Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zmenil sa názov a čo bolo ďalej?

VEDA NA DOSAH

CVTI SR

Pred dvadsiatimi rokmi sa Slovenská technická knižnica oficiálne stala terajším Centrom vedecko – technických informácií SR. Premenovanie bolo predzvesťou rozvoja už fungujúcich činností a zapájania sa do nových aktivít.

Slovenská technická knižnica bola oficiálne premenovaná na Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v roku 1996. Za dvadsať rokov, ktoré od toho času ubehli, rozšírilo centrum nielen svoje dovtedy poskytované služby, ale zameralo sa, mimo iného, aj na riešenie národných a medzinárodných projektov alebo popularizáciu vedy v spoločnosti.

Nové pracoviská, nové úlohy

profesor Karol Mičieta a RNDr. Marta Vozárová, Vedecká kaviareň, marec 2016Popularizácia vedy sa stala prioritou pre samostatné pracovisko CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT), ktoré vzniklo v roku 2007. Vďaka nemu CVTI SR dnes už tradične pripravuje odborné prednášky vo forme Vedeckej kaviarne a Vedeckej cukrárne, zastrešuje prípravu Týždňa vedy a techniky na Slovensku či spoluorganizuje Festival vedy – Noc výskumníkov.

CVTI SR zriadilo i Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT pri CVTI SR), ktoré je výstupom jedného z národných projektov a jeho úlohou je podpora prenosu inovatívnych myšlienok do praxe. Konkrétne v podobe riešenia ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.

V rámci nových úloh, CVTI SR prijalo v roku 2013 funkciu Národného referenčného bodu pre Open Access politiku Európskej komisie za Slovenskú republiku.

V roku 2014, zriadením Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), vytvorenej Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a CVTI SR, sa Slovensko zaradilo k ďalším európskym krajinám, ktoré vďaka tomuto typu pracoviska môžu lepšie sledovať európsku politiku a nástroje v oblasti podpory výskumu a vývoja, priamo v centre európskeho diania. Významnú rolu v tomto prípade zohráva aj rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020. CVTI SR je od roku 2014 národným koordinátorom národných kontaktných bodov pre H2020 a zastrešuje jednotlivé národné kontaktné body.

Národné a medzinárodné projekty od e-zdrojov až po podporu inovácií             

Zapájanie sa do riešenia národných a medzinárodných projektov sa stalo do značnej miery jednou z najvýraznejších aktivít CVTI SR. Prvý z národných projektov sa začal riešiť v roku 2008. Nasledovalo ďalších osem v rámci Operačného programu Výskum a Vývoj a dva z Operačného programu Vzdelávanie. Popritom sa riešili aj medzinárodné projekty zamerané na inovácie a podporu vedy.

Prostredníctvom národných projektov sa napríklad zabezpečil prístup ku elektronickým informačným zdrojom pre výskum a vývoj v podobe databáz a databázových kolekcií od svetových vydavateľov. Vybudoval sa Národný systém podpory transferu technológií na Slovensku, vďaka ktorému sa v období 2014 – 2015 podalo 102 prihlášok priemyselného vlastníctva a 32 medzinárodných patentových prihlášok. Prostredníctvom projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety sa vytvorilo viac ako 14 000 digitálnych objektov pre jedenásť predmetov a vzniklo 2 360 interaktívnych učební.

Projekt vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti ponúkol študentom možnosť zapojenia sa do dlhodobých firemných praxí, vyskúšať si prax v zahraničí či príležitosť zoznámiť sa s firemným prostredím prostredníctvom prezentačných dní podnikov.

Fablab SlovenskoÚzke prepojenie s komerčnou praxou priniesol aj projekt Podpora rozvoja a zriadenia Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa. Podnikateľské centrum je práve rozhraním medzi podnikateľskou sférou, výskumnou – vývojovou sférou a akademickým prostredím. Tento projekt bol prvý, ktorý CVTI SR riešilo v rámci medzirezortnej spolupráce, a to medzi ministerstvom školstva a hospodárstva. Partnerom v projekte bola Slovak Business Agency (SBA). Tento projekt podporil i vybudovanie takzvaného fabrication alebo fabulous laboratória FabLab. FabLab Bratislava ponúka tie najmodernejšie technológie pre zhmotnenie inovatívnych myšlienok.

Ocenenia za služby aj za prínos do slovenskej vedy

Aktivity dnešného CVTI SR sa dostali do povedomia odbornej, ale i laickej verejnosti vďaka viacerým oceneniam. Cenu Jána Bahýľa si CVTI SR odnieslo za dlhoročné poskytovanie služieb v oblasti patentových informácií. 

Za úspechy na medzinárodnej úrovni možno považovať ocenenie systému na odhaľovanie plagiátov ANTIPLAG, ktorý získal cenu Európskej komisie v súťaži Európska cena za inováciu vo verejnej správe. Riešenie ocenili v kategórii „Iniciatíva v oblasti vzdelávania a výskumu.“

Významnou európskou cenou bol ocenený aj profesor Ján TURŇA, generálny riaditeľ CVTI SR. V priestoroch Európskeho parlamentu si v roku 2014 prevzal cenu European Projects Awards za prínos pri realizácii europrojektov zameraných na podporu vedy a výskumu na Slovensku.

V roku 2007 presťahovanie, v 2014 zlúčenie

CVTI SR sídli v priestoroch novej budovy na Lamačskej ceste v Bratislave. Tieto priestory využíva od roku 2007. Okrem tejto budovy patrí CVTI SR aj budova na bratislavských Starých gruntoch, kde sídlil bývalý Ústav informácií a prognóz školstva. Ústav bol však nariadením ministerstva školstva v roku 2014 zlúčený s CVTI SR. Zlúčením sa rozšírili aktivity centra o oblasť metodiky, štatistík a tvorby informácií školstva, štipendií či školských výpočtových stredísk a múzeí školstva a pedagogiky a špeciálneho školstva.

CVTI SR je od roku 1999 priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR.

Autor: Eva Vašková, CVTI SR

Foto: CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky