Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zapojte sa s vedcami do mapovania biodiverzity na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Botanici zo SAV pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity projekt, v rámci ktorého môžete pridávať svoje pozorovania akýchkoľvek organizmov.

Dactylorhiza majalis - vstavačovec májový. Zdroj: iStockphoto.com

Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), chránený druh orchideí, ktoré sa vyskytujú aj na Slovensku. Zdroj: iStockphoto.com

Botanici z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV pozývajú všetkých záujemcov na mapovanie výskytu bežných, ale aj vzácnych alebo nepôvodných druhov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa biologickej rozmanitosti, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN) v decembri roku 2000, pripravili v rámci celosvetovej platformy iNaturalist špeciálny projekt.

V rámci tohto projektu môžu aj laici pridávať svoje pozorovania akýchkoľvek organizmov, nemusia ani presne poznať ich názvy. Komunita ľudí, ktorá túto platformu využíva, im ich pomôže identifikovať. Záujemcovia sa do projektu môžu zapojiť po kliknutí na nasledujúci link: https://www.inaturalist.org/projects/medzinarodny-den-biologickej-diverzity-2021.

Pre najvytrvalejších mapovateľov pripravili organizátori aj ceny.

Vyše 150 druhom rastlín na Slovensku hrozí vyhynutie

Aký význam má zber údajov? Vzhľadom na veľkosť územia patrí Slovensko k popredným európskym centrám biodiverzity. Veľkú časť nášho rastlinného bohatstva, až 980 druhov, však reálne alebo potenciálne ohrozuje vyhynutie.

„Až 155 druhov cievnatých rastlín patrí u nás medzi kriticky ohrozené, čo znamená, že ak by sme neprijali účinné opatrenia na ich záchranu, hrozilo by im na našom území v najbližších rokoch vyhynutie. Ohrozenosť rastlín má stúpajúcu tendenciu. Napríklad v roku 1993 bolo u nás vyhynutých alebo pravdepodobne vyhynutých 31 druhov, v roku 2001 to bolo 74 druhov a v roku 2015 už 83 druhov cievnatých rastlín,“ zdôrazňuje Pavol Mereďa z Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV (CBRB SAV).

Významne ubúdajúcimi biotopmi u nás sú vodou ovplyvňované nelesné a lesné biotopy, t. j. slaniská, rašeliniská či lužné lesy, ale aj spoločenstvá na opačnom konci ekologického gradientu – na pieskoch a suchých a teplých stráňach. Často sa totiž nachádzajú v bezprostrednej blízkosti sídiel a sú priamo vystavené negatívnym zásahom (napríklad trhanie, vykopávanie, zošliapavanie, priame ničenie stanovíšť výstavbou alebo ťažbou).

Zlatobyľ kanadská - solidago canadensis. Zdroj: iStockphoto.com

Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) je invázna severoamerická rastlina, ktorá sa rozmáha aj na Slovensku. Zdroj: iStockphoto.com

Druhovo bohaté lúky často zarastajú drevinami, pretože absentuje tradičné hospodárenie alebo sa, naopak, využívajú veľmi intenzívne.

K veľmi cenným biotopom s vysokou biologickou diverzitou patria aj prirodzené lesné spoločenstvá, ktoré sa strácajú najmä v dôsledku fragmentácie, výsadby nepôvodných drevín a veľkoplošnej ťažby.

Trendy v zložení a poznaní biodiverzity na našom území zohľadňuje zoznam chránených druhov uverejnený vo Vyhláške 170/2021 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR z 19. apríla 2021. Na jeho príprave sa podieľali aj vedeckí pracovníci Botanického ústavu CBRB SAV.

„Do tohto zoznamu bolo zaradené rekordné množstvo – viac ako 2100 druhov organizmov, z toho 89 húb, 44 lišajníkov, 220 machorastov, 796 cievnatých rastlín a viac ako 960 živočíchov. Aj táto štatistika vypovedá o tom, akou mierou je ohrozená biodiverzita Slovenska,“ dodávajú pracovníci CBRB SAV.

Pribúdajú nepôvodné rastliny

Medzi hlavné príčiny ohrozenosti a zániku rastlinstva na našom území patrí aj vytláčanie pôvodných druhov nepôvodnými a z nich najmä inváznymi druhmi. Nepôvodné druhy u nás v súčasnosti tvoria až dvadsaťštyri percent rastlín. Ich počet sa každý rok zvyšuje, pričom v priemere u nás pribudne tri až päť nepôvodných rastlinných druhov ročne. Nepôvodné rastliny tak postupne zaberajú obrovské plochy, ktoré predtým osídľovali naše domáce druhy. Biologické invázie, teda intenzívne šírenie nepôvodných organizmov prirodzenými, ale najmä antropicky podmienenými cestami na nové územia predstavujú v súčasnosti po priamom ničení biotopov druhú najväčšiu hrozbu pre biodiverzitu.

Zdroj: TS SAV
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky