elektrotechniky a odborných predmetov zameraných na elektroenergetiku, elektrické stroje, svetelnú techniku, elektrotechnické materiály, elektrické inštalácie, meraciu a vysokonapäťovú techniku, tradičné a obnoviteľné zdroje elektriny, modelovanie a simulácie v elektroenergetike.

V odborných predmetoch je výučba užšie zacielená na procesy získavania, úpravy, premeny, transportu, akumulácie, distribúcie a spotreby elektrickej energie vyrábanej z fosílnych palív, jadrových palív a obnoviteľných zdrojov energie. Pri výučbe sa využívajú počítačové modelovanie a simulácie rôznych elektroenergetických procesov, digitalizácia a výpočtová technika pri riadení elektrizačnej sústavy.

Stopercentné uplatnenie študentov v praxi

Čo sa týka uplatnenia študentov, elektroenergetika je perspektívnym odborom, v ktorom je 100-percentná zamestnanosť. Väčšina študentov pracuje už počas štúdia formou brigád či stáží v spoločnostiach priamo i nepriamo spojených s elektroenergetikou.

Medzi hlavných partnerov, spolupracujúce inštitúcie (spoločné projekty, výskum, exkurzie, stáže atď.) a zamestnávateľov patria napríklad Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Východoslovenská distribučná, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s., Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava-BEZ, a. s., VUJE a. s., Trnava, Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice, Jadrová elektráreň Mochovce, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska a mnohí ďalší.

Navštívili laboratóriá

Dvojdňový workshop sa uskutočnil 18. až 19. apríla 2024 a zúčastnilo sa na ňom 60 žiakov stredných škôl (SŠ). Program pozostával z prednášok, prehliadky laboratórií FEI STU v Bratislave a Laboratória vysokých napätí (LVN) a obnoviteľných zdrojov STU v mestskej časti Bratislava-Trnávka a tzv. motivačných rozhovorov. V úvode predstavila doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD., zástupkyňa riaditeľa ÚEAE, stredoškolákom univerzitu, fakultu a študijný program elektroenergetika.

Študenti v Skúšobnom laboratóriu svetelnotechnických zariadení. Mgr. Roman Dubnička, PhD. im priblížil problematiku podania a meranie farieb.

Študenti v Skúšobnom laboratóriu svetelnotechnických zariadení. Mgr. Roman Dubnička, PhD., im priblížil problematiku podania a meranie farieb. Zdroj: FGE SK, Ing. Milan Perný, PhD.

Následne sa na troch stanovištiach oboznámili s niektorými aspektmi tohto širokospektrálneho odboru. Žiaci navštívili aj elektrickú rozvodňu a Laboratórium virtuálnej reality. V Laboratóriu elektrických sietí sa dozvedeli viac o rozvode a prenose elektrickej energie. Problematiku svetla a svietidiel im priblížila návšteva Skúšobného laboratória svetelnotechnických zariadení. Okrem programu v laboratóriách bol študentom k dispozícii „elektrický bicykel“, na ktorom si mohli na vlastnej koži overiť úmeru medzi vynaloženou prácou a produkovanou elektrickou energiou.

Fotovoltická elektráreň či bioplynová stanica zblízka

Program pokračoval prednáškou a prehliadkou LVN v Trnávke. V týchto unikátnych priestoroch sa uskutočňuje skúšobná, výskumná a pedagogická činnosť v oblastiach: vysoké napätia, obnoviteľné zdroje, smart grid a akumulácia elektrickej energie. Žiaci mali možnosť zblízka vidieť jednotlivé obnoviteľné zdroje a prináležiace komponenty, ako napríklad fotovoltickú elektráreň, bioplynovú stanicu, tepelné čerpadlo, kogeneračnú jednotku, systém elektrickej akumulácie atď.

Experimenty s vysokonapäťovým zdrojom ukázal a po LVN žiakov sprevádzal Ing. Marek Pípa, PhD.

Experimenty s vysokonapäťovým zdrojom ukázal a po LVN žiakov sprevádzal Ing. Marek Pípa, PhD. Zdroj: Foto: FGE SK, Ing. Milan Perný, PhD.

Viac sa dozvedeli aj o prevádzkových aspektoch týchto zariadení. Žiakov najviac zaujali experimenty s vysokonapäťovým zdrojom a pozorovanie výboja. Doplnkom k experimentálnej časti a prehliadke jednotlivých pracovísk LVN bola prednáška o elektrizačnej sústave, zabezpečená docentkou Eleschovou.

Podnetné rozhovory s pedagógmi aj so študentmi

Zaujímavý program čakal žiakov stredných škôl i večer. Okrem prednášky Ing. Martina Jedináka, PhD., o histórii, súčasnosti, problémoch a riadení elektrizačnej sústavy sa žiaci v rozhovoroch so študentmi a s pedagógmi dozvedeli viac o štúdiu, zamestnaní, perspektívach elektroenergetiky, ako aj o študentskom živote a voľnočasových aktivitách. Na druhý deň žiaci pokračovali workshopom s kariérnou poradkyňou, ktorá im pomohla objaviť ich silné stránky a hodnoty dôležité pre výber povolania.

Podujatie malo veľký úspech. Svedčia o tom reakcie žiakov počas podujatia aj po jeho skončení. Zostáva veriť, že zorganizovaná udalosť namotivuje študentov zo stredných škôl k záujmu o vedu a techniku, v neposlednom rade tiež o elektroenergetiku.

Zdroj: autorský text Ing. Milan Perný, PhD., FEI STU v Bratislave

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky